Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen van 10 december 2019

Datum bekendmaking  donderdag 19 december 2019
Datum besluit  dinsdag 10 december 2019

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen van 3 december 2019

Het college hecht zijn goedkeuring aan het verslag van de zitting van het college van 3 december 2019.

01.02 Algemene Financiering - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring - kohier ABE bedrijven - AJ 2019

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier ABE-bedrijven - aanslagjaar 2019 vast en verklaart het uitvoerbaar. Volgend jaar dienen deze in het 2e kwartaal verstuurd te worden.

01.03 Algemene Financiering - Marktconsultatie lening - toewijs.

Het college beslist de betrokken lening toe te wijzen aan BNP.PARIBAS.FORTIS. Het bestuur opteert voor variant 4, lening met vaste rentevoet op 20 jaar.

01.04 Algemeen Bestuur - Gebouwen - Aankoop éénschijfmachine en waterzuiger

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet over tot het aankopen van een éénschijfmachine en waterzuiger.

01.05 Algemeen Bestuur - gebouwenbeheer - Algemeen bestuur – Voertuigenbeheer Groendienst – interne kredietverschuiving.

Het college gaat akkoord met de herstelling van de kipinstallatie, alsook met de interne kredietverschuiving.

01.06 Algemeen Bestuur - gebouwenbeheer - Algemeen bestuur – Voertuigenbeheer EekloNet – interne kredietverschuiving

Het college gaat akkoord met de herstelling van de veegwagen, alsook met de daarmee gepaard gaande interne kredietverschuiving.

01.07 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - Ambtshalve schrappingen

Het college gaat ermee akkoord betrokkene  ambtshalve te schrappen uit het bevolkingsregister/vreemdelingenregister op 10 december 2019.

01.08 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - Betwisting inschrijving

Het college neemt er kennis van dat de correcte procedure tot inschrijving in het bevolkingsregister zal worden toegepast zoals voorgeschreven in de algemene onderrichtingen tot het houden van de bevolkingsregisters.

01.09 Vrije Tijd - Evenementen - Warmste Week: Politiereglement en geluidsafwijking (18-24/12/2019)

Het college keurt het tijdelijk politiereglement en de geluidafwijking n.a.v. de Warmste Week goed.

02 Omgeving

02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving/handhaving - Ter kennisname PV Romeinse Wegel zn

Het college van burgemeester en schepen neemt kennis van het PV m.b.t. het perceel gelegen Romeinse Wegel kadastraal gekend Eeklo, 1ste afd, sectie D nrs. 881A, 881B, 882B en 882C, betreffende het dempen van een deel van een gracht.

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsen onroerend goed

In toepassing van artikel 5.2.2.1. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening behandelt het college de vraag van notarissen Coppens van 23 november 2019 tot het splitsen en verkopen van een deel van perceel sectie E nummer 191G2,  en aangeduid als lot 1 op het bijgevoegde opmetingsplan van landmeter-expert Sara Scheers. De bestemming wordt aangegeven als zijnde ‘bouwgrond – gebouwen onder medeeigendom’. Het college merkt op dat artikel 4.2.15 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening bepaalt dat niemand een stuk grond mag verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen gebruikt worden, zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed

In toepassing van artikel 5.2.2.1. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening behandelt het college de vraag van notarissen Wylleman-Van de Keere tot het afsplitsen van een groter eigendomsgeheel en verkopen van de percelen sectie A nummers 442B2 en 442Z, en aangeduid met letter A op het bijgevoegde kadasterplan. De huidige bestemming blijft behouden, zijnde woonhuis met tuingrond. Het college merkt op dat het perceel 442B2 deel uitmaakt van de verkaveling nummer V196 van 13 april 1973 en gewijzigd op 10 augustus 1992.

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Advies Omgevingsvergunning - LV Matthijs-Aalschot

Het college verleent gunstig advies aan de omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een rundveehouderij op een terrein kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sectie C nrs.  0431/D, 0440/H, 0440/K, 0453/B, 0437/C, 0453/D.

