Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen van 17 december 2019

Datum bekendmaking  vrijdag 3 januari 2020
Datum besluit  dinsdag 17 december 2019

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen 10 december 2019.

Het college keurt het verslag van de vergadering van het college van 10 december 2019 goed.

01.02 Algemeen Bestuur - Algemene Financiering - Aankoop van motorbrandstoffen 2020 - gunning

Het college beslist het leveren van loodvrije benzine E10 en diesel B7 voor de kalenderjaren 2020, 2021 en 2022 toe te wijzen aan Brandstoffen Maes nv. De schriftelijke offerte van de firma van 28 november 2019 geldt hierbij als basis.

01.03 Wonen, Leven & Ondernemen - Groenonderhoud - Duurzaam en ecologisch groenonderhoud door derden - project sociale economie - 2020

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verlenging van de overheidsopdracht "duurzaam en ecologisch groenonderhoud door derden - project sociale economie". De opdracht wordt or dienstjaar 2020 gegund aan Pro Natura Sociale Werkplaats vzw,  overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek B063-2018.

01.04 Vrije Tijd - Evenementen - Aanvullend politiereglement Warmste Week

Het college gaat akkoord met de aanvulling op het politiereglement genomen naar aanleiding van de Warmste week, met betrekking tot het inrichten van een parking ter hoogte van Café De Pluim

02 Omgeving

02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies omgevingsvergunning - Gentsesteenweg 80 -  provinciaal domein Het Leen

Het college verleent gunstig advies aan de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door de provincie Oost-Vlaanderen voor het aanwenden van het grondwater in functie van de beregening van het arboretum in het provinciaal domein Het Leen.

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aktename melding - Gezici Gökhan

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door de heer Gezici Gökhan,  voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20191119-0008, zijnde de exploitatie van een bakkerij gelegen op een perceel kadastraal gekend als: Eeklo, 2e  afdeling, sectie E, nr. 1288 C.

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aktename van een melding 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Immo Willems Verselder, voor het verbouwen van de kantoren gelegen op een perceel kadastraal gekend Afdeling EEKLO 2 AFD, sectie A, E, nrs. 0398S52, 0398D en 0398C2.

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verkoopattest verkaveling V539/1

Het college stelt vast dat de verkavelaar, de heer Johan De Baets, voldaan heeft aan alle onmiddellijk uit te voeren lasten verbonden aan de verkavelingsvergunning, waardoor de verkoop/vervreemding van de loten uitvoerbaar wordt. Het betreft het verkavelen van de gronden  kadastraal gekend sectie D nummers 549H, 551N, 551P en 552B in vijf loten voor ééngezinswoning.

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - - Wittevrongel

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer Wittevrongel Johan voor het bouwen van een woning gelegen op een perceel kasdastraal gekend Eeklo 1ste afdeling sie D nrs. 0549/H, 0551/P en 0552/B.

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - -Dauwe

Het college verleent vergunning aan Stefaan Dauwe en Kim Goossens voor het verbouwen van een eengezinswoning gelegen op een perceel, kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie C nr. 0281/K.

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigering aanvraag omgevingsvergunning - - De Bie Kurt

Het college weigert een omgevingsvergunning af te leveren aan de heer De Bie Kurt voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo 1ste afdeling sie D nr. 0102/E.

03 Bestelaanvragen en mandaten

03.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst S/2019/257

04 Kleine beslissingen

04.01 Algemeen Bestuur - GAS - Geannuleerde gas-boete.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen beroep aan te tekenen tegen de beslissing 2019/13/011228 van de sanctionerend ambtenaar van de provincie Oost-Vlaanderen.

04.02 Algemeen Bestuur - communicatie - Data Eikenblad 2020

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het Eikenblad in 2020 te laten verdelen op volgende data:

20 januari, 2 maart, 20 april, 25 mei, 29 juni (zomernummer), 7 september, 26 oktober, 14 december.

04.03 Mobiliteit & Werken - Openbare verkoop kasseien - ter bespreking

Het college gaat akkoord met de openbare verkoop van de kasseien:

- in 1 lot aan de hoogste bieder

- zonder instelprijs, doch zonder verplichting om toe te wijzen indien het bod te laag is

- bieder dient attest plaatsbezoek te voegen bij zijn bod

- ophaling door de koper zelf binnen 2 maand na de toewijs

- vooraf te betalen

- bekendmaking verkoop via website en via mailing aan grote opkopers.

Het college gaat akkoord met de voorgestelde timing.

04.04 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Open wervendag windturbine Eeklo

Het college gaat akkoord met de organisatie van het uniek werfbezoek voor personeel op 8 januari 2020 om 11u30.

04.05 Wonen, Leven & Ondernemen - Groene Ruimte - Kapdag stadsbos Galgenhof

Het college van burgemeester en schepen gaat akkoord met het organiseren van een kapdag op 7 maart 2020 in samenwerking met Pro Natura ten behoeve van het onderhoud van het Galgenbos.

