Besluitenlijst gemeenteraad van 29 november 2021

Datum bekendmaking maandag 6 december 2021
Datum besluit maandag 29 november 2021

0í Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 18 november 202í
betreffende de organisatie van een gemeente- en OGMW-raad op afstand
De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 1B november 2021 betreffende de
organisatie van een gemeente- en OCMW-raadszitting op afstand. Het publiek kan de zitting
meevolgen via livestream.
02 Mededelingen aan de gemeenteraad
02.01 Algemeen Bestuur - Politieke organen - Planning gémeente- en OGMW-raadszittingen
2022
02.02 Algemeen Bestuur - lntergemeentelijke samenwerking - Halfjaarlijkse verslaggeving raad
van bestuur IVM
02.03 Algemeen Bestuur - lntergemeentelijke samenwerking - Halfjaarlijkse verslaggeving raad
van bestuur Veneco
Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad
Het verslag van de gemeenteraad van 18 oktober 2021 wordt goedgekeurd
Overige punten
03
o4
04.01
04.02
04.03
Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit 25 oktober 202í betreffende de
aanpassing van de dienst- en hulpverlening stedelijke en OCMW'diensten
De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 25 oktober 2021 betreffende de
aanpassing van de dienst- en hulpverlening stedelijke en OCMW-diensten en annulatie
recreatieve, culturele sportieve en folkloristische evenementen op het grondgebied van de stad.
Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit 9 november 2021 betreffende
de aanpassing van de dienst- en hulpverlening stedelijke en OCMW-diensten
De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 9 november 2O21 betreffende de
aanpassing van de dienst- en hulpverlening stedelijke en OCMW-diensten en annulatie
recreatievà, culturele sportieve en folkloristische evenementen op het grondgebied van de stad.
Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit í6 november 2021 betreffende
een afirrrijking op het algemeen politiereglement van de stad Eeklo
De gemeênteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 16 november 2021 betrefÍende een
afirijking op het algemeen politiereglement van de stad Eeklo voor werkzaamheden aan de
spoorinfrastructuur op de lijn L58 in de Oude Gentweg, ow 95 te Eeklo.
04.04 Algemeen Bestuur - Politieke organen - Principiële goedkeuring tot oistart van
verkennende fase voor potentiële gemeentefusie
De gemeenteraad keurt de opstart van de verkennende fase voor een potentiële gemeentefusie
goed. Deze principiële beslissing heeft louter tot doel de verschillende mogelijkheden voor Eeklo
na te gaan. De burgemeester rapporteert hierover van zodra dit relevant is of van zodra hij
hierom verzocht wordt door de leden van het college van burgemeester en schepenen en de
gemeenteraad.
04.05 Aktename
van de
04.06 Algemene Financiering - Hulpverleningszone Meetjesland - Goedkeuring dotatie 2022
Hul pverlen ingszone Meetjesland
De gemeenteraad neemt kennis van de begroting 2022van de Hulpverleningszone Meetjesland
en keurt de dotatie ten bedrage van 491.813,68 euro voor de gewone dienst van de begroting
2022 goed.
Algemene Financiering - Hulpverleningszone Meetjesland
meerjaren beleidsplan 2022-2025 van de H u I pverl en i n gszone Meetjes I and
De gemeenteraad neemt akte van het meerjarenbeleidsplan 2022-2025
Hul pverlen ingszone Meetjesland
Algemeen Bestuur - Gemeentepersoneel - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
GIS coórdinator
De samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur van Eeklo en de provincie OostVlaanderen betreffende de voonvaarden en duur van de terbeschikkingstelling van een GIS
coórdinator / GIS medewerker, als bijlage aan deze beslissing gevoegd, wordt goedgekeurd
mits aanpassing van de verantwoordelijke voor de organisatie van mevrouw Melina Van
Audenaerde naar mevrouw Meike Van Grembergen.
Algemeen Bestuur - lntergemeentelijke samenwerking - Audio - wijziging samenstelling
plaatsel ijk auditcom ité
De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van het plaatselijk auditcomité als volgt:
04.07
04.08
-Burgemeester/voorzitter vast bureau: de heer Luc Vandevelde
-Algemeen directeur: mevrouw Meike Van Grembergen
-Financieel directeur: de heer Filip Van der Heyden
-Voorzitter gemeente- en OCMW-raad: mevrouw Nicole De Munter
-Vertegenwoordiger vanuit de minderheidsfracties: de heer Jonas Deilgat
-Effectief vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Audio lokale
besturen: de heer Michel De Sutter
-Stafmedewerker procesbeheer
04.09 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering IGS
H""ï1"J:"1,:ffiii::fr'lí;,""?ïï!:ïilt":iïixg"no, van de buitensewone arsemene
vergadering van de IGS Westlede van 7 december 2021.