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent omgevingsvergunning aan nv Bouw Francis Bostoen voor het bouwen van vier aanééngeschakelde woningen, gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie D nrs. 0149A, 0149Y, 0149X en 0149Z.

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Pollet

Het college verleent omgevingsvergunning aan mevrouw Jennyfer Pollet voor het verbouwen en uitbreiden van een woning gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo 2e afd. sie E nr 1603 T2.

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Jadicicco Spignese Dossche Jean-Claude

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Jadicicco Spignese Dossche - Jonckheere Danielle voor het regulariseren van een garage (sloop en herbouw) op een perceel gelegen kadastraal gekende Eeklo 2e afd. sie E nr. 1002 E 3.

02.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Dhanens Filip

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer Dhanens Filip voor het slapen van 'Café Kambuis' gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie D nr. 0566 P.

02.09 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigeren van een omgevingsvergunning

Het college weigert omgevingsvergunning aan bvba Hellas voor het bouwen van een sportruimte met behoud van de industriële gevel en kopgebouw, op een perceel gelegen kadastraal gekend Eeklo 2e afd. sie F nrs. 0686 Y3 en 0686 B4.

02.10 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigering aanvraag omgevingsvergunning - De Jaeger Bart

Het college weigert omgevingsvergunning aan de heer De Jaeger Bart voor het plaatsen van een publiciteitszuil, op een perceel gelegen kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie D nr. 0232 Z.

03 Bestelaanvragen en mandaten

03.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de mandaten, gehecht aan mandatenlijst S/2019/250, betaalbaar.

04 Kleine beslissingen

04.01 Algemeen Bestuur - ontvangsten en plechtigheden - 120 jaar juwelier De Maere - voorstel tot ontvangst op het stadhuis

Het college van burgemeester en schepenen zal juwelier De Maere ontvangen op het stadhuis ter gelegenheid van het 120 jaar bestaan van de zaak. Dit zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2020.

04.02 Wonen, Leven & Ondernemen - Lokale economie - ER van 20 november 2019 - advies

Het college neemt kennis van dit advies m.b.t. de voorziene acties in het beleidsrapport, meerjarenplan 2020-2025. Het college wenst op te merken dat de stad meer dan 1% van het totale budget aan lokale economie spendeert. Doordat het bestuur een transversaal beleid voert op vlak van exploitatie en investeringen, zal de return on investment voor dit beleidsdomein lokale economie meer zijn dan de door de ER opgemerkte 1%.

04.03 Wonen, Leven & Ondernemen - advies Wereldraad - subsiedieaanvragen ontwikkelingssamenwerking

Het college volgt het advies van de Wereldraad voor uitbetaling van de subsidies. Het college van burgemeester en schepenen vraagt een herziening van dit reglement tegen eind maart 2020 voor het werkjaar 2020 en volgende.

04.04 Wonen, Leven & Ondernemen - markten en foren - huis aan huis verkoop/verkoop Krügercentrum

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst markten en foren om FCE Meetjsesland een deur aan deur verkoop te organiseren op zaterdag 14 december. Het plaatsen van een verkoop-stand op het Krügercentrum kan enkel op het voetpad, consumptie is niet toegelaten

04.05 Vrije Tijd - Cultuur - subsidieverdeling ARC 2019

Het college gaat akkoord met het voorstel voor de verdeling van de subsidies van de aangesloten verenigingen.

04.06 Vrije Tijd - Sport - Erkenning sportclubs en verdeling beleid- en impulssubsidie

Het college hecht zijn goedkeuring aan de lijst met erkende Eeklose sportverenigingen. Het college hecht zijn goedkeuring aan de verdeling van de beleids- en de impulssubsidie.

04.07 Vrije Tijd - Evenementen - Inname openbaar domein DVV-kantoor Boelare- August Van Ackerstraat (23/12/2019)

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de inname openbaar domein voor de plaatsing van de tent voor het DVV-kantoor op de kruising tussen de Boelare en August Van Ackerstraat op 23/12/2019 voor de periode van 12 uur tot en met 19 uur.

