Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen van 1 december 2020

Datum bekendmaking  donderdag 10 december 2020
Datum besluit  dinsdag 1 december 2020

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslagen zittingen college van burgemeester en schepenen 13, 17 en 24 november.

De verslagen van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen van 13, 17 en 24 november worden goedgekeurd.

01.02 Algemeen Bestuur - ICT - Overschakelen naar mobiele werkplekken

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de ict-uitruisting aan te kopen op 60 maanden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de beheersomgeving (Intune) voor de uitrusting te bestellen.

Hieruit concludeert het college dat bij elke werkplek die wordt uitgerust met een laptop een huidige thin client verdwijnt.

01.03 Algemeen Bestuur - Patrimonium - Uitbesteden schoonmaak - GLV

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een prijsvraag te starten voor de uitbesteding van specifieke schoonmaakopdrachten. De looptijd wordt voorzien op 1 jaar met als startdatum 1 januari 2021 en einddatum 31 december 2021.

01.04 Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Bekrachtiging besluit burgemeester

De voorgelegde besluiten van de burgemeester worden bekrachtigd.

02 Omgeving

02.01 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - splitsingsaanvraag

Het college adviseert de vraag tot het afsplitsen van een groter eigendomsgeheel van een perceel grond gelegen kadastraal gekend sei A nr 495K gunstig.

02.02 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - ter kennisgeving - omgevingsvergunning verleend door Departement Omgeving - Sint-Laureinsesteenweg

Het college neemt kennis van de omgevingsvergunning verleend door de gewestelijk omgevingsambtenaar voor het regulariseren en bijplaatsen van een fietsenstalling.

02.03 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - aktename melding -OMV_2020143950 - De Buck Mark

Het college neemt akte van de melding voor de exploitatie van een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwembad.

02.04 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - advies beroep omgevingsvergunningsaanvraag Cocquytstraat 98 - OMV_2020079021

Het college handhaaft zijn standpunt van 22 september inzake de aanvraag tot omgevingsvergunning.

02.05 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - verlenen omgevingsvergunning - NV Avista Aluminium.

Het college verleent omgevingsvergunning aan Avista Aluminium nv voor het exploiteren van een constructiebedrijf voor ramen en deuren op een terrein gelegen te Eeklo kadastraal gekend 1ste afd. sie A nrs 0790T, 0790R, 0790M en 0741D2.

02.06 Wonen & RuimtelijkeOrdening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Oostveldstraat 95 (Heldenpark)

Het college verleent omgevingsvergunning aan het Stadsbestuur Eeklo voor het slopen van een gebouw met zes garages en verwijderen van verharding met deels heraanleg op een terrein te Eeklo kadastraal gekend 1ste afd. sie. D

02.07 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Speybroeck Woningbouw

Het college verleent omgevingsvergunning aan Speybroeck Woningbouw bvba voor het bouwen van 3 woningen met boomgaard in de voortuinen op een terrein te Eeklo kadastraal 1ste afd. sie. B nr. 0484V.

02.08 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Bosschaert-Verghote

Het college verleent omgevingsvergunning aan Bosschaert Tim - Verghote Sielke voor het bouwen van een eengezinswoning op een terrein te Eeklo kadastraal gekend 2e afd. sie. E nr. 1590H3.

02.09 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Valneth

Het college verleent omgevingsvergunning aan Valneth bv voor het verbouwen en uitbreiden van een rijwoning op een terrein te Eeklo kadastraal gekend 1ste afd. sie. D nr. 0829W.

02.10 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - weigeren aanvraag omgevingsvergunning - Roegiers Christophe

Omgevingsvergunning aan Roegiers Christophe voor het bouwen van een tuinhuis wordt geweigerd.

02.11 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - weigeren aanvraag omgevingsvergunning -  Huysman Bouw nv

Omgevingsvergunning aan Huysman Bouw nv wordt geweigerd voor het bouwen van 3 aaneengesloten woningen en 3 carports met tuinbergingen.

03 Personeel

04 Bestelaanvragen en mandaten

04.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen.

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

04.02 Algemene Financiering - Mandaten.

Het college van burgemeester en schepenen stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst S/2020/185.

05 Kleine beslissingen

05.01 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene Vergadering IGS Westlede - 1 december 2020

Het college hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede.

05.02 Ondernemen en Werken - Lokale economie - Lokale economie - Mandaat Nicole De Munter voor overleg over samenwerkingsovereenkomst VDAB

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan schepen Danny Smessaert, gemeenteraadsvoorzitter Nicole De Munter, gemeenteraadslid Janick Smessaert en een ambtenaar uit het sociaal huis het mandaat om het stads- en OCMW-bestuur Eeklo te vertegenwoordigen tijdens de overlegmomenten met VDAB en de welzijnsband in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met actieprogramma.