04.í0 Algemeen Bestuur - lntergemeentelijke samenwerking - BAV IVM 8 december 2021 -
Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat veÉegenwoordiger
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van IVM van 8 december 2021 en aan de afzonderlijke agendapunten die dit
vereisen en mandateert de vertegenwoordigers of plaatsvervangende vertegenwoordigers van
de stad Eeklo om op de buitengewone algemene vergadering van IVM van 8 december 2021
hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden
inzake onderhavige aangelegenheid en verder al het nodige te doen voor de afirverking van de
volledige agenda.
04.11 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - BAV Veneco 9 december 2021 -
Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van de lntergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 9 decembèr 2021
worden goedgekeurd.
04.12
04.13
04.14
04.15
04.í6
04.17
Algemeen Bestuur - lntergemeentelijke samenwerking - BAV TMVS 14 december 2021 '
Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat veÉegenwoordiger
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan alle punten op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering TMVS dv van 14 december 2021 en de daarbij behorende documentatie
nodig voor het onderzoek van de agendapunten.
Atgemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - BAV IMEWO 16 decemb er 2021 '
Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat veÉegenwoordiger
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging lmewo d.d. 16 december 202í .
Algemeen Bestuur - lntergemeentelijke samenwerking - BAV TMVW 17 decembêr 2021 '
Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan alle punten op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering TMVW ov van 17 december 2021en de daarbij behorende documentatie
nodig voor het onderzoek van de agendapunten.
Algemeen Bestuur - lntergemeentelijke samenwerking - Toerisme Meetjesland
Goedkeuring statutenwijziging en aanduiding veÉegenwoordigers
De gemeenteraad keurt de wijziging van de statuten van de vzw Toerisme Meetjesland goed.
De gemeenteraad duidt Hilde Lampaert aan als effectief vertegenwoordiger van de stad Eeklo
in de Algemene Vergadering van de vzw Toerisme Meetjesland.
Mobiliteit - Grondinnames langs de oude spoorweg voor het fietspad richting
Balgerhoeke
De gemeenteraad keurt de ontwerpakten voor de aankoop van de gronden langs de oude
spoorweg voor het fietspad richting Balgerhoeke goed.
Zorg en Opvang - Begraafplaatsen - Wijziging huishoudelijk reglement op de stedelijke
begraafplaatsen
Artikel 1
De gemeenteraadsbeslissing van 1B april 2016 betreffende de goedkeuring van. het
huishoudelijk reglement op de stedelijke begraafplaatsen wordt met ingang van í januari 2022
opgeheven.
Artikel2
De gemeenteraad keurt het gewijzigde huishoudelijk reglement op de stedelijke
begraafplaatsen goed.
Artikel3
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 ianuari 2022'
04.í8 Zorg en Opvang - Begraafplaatsen - Wijziging retributieregtement op de stedelijke
begraafplaatsen
Artikel 1
De gemeenteraadsbeslissing van 1B april 2016 betreffende de goedkeuring van het
retributiereglement op de stedelijke begraafplaatsen wordt met ingang van 1 januari 2022
opgeheven.
Artikel2
De gemeenteraad keurt het gewijzigQe retributiereglement op de stedelijke begraafplaatsen
goed.
Artikel3
Dit retributiereglement treedt in werking op 1 ianuari 2022'
04.í9 Algemeen Bestuur - Politiereglement - Wijziging algemeen politiereglement van de stad
Eeklo
De gemeenteraad keurt de wijziging van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo goed.
05 Toegevoegde punten
05.0í Algemeen Bestuur - Mogelijkheid om gevelbankjes te plaatsen
Het voorstel van beslissing is venvorpen.
05.02 Algemeen Bestuur - lnvoering EDG-kaart
Het voorstel van beslissing is aangenomen.
05.03 Algemeen Bestuur - Fusie der gemeenten
Het voorstel van beslissing is venruorpen.
06 Actuele vragen van gemeenteraadsleden
06.0í Algemeen Bestuur - Sociale woningnood
06.02 Algemeen Bestuur - Ghipregistratie bij huisdieren
06.03 Algemeen Bestuur - Nood aan sociale huisvesting: behoeftebepaling SVK
06.04 Aigemeen Bestuur - Besluit gouverneur Van Cauter rond fuiven en feesten
communicatie naar verenigingen
GEHEIME ZITTING
06.05 Algemeen Bestuur - Rechtszaak tegen Koen Loete
07 Einde van de zitting