Adviesraden

Eeklo telt 10 adviesraden/overlegstructuren. Zij formuleren op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief beleidsadviezen. De raden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van verenigingen, geïnteresseerde individuele leden en deskundigen.

Deze adviesraden en overlegstructuren worden opnieuw samengesteld binnen de 6 maanden na het installeren van de nieuwe gemeenteraad.

Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen
stemgerechtigd lid zijn. 

Eeklo maakte een afsprakennota tussen de adviesraden/beheersorganen en de gemeente- en OCMW-raad. Daarin liggen zaken vast rond advies vragen en geven, evaluatie, samenstelling, ... 

Elke adviesraad/beheersorgaan heeft een huishoudelijk reglement.

De diverse voorzitters van de adviesraden komen regelmatig samen in een voorzittersoverleg.

Thema's

Naar top