ARC - adviesraad voor cultuur

Over de adviesraad voor cultuur

De adviesraad voor cultuur, in het kort ARC, is een erkend adviesorgaan. De ARC heeft tot doel om advies aan het stadsbestuur te verlenen over de voorbereiding en uitvoering van het lokaal cultuurbeleid. Naast de adviserende rol, treedt de ARC ook op als organisator van enkele culturele evenementen. Deze evenementen zijn de prijs voor Cultuurverdienste, Artistiek Ambassadeur en Eekloverdag.

Structuur

De adviesraad voor cultuur bestaat uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur.

Algemene vergadering

In de algemene vergadering (kort: AV) van de ARC zetelen 54 culturele verenigingen, 11 deskundigen met stemrecht en een aantal waarnemers. De deskundigen met stemrecht zijn de leden van de Raad van Bestuur (zie verder). De waarnemers zijn de schepen van Cultuur en enkele ambtenaren van de stedelijke cultuurdienst. De culturele verenigingen zijn actief in zeer uiteenlopende werkingsterreinen. Denk maar aan muziek, toneel, heemkunde, sociaal-cultureel werk,... De algemene vergadering komt minstens twee maal per jaar samen.

De ledenlijst een overzicht van de verschillende culturele verenigingen van de AV (huidig werkjaar), inclusief hun contactgegevens.

52 van de 54 culturele verenigingen ontvangen een subsidie. Meer informatie over subsidies voor culturele verenigingen kan je lezen in het subsidiereglement.

Raad van bestuur

De raad van bestuur (kort: RVB) van de ARC omvat 11 stemgerechtigde leden en vier waarnemende leden. Dit orgaan bereidt de vergaderingen van de algemene vergadering voor en voert de beslissingen uit die tijdens deze vergaderingen zijn beslist. De raad van bestuur komt gemiddeld vier keer per jaar samen.

De ledenlijst

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (kort: DB) bestaat in totaal uit zes personen: vier stemgerechtigde leden en twee waarnemers met raadgevende stem. De twee waarnemers zijn de schepen van Cultuur en de stafmedewerker culturele publiekswerking. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de ARC. Dat houdt in: het doornemen van briefwisseling; het voorbereiden van vergaderingen; het geven van adviezen bij hoogdringendheid; enzovoort.

De ledenlijst

Erfgoed, Landschap & Stadsvernieuwing

Tot slot ressorteert de Werkgroep Erfgoed, Landschap & Stadsvernieuwing, in het kort ELS, onder de ARC. Werkgroep ELS opereert zelfstandig.

Hier kom je meer te weten over de werkgroep ELS.