Besluitenlijst OCMW-raad van 23 oktober 2023

Datum bekendmaking donderdag 26 oktober 2023
Datum besluit maandag 23 oktober 2023

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

01.01    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Data raden 2024

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

Het verslag van de OCMW-raad van 18 september 2023 wordt goedgekeurd.

03        Overige punten

03.01    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Wijziging huishoudelijk reglement OCMW-raad

Het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad wordt gewijzigd.

03.02    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Oprichting deontologische commissie voor het    OCMW

De OCMW-raad richt een deontologische commissie voor het OCMW op.

03.03    Algemeen Bestuur - Patrimonium - De Zuidkaai - CAW - Goedkeuring addendum aan de huurovereenkomst

De OCMW-raad hecht zijn goedkeuring aan het addendum aan de huurovereenkomst tussen het OCMW Eeklo en het CAW voor wat betreft enkele bijkomende niet bemeubelde bureelruimtes op de tweede verdieping in het gebouw Barcelona, vervat in de welzijnscampus De Zuidkaai, Zuidmoerstraat 139, 9900 Eeklo. Dit addendum wordt definitief bij de huurovereenkomst gevoegd.

04        Toegevoegde punten

04.01    Algemeen Bestuur - Toekomst project De Plek - Jongerenhuis

Stemming over de artikelen 1, 2, 3 en 5:

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

Stemming over artikel 4:

Het voorstel van beslissing is verworpen.

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06        Einde van de zitting