05 Te bespreken punten

05.01 Algemeen Bestuur - Patrimonium - Chalet Heldenpark

Het college van burgemeester en schepenen wenst dat de aankoopdienst het nodige doet om dit gebouw te laten schatten voor verkoop.

05.02 Mobiliteit & Werken - Voetpaden en opritten - Wijziging reglement aanpassing voetpaden en aanleg opritten - vaststellen retributiebedragen

Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn goedkeuring om de wijzigingen in het reglement voor de aanpassingen van voetpaden en aanleg van opritten door te voeren.

05.03 Mobiliteit & Werken - De Zuidkaai advies omgevingsvergunning - De Zuidkaai - advies omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen handhaaft zijn standpunt en wenst campus De Zuidkaai niet af te sluiten met slagbomen.

05.04 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Verlenging subsidies energiebesparende maatregelen

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst omgeving om de subsidies voor energiebesparende maatregelen te verlengen tot 31 december 2020. Indien er in 2020 geen nieuw reglement voorgesteld wordt, zal deze subsidie afgeschaft worden.

05.05 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Verlenging subsidie duurzaam waterbeleid

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst omgeving om de subsidies voor duurzaam waterbeleid (hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken) onder dezelfde voorwaarden te verlengen tot 31 december 2020. Indien er in 2020 geen nieuw reglement voorgesteld wordt, zal deze subsidie afgeschaft worden.

05.06 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Project 'Bronophaling van asbesthoudend materiaal' voor particulieren

Het schepencollege gaat akkoord met het deelnemen aan het project ‘ bronophaling van asbesthoudend materiaal’ onder de voormelde specifieke voorwaarden. Het project en de specifieke informatie zal gepubliceerd worden in een extra IVM – magazine.

05.07 Welzijn - Zorg- en Ouderenbeleid - Vrijwilligers- en bewonersparticipatie in Zonneheem.

05.08 Vrije Tijd - sport - inrichting bergingen in de buitenbergingen in het sportpark

Het college van burgmeester en schepenen gaat ermee akkoord om de nieuwe bergingen voor de verschillende sportclubs uit te rusten met stevige, afsluitbare rekken. Het college gaat akkoord dat deze bestelling wordt geplaatst door Farys bij de firma Vamm Rack, Sint Laureinsesteenweg te Eeklo.

05.09 Vrije Tijd - Nieuwjaarsreceptie burgers.

Het college gaat akkoord met de gewijzigde voorstellen.

05.10 Wonen, Leven & Ondernemen - klimaatfonds - princiepsbeslissing

Het college beslist de middelen in het klimaatfonds voor te behouden voor ondersteuning van maatregelen voor de realisatie van het klimaatactieplan en het burgemeesterconvenant. Een dergelijk klimaatfonds kan aangewend worden als rollend fonds, premies, subsidies, studies, promoties en andere ondersteuningsmaatregelen.

06 Kennisgevingen

06.01 Vrije Tijd - Kunstacademie - Verslag BOC

Het college neemt kennis van het verslag BOC.

06.02 Vrije Tijd - Kunstacademie - Goedkeuring van het professionaliseringsplan.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het professionaliseringsplan van de Kunstacademie beeld muziek woord.

06.03 Vrije Tijd - Cultuur - ter kennisgeving muzikaal concours Bandopname

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het muziekconcours Bandopname, een samenwerking tussen CC De Herbakker, jeugdhuis De Route en de N9.

06.04 Vrije Tijd - Cultuur - genomineerde kandidaten artistiek ambassadeur en prijs voor cultuurverdienste

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de genomineerden voor artistiek ambassadeur en de prijs voor cultuurverdienste.

06.05 Vrije Tijd - Kunstacademie - Goedkeuring van het academiereglement.

Het academiereglement wordt goedgekeurd en treedt in werking op 1 januari 2020.

07 Rondvraag en kennisdeling

08 Personeel

09 Einde van de zitting

Naar top