05.03 Cultuur en Vrije Tijd - Sport - Gebruik evenementenzaal voor examens

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan school College Ten Doorn om de evenementenzaal te gebruiken als examenruimte voor de periode van 1 december 2020 tot en met 14 december 2020. Algemeen stelt het college dat alle scholen dit kunnen mits tussen de scholen en de sportdienst afspraken gemaakt worden voor het gebruik van de zaal conform de nationale veiligheidsmaatregelen en desbetreffende omzendbrieven en protocollen. Het gebruik van deze scholen valt onder de bepalingen van het retributiereglement.

06 Te bespreken punten

06.01 Algemeen Bestuur - Kerkfabrieken - Beslissingen gemeente Maldegem inzake kerkfabriek Sint-Antonius van Padua

Het college van burgemeester en schepenen beslist klacht in te dienen bij de gouverneur met betrekking tot de beslissingen van de gemeente Maldegem inzake de kerkfabriek Sint-Antonius.

06.02 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Hartwijk - vragen Zusters Kindsheid Jesu

Het college wenst bij voorkeur verder te onderhandelen over een verwerving.

06.03 Natuur en Milieubeheer - Mooimakers - Vuilnisbakkenplan

06.04 Natuur en Milieubeheer - opnet in het weekend - Evaluatie opnet in het Weekend

06.05 Cultuur en Vrije Tijd - Sport - FCE Meetjesland - Verlenging concessieovereenkomst FCE Meetjesland

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verlenging van de concessieovereenkomst tussen Stad Eeklo en FCE Meetjesland voor het gebruik van het stedelijk voetbalstadion voor 1 jaar volgens de geldende voorwaarden zoals beschreven in de concessieovereenkomst.

06.06 Zorg en Opvang - LDC Zonneheem - Een nieuwe naam voor de dienst aangepast vervoer Zonneheem Eeklo, nu gekend als 'Vervoer op Maat'.

06.07 Algemeen Bestuur - Gemeenteraad 14 december.

06.07.01 Algemene Financiering - belastingreglement - Belasting op masten en pylonen - aanslagjaren 2021-2025

06.07.02 Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Aanpassing retributiereglement uitleendienst - stemhokjes en kiesbakken ifv sociale verkiezingen

Dit dossier wordt ter goedkeuring aangeboden aan de gemeenteraad van 14 december 2020.

06.07.03 Algemeen Bestuur - Algemene Financiering - Delegatie GR aan CBS inzake overheidsopdrachten 2021 - bevoegdheidsverdeling

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van maandag 14 december 2020.

06.07.04 Algemene Financiering - Politiezone - Politiezone Meetjesland-Centrum - Vaststelling dotatie 2021

Dit dossier wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van maandag 14 december 2020 aangeboden.

06.07.05 Algemene Financiering - Kerkfabrieken - Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Ten Hemel Opgenomen - budget 2021 - aktename

Dit dossier wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van maandag 14 december 2020 aangeboden.

06.07.07 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - gemeenteraadsbesluit wegenisdossier aanleg India Juteplein - omgevingsvergunningsaanvraag 2020092813

Dit dossier wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van maandag 14 december 2020 aangeboden.

06.07.08 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Concessie-overeenkomst pv-installatie Sportpark - driepartijenovereenkomst

Dit dossier wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van maandag 14 december 2020 aangeboden.

06.07.09 Cultuur en Vrije Tijd - Sport - Addendum aan concessieovereenkomst tussen Stad Eeklo en vzw Excelsior Balgerhoeke

Dit dossier wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van maandag 14 december 2020 aangeboden.

06.07.10 Algemene Financiering - Belastingen - Wijziging belasting op de terrassen op de openbare weg

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van maandag 14 december 2020 voorgelegd worden.

06.08 Algemeen Bestuur - Ontwerpagenda gemeenteraad 14 december 2020

07 Kennisgevingen

07.01 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Lange Moeiakker - Stand van zaken aankoop gronden zusters Kindsheid Jesu

Het college neemt kennis van de stand van zaken omtrent de aankoop van de gronden aan de Lange Moeiakker.

07.02 Cultuur en Vrije Tijd - Kunstacademie - KA! - Kennisname verslag BOC en protocollen.

Het college van burgemeester en schepen neemt kennis van het verslag BOC en de protocollen.

08 Rondvraag en kennisdeling

09 Einde van de zitting

Naar top