Situatieschets voor brugfiguren

In Eeklo is sinds 2015 een brugfiguur actief. Alle Eeklose basisscholen zijn partner in het brugfigurenproject en zorgen voor de toeleiding naar de brugfiguur.
De brugfiguur is tewerkgesteld door Wijkcentrum De Kring (80 %) en alle Eeklose basisscholen (20 %). De scholen stellen in een beurtrol lestijden ter beschikking.
Wijkcentrum De Kring kan de loonkost van de brugfiguur factureren aan stad Eeklo. De afspraken hierover werden vastgelegd in een convenant.

“Ik ben geen hulpverlener maar ik leid wel toe naar hulpverlening. Dat maakt dat mijn rol binnen het gezin veel toegankelijker is.” (brugfiguur Eeklo)

“Zij (= de brugfiguur) ziet de context, de thuissituatie en de school (als er al oudere kinderen zijn). Dat maakt dat ze een zeer mooi zicht heeft op wat er al aanwezig in deze gezinnen en wat niet. En wie wat kan toeleiden? De brugfiguur houdt dit overzicht. Ze staat vooral in de context. Ze kent die families, ze leeft mee met die families, waardoor we zoveel rechten aan die families kunnen toeleiden. Zo zijn we zeker dat de gezinnen krijgen waar ze recht op hebben. … De ouders krijgen dus een mooie mantel rond zich en het gezin kan veel verder geraken (leidinggevende, kinderopvang v.z.w. KINDERLACH)”.


Missie 

 • Realiseren van sociale grondrechten.

  Mensen hebben vaak recht op allerlei toelagen, sociale maatregelen … Nog te vaak worden deze niet opgenomen. De brugfiguur helpt mee in de strijd tegen deze non take-ups en de strijd tegen kinderarmoede. Dit doet ze door individuele trajectbegeleiding op maat van het gezin.
  De brugfiguur is geen hulpverlener, maar leidt actief toe naar de hulpverlening en het aanwezige aanbod in de stad.

“De brugfiguur heeft een meerwaarde voor de gezinnen. Hierdoor kunnen ze bepaalde rechten doen gelden. Ze verwijst gezinnen door als de drempel te hoog is om zelf de stap te zetten. Als de brugfiguur er bij is, gaan ze mee. Ze hebben de organisatie dan gezien. We merken dat ze nadien zelfstandig terugkeren, zonder de brugfiguur. Dit is heel belangrijk.” (medewerker Sociaal Huis Eeklo)

“De brugfiguur bereikt een grote doelgroep die het OCMW anders niet of te laat zou bereiken. Mensen durven niet tot hier komen, wachten te lang en de problemen worden intussen steeds groter”. (maatschappelijk assistent, OCMW Eeklo)

 • Optimaliseren van de ontwikkelingskansen van kinderen verbonden aan Eeklose basisscholen

  Onderwijs is een belangrijke hefboom om kinderen meer kansen te bieden.
  Kwetsbare gezinnen hebben vaak te maken met een complexe thuissituatie die veelal het schoollopen belemmert. Wanneer ouders geen werk of inkomen hebben, geen degelijke huisvesting, geen stabiele relatie, geen goede gezondheid, geen verblijfspapieren, … liggen de prioriteiten van deze gezinnen niet in eerste instantie bij onderwijs.
  Alle Eeklose scholen fungeren als toegangspoort en verwijzen gezinnen door naar de brugfiguur. Vandaar uit gaat de brugfiguur aan de slag met ouders door ze in contact te brengen met en te begeleiden naar het hulp- en dienstverleningsaanbod uit de streek.

 • Vertrouwensrelatie

  De brugfiguur investeert in het actief opbouwen van een vertrouwensband met ouders.
  Op die manier kan er, zowel op korte als op lange termijn, gewerkt worden aan de randvoorwaarden voor een positieve schoolcarrière.

  Samenwerken lukt pas als er wederzijds vertrouwen is. Daarom onderneemt de brugfiguur nooit stappen zonder toestemming van het gezin.
  Ze investeert in informele contacten, komt haar afspraken na en is vlot bereikbaar.

  Niet alle gezinnen hebben een sterk netwerk. De brugfiguur neemt deze rol vaak (tijdelijk) op. Ze zorgt er voor dat mensen bij haar terecht kunnen voor steun en goede raad. Ze zal de gezinnen wel steeds blijven stimuleren om zelf hun netwerk te versterken.

  “De brugfiguur is een vertrouwenspersoon. Ze luistert naar mij en zorgt steeds voor een oplossing of een antwoord op al mijn vragen.” (ouder)
 • Vanuit de noden en op maat van het gezin

  De brugfiguur probeert via individuele begeleiding de situatie van de gezinnen te verbeteren. Ze zoekt altijd in overleg en samen met het gezin een oplossing voor de vraag of het probleem. Soms is de begeleiding tijdelijk bv. tot een bepaald probleem is opgelost.
  Er zijn ook gezinnen die een beroep doen op de brugfiguur voor een langere periode.