04.06 Vrije Tijd - dienst evenementen - gebruik infoportieken aan de invalswegen voor vrijwilligers brandweer

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan de brandweer voor het gebruik van de infoportieken aan de invalswegen. Zij leveren zelf de stickers. De technische dienst zal instaan voor  plaatsing van de borden. Er wordt geen dossierkost aangerekend.

Deze campagne dient ook te worden aangekondigd in Het Eikenblad.

04.07 Vrije Tijd - Evenementen - Hulp verreiker - Helden in het Park zomer 2020

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag van de organisatoren van Helden in het Park om gebruik te maken van de verreiker van de stad voor het lossen en opbouwen van het nieuw podium..

04.08 Vrije Tijd - sport - bestellen  van een bijkomende radiator in het vergaderlokaal  van de  basketzaal in het sportpark

Het college is akkoord om een bijkomende radiator te plaatsen in de vergaderzaal in de baskethal in het sportpark. De werken kunnen door Farys worden besteld  bij de aannemer van het sportpark, de firma Artès Depret.

04.09 Vrije Tijd - Evenementen - Warmste Weeklo -inname openbaar domein- actie Badmintonclub Tonbadplus en Mooi! (22/12/2019)

Het college gaat akkoord met de plaatsing van een overdekte winterbar op 22 december 2019. Er zal een parkeerverbod worden voorzien  in de Boelare, ter hoogte van huisnummer 64 op zondag 22 december 2019 van 13.00 uur en 18.00 uur.

05 Te bespreken punten

05.01 Algemeen Bestuur - Klacht N-VA, CD&V en Vlaams Belang i.v.m. gemeenteraadsdossier dadingsovereenkomst werken N9

Het college neemt kennis van het antwoord dat zal worden geformuleerd op de klacht van N-VA, CD&V en Vlaams Belang bij het Agentschap Binnenlands Bestuur

05.02 Algemeen Bestuur - concessie cultuurcafé - concessievergoeding.

Een delegatie van het college van burgemeester en schepenen, alsook de algemeen directeur, zal in overleg treden met de concessionaris en zijn vertrouwenspersoon met het oog op het betalen van de maandelijkse concessieprijs.

05.03 Algemeen Bestuur - Onderhandse gebruikersovereenkomst vzw Eyk - contractbepalingen

Het college beslist dat een aangetekend schrijven dient te worden overgemaakt aan vzw Eyk.

Daarin dient het volgende te worden opgenomen, verwijzend naar de desbetreffende bepalingen van de onderhandse gebruikersovereenkomst:

 algemeen: de bepalingen van de gebruikersovereenkomst worden niet meer nageleefd, m.n.

de uitbating van het stedelijke kampeerautoterrein;

 de jaarlijkse vergoeding wordt niet meer betaald sinds 2018; de financieel directeur dient de rappel alsook de facturatie opnieuw op te nemen;

 vzw Eyk dient hun visie over de verdere uitbating van de terreinen en daarmee samenhangend

hun meerjarenplanning over te maken aan het stadsbestuur.

05.04 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Omgevingsaanleg project 'Dans' - Boelare 103, 103+, 113 en 115A

Het college verleent omgevingsvergunning aan  nv Stigt voor het bouwen van 54 appartementen en een ondergrondse parking na slopen bestaande bebouwing, gelegen op de terreinen kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie E nrs. 0184/E, 0191/G2, 0191/V2 en 0184/F.

05.05 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Omgevingscontract (voormalig milieucontract)

Het college gaat akkoord met de verderzetting van de overeenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen en ondertekening van het nieuwe Omgevingscontract.

05.06 Wonen, Leven & Ondernemen - Lokale economie - Intentieovereenkomst met betrekking tot ‘bizLocator

Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de intentieovereenkomst met betrekking tot ‘bizLocator’.

05.07 Algemeen Bestuur - Hartwijk - grondruil stad Eeklo/WZC-Zorg Saam - stand van zaken.

Het college wenst dat de stedelijke administratie onderzoekt hoeveel m² en wat de financiële impact is indien vzw Zorg-Saam het Oeverpark, het smalle uiteinde aan de Tieltsesteenweg en het bosuitbreidingsgebied aan de Lange Moeiakker alsook blok F aan de stad zou overdragen in ruil voor de stadsgrond in het Zuiden (kant Moeie). Deze impact zal in een latere zitting van het college van burgemeester en schepenen opnieuw besproken worden.

06 Kennisgevingen

06.01 Vrije Tijd - bibliotheek - klacht - MedioEurope/Comeet: overheidsopdracht “levering en kastklare verwerking van boeken aan bibliotheken

Het college neemt kennis van de klacht ingediend door MedioEurope tegen Comeet omtrent de overheidsopdracht “levering en kastklare verwerking van boeken aan bibliotheken” en daarbij ook de intrekking van de beslissing van 28 september 2019 inzake de gunning van de overheidsopdracht “levering en kastklare verwerking van boeken aan bibliotheken”.

06.02 Algemeen Bestuur - participatie - adviesraden - aanpassing huishoudelijke reglementen - stand van zaken

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van deze stand van zaken.

07 Rondvraag en kennisdeling

08 Personeel

09 Einde van de zitting

Naar top