Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

Inhoud

Leegstand heeft een negatieve invloed op de leefomgeving en de uitstraling ervan en is veelal een voorbode van verloedering: heel wat woningen en gebouwen zijn in slechte staat nét omdat ze te lang leeg staan.

Om onze mooie stad leefbaar én betaalbaar te houden kiezen we als lokaal bestuur ervoor om extra inspanningen te doen om het woningbestand optimaal te benutten.  De gemeenteraad besliste in zitting van 17 december 2019 om voor de periode 2020-2025 ook een heffing te koppelen aan woningen en gebouwen die gedurende 12 opeenvolgende maanden in het leegstandsregister zijn opgenomen.  Via de belasting willen we eigenaars ertoe aanzetten om hun panden weer in gebruik te laten nemen. 

Procedure

Panden die langer dan 1 jaar niet volgens de vergunde functie gebruikt worden, kunnen in het leegstandsregister opgenomen worden.   Als eigenaar ontvang je een aangetekende brief, hierin word je in kennis gesteld van het voornemen om de woning of het gebouw in het leegstandsregister op te nemen. Deze kennisgeving bevat:

 • de genummerde administratieve akte die het beschrijvend verslag omvat;
 • het registratie- en belastingreglement;
 • informatie met betrekking tot de beroepsprocedure tegen de opname in het leegstandsregister;
 • informatie over de mogelijkheid tot schrapping.

 De datum van de administratieve akte geldt als de opnamedatum. 

Bezwaar tegen de voorgenomen registratie

Als eigenaar kan je een bezwaar indienen tegen de opname in het leegstandsregister bij het college van burgemeester en schepenen.  Het bezwaar moet schriftelijk én aangetekend worden ingediend en gemotiveerd binnen een termijn van dertig kalenderdagen, ingaand de dag na de verzending van de kennisgeving ervan.

Als datum van het bezwaarschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd.

 Een bezwaar indienen kan via:

 • aangetekende brief: College van burgemeester en schepenen - t.a.v. dienst omgeving - wonen - Industrielaan 2 te 9900 Eeklo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

 • naam en het adres van de indiener;
 • als je niet de eigenaar bent, voeg dan een volmacht ondertekend door de eigenaar toe;
 • het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of de woning waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
 • de reden van je beroep met daarbij bewijsstukken die aantonen dat het pand geen volledig jaar leeg stond op het moment van de opname in het leegstandsregister: 
  • voor een woning dien je te bewijzen dat er gedurende de laatste 12 maanden voor opname bewoning was (bv. elektriciteitsfacturen, huurovereenkomsten,…), 
  • voor een gebouw dien je te bewijzen dat gedurende de laatste 12 maanden voor opname meer dan 50% van de totale oppervlakte gebruikt werd volgens functie (bv. foto’s, huurovereenkomsten,…)
 • door de indiener ondertekend en gedateerd.

Zodra we je bezwaarschrift hebben ontvangen, krijg je hiervan een ontvangstbewijs als bevestiging.   Binnen een termijn van 90 dagen doet het college van burgemeester en schepenen uitspraak over de ontvankelijkheid en over je bezwaar. De beslissing van het college zal je met een aangetekende brief toegestuurd worden.

Opgelet!: het bezwaar is ongegrond als de toegang tot het pand geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.

 

Schrapping uit het leegstandsregister

Als eigenaar moet je zelf een schrapping aanvragen en daarbij bewijzen dat:

 • meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie gebruikt wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden, wanneer het een gebouw betreft,
 • de woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden gebruikt  wordt in overeenstemming met de woonfunctie.

Als eigenaar dien je vanaf eerste ingebruikname volgens functie of sloop van het pand dit schriftelijk te melden. Dit kan via:

 • e-mail met onderwerp ‘aanvraag tot schrapping’ naar de dienst Wonen van de stad
 • aangetekende brief:
  college van burgemeester en schepenen
  t.a.v. omgeving - wonen
  Industrielaan 2 te 9900 Eeklo

Na ontvangst van de aanvraag tot schrapping volgt de dossierbeheerder het gebruik in overeenstemming met de functie op.

 • Als blijkt (bijvoorbeeld uit een controle ter plaatse) dat het gebruik niet volgens functie is en er dus niet voldaan is aan de voorwaarden tot schrapping, wordt de aanvrager daarvan per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht.
 • Als blijkt dat het gebruik wel volgens functie is en dit is na zes maanden nog altijd het geval, wordt het gebouw of de woning geschrapt uit het leegstandsregister op datum van de melding (datum van het versturen van de mail of datumstempel op de enveloppe). De aanvrager wordt hiervan via mail of post ingelicht.

Tegen de weigering van een schrapping kan je als eigenaar een gemotiveerd beroep indienen op dezelfde wijze als voor de indiening van een beroepschrift tegen de opname in het leegstandsregister.

Kostprijs

De basisbelasting bedraagt:

 • 1.500 euro per woongelegenheid (kamer / studio of appartement)
 • 3.000 euro voor een woning
 • 3.000 euro voor een gebouw

De belasting is ondeelbaar verschuldigd per registratiejaar.  

Indien de woning of het gebouw meerdere jaren in het register staat opgenomen, dan geldt volgende formule:

 • voor het tweede jaar in het register: te betalen belasting = basisbelasting eerste heffing + 25%
 • voor het derde jaar in het register: te betalen belasting = basisbelasting eerste heffing + 50%
 • voor het vierde jaar in het register: te betalen belasting = basisbelasting eerste heffing + 75%
 • vanaf het vijfde jaar in het register: te betalen belasting = basisbelasting eerste heffing + 100%

De belasting is gekoppeld aan de ABEX-index en wordt jaarlijks geïndexeerd. 

De belasting voor aanslagjaar 2022 bedraagt:

1.631 euro per woongelegenheid (kamer / studio of appartement)
3.263 euro voor een woning
3.263 euro voor een gebouw

Uitzonderingen

Er zijn enkele vrijstellingen en opschortingen op de leegstandsheffing voorzien.  

Een volledig overzicht vind je in het belastingreglement onder artikel 4.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de eigenaar(s) van de woning of het gebouw op het ogenblik dat de belasting voor het aanslagjaar verschuldigd wordt.

Onder ‘eigenaar’ wordt verstaan de houder van één van volgende zakelijke rechten:

 • de volle eigendom
 • het recht van opstal
 • het recht van erfpacht
 • het vruchtgebruik

Contact

Wonen

Stadskantoor
Tel.
09 218 28 20
Fax
09 218 28 01
wonen@eeklo.be
Vandaag
Nu open
open van 09:00 tot 12:30
Morgen
open van 09:00 tot 12:30