  “We kennen elkaar al 4 à 5 jaar. We hebben al redelijk wat waters doorzwommen. Ze heeft me meegeholpen om uit te put te geraken tot waar ik nu zit, om steeds naar boven te klimmen. Het is nog een lange weg maar ze heeft me al veel geholpen.” (ouder)
 • Gezinnen sterker maken

  De brugfiguur laat ouders altijd zelf het probleem verwoorden en kijkt ook naar de positieve krachten die aanwezig zijn in het gezin. Ze motiveert gezinnen om zelf stappen te zetten in de richting van een oplossing en blijft hen steeds aanmoedigen. De brugfiguur wil gezinnen sterker maken.

“Het belangrijkste is dat ik de gezinnen sterk maak, door de sterktes van het gezin ook bij hen te leggen. De meesten zitten in een heel zwakke situatie en zijn niet altijd vol zelfvertrouwen. Het is belangrijk om daar toch zo veel mogelijk op in te spelen. Ik ben de positivo in het gezin, de coach.” (brugfiguur Eeklo)

“Ze steunt mij en motiveert mij. Ze zegt altijd: “Jij kan dit alleen doen” “Je hebt genoeg capaciteiten om te solliciteren voor deze functie”. Zij motiveert me veel. Voor ons is de brugfiguur een onmisbaar persoon.”(ouder)


Taken brugfiguur

 • Gezinswerking

  Onder deze term valt een veelheid van activiteiten die te maken hebben met het begeleiden of ondersteunen van gezinnen; o.a. aanwezig zijn aan de schoolpoort van de betrokken scholen, ouders toeleiden naar verschillende organisaties, huisbezoeken, in functie van gezinnen bellen naar andere organisaties en scholen, ouders aanspreken tijdens openingsuren van de sociale kruidenier …. Hier steekt de brugfiguur het meeste tijd in.

  Een brugfiguur staat naast het gezin en ziet vaak waar gezinnen tegenaan lopen. Ze signaleert dit ook aan het beleid en de betrokken diensten.

 • Administratie/registratie/signaalfunctie

  De tijd die nodig is voor de administratie, bv. om e-mails te beantwoorden, om gegevens in te voeren in het registratiesysteem, om signalen te communiceren, …

 • Overleg met partners

  Er wordt regelmatig overleg gepleegd om gezinnen op te volgen, om nieuwe gezinnen aan te melden of om de taakverdeling af te stemmen. De brugfiguur zit frequent samen met alle basisscholen en met andere partners op basis van de vragen die er komen.

 • Scholenspel

  Al heel wat jaren gaat er een inleefspel rond kansarmoede door in Wijkcentrum De Kring. Dit is een aanbod voor het 6de leerjaar. De kinderen worden op voorhand in de klas ondergedompeld in een bepaalde gezinssituatie. Het aanbod van de gezinnen is divers en in de klas nemen ze hun inkomsten en uitgaven onder de loep. Hier begint de puzzel. Hoeveel geven ze per gezin uit aan eten, meubilair en vrije tijd? Ook moeten ze nog budget over hebben om een huis te huren en kledij te kopen.
  Met deze bagage komen ze naar Wijkcentrum De Kring. Daar wordt eerst stilgestaan rond het begrip ‘welzijn’. Daarna leren de kinderen het Wijkcentrum beter kennen via een rondleiding. Na de rondleiding wordt het spel afgewerkt. Ze kunnen al spelenderwijs per gezin een huis huren en kledij kopen.
  In het najaar van 2018 namen in totaal 242 leerlingen deel aan dit scholenspel.
 • Vakantieklassen

  Tijdens de schoolvakanties bouwen anderstaligen opnieuw een taalachterstand op door frequent hun thuistaal i.p.v. Nederlands te spreken. Door het organiseren van vakantieklassen wordt geprobeerd om die taalachterstand tot een minimum te beperken.

  Vakantieklassen zijn er voor kinderen van 6 tot 12 jaar van wie het Nederlands niet de thuistaal is. In de voormiddag leren de kinderen op een creatieve manier Nederlands. Na de middagpauze sluiten ze aan bij een bestaand vrijetijdsaanbod van Stad Eeklo (bv. Sportkampen, vakantiewerking GEKKO of Grabbelpas). Er wordt steeds gewerkt in kleine groepen. Er kunnen maximaal 12 kinderen deelnemen.
  De scholen selecteren de kinderen die baat hebben bij deze vakantieklassen.

Communicatie

Op elke school hangt er een affiche met een foto van de brugfiguur, haar contactgegevens en rond welke zaken ze gezinnen kan ondersteunen. Gezinnen die reeds geholpen werden door de brugfiguur maken vaak mondeling reclame voor deze werking bij andere ouders.

Cijfermateriaal

schooljaarNieuw contactBestaand contactMigratie-achtergrondSom aantal kinderenSom toeleidingen (extern en intern)Aantal gezinnen
20151104353111
2015-20163259806537
2016-20172718141117345
2017-201838313618617269
2018-201933343816515667

Het aantal hulpvragen en het aantal bereikte gezinnen blijft jaar na jaar stijgen.
(cijfers t.e.m. juni 2019)

Contact

Preventie

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top