Besluitenlijst gemeenteraad van 25 april 2022

Datum bekendmaking woensdag 27 april 2022
Datum besluit maandag 25 april 2022

01         Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01    Algemeen Bestuur - Klachtenmanagement- Kennisname jaarverslag klachtenbehandeling2021

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag klachtenbehandeling 2021.

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

Het verslag van de gemeenteraad van 28 maart 2022 wordt goedgekeurd.

03        Overige punten

03.01    Algemene Financiering- Meerjarenplan - Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - kredietverschuiving 1 - deel stad

De gemeenteraad stelt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – kredietverschuiving1 deel stad, vast.

03.02    Algemene Financiering - Delegatie gemeenteraad aan college van burgemeester en schepenen- Bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten 2022

In toepassing van artikel 1 b) van het besluit van de gemeenteraad van 14 december2020 worden de bedragen voor het dossier ‘Verbouwingen CC De Herbakker’ – deel‘werken’ zoals opgenomen in artikel 2 van het besluit van de gemeenteraad van20 december 2021, waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, opgenomen in het investeringsbudget 2022 e.v. door de gemeenteraad gedelegeerd wordt aan het college van burgemeester en schepenen, als volgt aangepast:

Renovatie CC - werken:

- 2022: €2 132 000

- 2023: €1 381 470

03.03    Algemeen Bestuur - Gemeentepersoneel - Toetreding tot OFP Prolocus - tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden

De gemeenteraad beslist om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFPProlocus (Afzonderlijk vermogen VVSG) en hiertoe onverwijld een verzoek totaanvaarding als lid van de Algemene Vergadering te richten tot OFP Prolocus.

Mevrouw Hilde Lampaert wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Prolocus. De heer Koen Loete wordt aangeduid als vervanger van voorgaande indien zij niet aanwezig kan zijn.

03.04    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering Ethias Co 5 mei2022 - Goedkeuring agenda

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Ethias Co cvba van donderdag 5 mei 2022.

03.05    Algemeen Bestuur - Burgerlijke stand - Wijziging locatie huwelijken

Artikel 1

Tijdens de renovatie van het stadhuis kan de raadzaal niet als trouwlocatie worden gebruikt. De huwelijken zullen tijdelijk in het Jeneverhuis worden voltrokken.

Artikel 2

Huwelijkenkunnen vanaf heden ook doorgaan op twee buitenlocaties:

- Canadaplein;

- pleintussen het STIP en CC De Herbakker.

Wanneer één van beide locaties werd gekozen voor een welbepaalde datum, ligt deze buiten locatie vast voor de volledige dag.

03.06    Algemene Financiering - Retributies - Wijziging retributie op ceremonieën

De gemeenteraad keurt het gewijzigde reglement inzake de retributie op ceremonieëngoed.

03.07    Algemene Financiering - Retributies - Wijziging retributie op de inschrijvingstarieven Kunstacademie

De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassing van de retributie op de inschrijvingstarieven van de Kunstacademie voor het schooljaar 2022-2023.

03.08    Mobiliteit - Grondinnames langs de oude spoorweg voor het fietspad richting Balgerhoeke

De ontwerpakte (003) voor de aankoop van de gronden inname 23, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie B, 716d, met een oppervlakte van 234,71 m² wordt goedgekeurd.

04        Toegevoegde punten

04.01    Algemeen Bestuur - Laten we verder vrachtwagens toe in het Heldenpark?

Er wordt niet gestemd over dit agendapunt.

04.02    Algemeen Bestuur - Zitbankenplan

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

04.03    Algemeen Bestuur - De culturele toekomst van het Jeneverhuis

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

04.04    Algemeen Bestuur - Gele doos

Het voorstel van beslissing is verworpen.

04.05    Algemeen Bestuur - Centrumparking ter compensatie van Parkeervrije Markt

Het voorstel van beslissing is verworpen.

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

05.01    Algemeen Bestuur - Afhandelen van goedgekeurd agendapunt

05.02    Algemeen Bestuur - Toekomst Brandweerpost Eeklo?

05.03    Algemeen Bestuur - Elektrisch parkeren onder de grond in onze stad

05.04    Algemeen Bestuur - Kinderanimatie op de markt tijdens de zomervakantie

05.05    Algemeen Bestuur - Sluiting van de krachtzaal in het Sportpark

05.06    Algemeen Bestuur - Terrasopstelling Boelare

05.07    Algemeen Bestuur - Stavaza en visie Warmtenet Eeklo

05.08    Algemeen Bestuur - Fietsleasing

05.09    Algemeen Bestuur - Geen fitness meer in Sportpark

06        Einde van de zitting