Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen van 14 november 2019

Datum bekendmaking  donderdag 28 november 2019
Datum besluit  donderdag 14 november 2019

01 Routinebeslissingen

01.01    Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen 5 en 6 november 2019.

01.02    Algemeen Bestuur - Algemene Financiering - Aankoop van motorbrandstoffen 2020 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het college beslist dat voor het leveren van motorbrandstoffen voor de stads- en OCMW-voertuigen en -machines voor de kalenderjaren 2020, 2021 en 2022 zal schriftelijk prijs zal gevraagd worden aan alle Eeklose pompstationhouders.

01.03    Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - Aanstelling beëdigd geneesheren tot eind 2021

Voor de uitvoering van de overheidsopdracht "aanstellen van een beëdigd arts voor controle op de doodsoorzaak in geval van crematie" tot eind 2021, stelt het college van burgemeester en schepenen dr. Marnix De Zutter  aan. Indien hij verhinderd is, zal beroep worden gedaan op de groepspraktijk van dr. Verschelde en dr. Vereecke.

01.04    Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - ambtshalve schrappingen opvangcentrum

Het college beslist vermelde personen ambtshalve te schrappen uit het wachtregister op 12 november 2019.

01.05 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - Ambtshalve schrappingen

Het college beslist vermelde personen ambtshalve te schrappen uit het bevolkingsregister/ vreemdelingenregister op 12 november 2019.

01.06    Wonen, Leven & Ondernemen - KMO - Aankoop kerstbomen - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Artikel 1

Het college gaat ermee akkoord om voor dit jaar voor de laatste maal de vermelde procedure te volgen. Nadien moeten geen kerstbomen meer worden voorzien op de middenberm, gelet op de voorziene aanplantingen.

Artikel 2

Goedkeuring wordt verleend om over te gaan tot aankoop van volgende kerstbomen:

 • 1 afgezaagde boom voor op Ceremonieplein
 • 24 afgezaagde bomen voor op middenberm
 • 130 kerstbomen in pot voor o.a. aan winkels centrumstraten en Krügercomplex.

Artikel 3

De opdracht wordt gegund bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) aan Bloemisterij Heungens

02        Omgeving

02.01    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aktename melding - Brugsesteenweg 21/23 - Comm.VA Delhaize-De Leeuw

Het college neemt akte van de melding ingediend door Comm.VA DELHAIZE - DE LEEUW, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20190913-0013, zijnde de verlenging van het exploiteren van de bestaande supermarkt gelegen kadastraal gekend als: Eeklo 2e afdeling, sectie E, nr. 1562/F.

02.02    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aktename melding - Ijzerstraat 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50A en 50B - NV Recon Bouw

Het college neemt akte van de melding ingediend door nv Recon Bouw,  voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20191018-0008, zijnde een tijdelijke bemaling voor het plaatsen van regenwaterputten gelegen op een terrein kadastraal gekend als: Eeklo, 2e afdeling, sectie E, nr. 1602/B4.

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing perceel grond Olmenstraat 6

Het college gaat niet akkoord met de vraag van notaris Julie Leroy tot het splitsen van percelen tuingrond, kadastraal gekend onder Eeklo 2de afdeling sectie E, nr. 89Y4 en aangeduid als loten 1 en 2 op het bijgevoegde opmetingsplan van Dominique Goegebeur.

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verkoopattest V542 - Lekestraat 95-97

Het college stelt vast dat de  bvba Landmeetkundig Bureau Daeninck-Audenaert, gevolmachtigd door de eigenaars, voor het verkavelen van de gronden kadastraal gekend sectie D nummers 785M2, 785E en 785C in 3 loten voor ééngezinswoning voldaan heeft aan alle onmiddellijk uit te voeren lasten verbonden aan de verkavelingsvergunning, waardoor de verkoop/vervreemding van de loten uitvoerbaar wordt.

02.05    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit - Tieltsesteenweg 27

Het college  neemt akte van melding ingediend door bvba Tieberghien Grafzerken betreffende de gehele overdracht  van het funerarium, vroeger vergund op naam van de heer Tieberghien Paul. Het funerarium is gelegen op een terrein kadastraal gekend Eeklo afd. 2, sie E nr. 1446/Y002.

02.06    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - gedeeltelijke toelating voor werken aan de voorgevel - pand Markt 9

Het college  neemt kennis van het besluit van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid inzake het uitvoeren, door Thomas Haeck, van werken aan de voorgevel van een pand, kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie E nrs 1068/L. Het Agentschap verleent toelating voor het schilderen van de gevel en het plaatsen van verlichtingsarmaturen. Voor het vervangen van het houten buitenschrijnwerk door pvc schrijnwerk wordt geen toelating verleend. Er kan ofwel beroep aangetekend worden tegen deze beslissing bij de Vlaams minister ofwel kan een nieuwe toelatingsaanvraag ingediend worden bij het Agentschap voor het vervangen van het bestaande houten schrijnwerk door nieuw, eventueel geschilderd houten schrijnwerk met eenvoudige, historische profilering.

02.07    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Vrombautstraat 21 - Nuyt Jean-Paul

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer Nuyt Jean-Paul Florent R. voor het uitbreiden van een woning op een perceel kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie C nr. 0819/G.

02.08    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Gravin Johannalaan 11A - Verzee Stijn

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer Verzee Stijn Cyriel voor het aanleggen van twee parkeerplaatsen op een terrein kadastraal gekend Eeklo 1ste Afd. sie B nrs. 0726/B3 en 0726/C3.

02.09    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Sint-Jansdreef 3 - Goossens

Het college verleent omgevingsvergunning aan door mevrouw Goossens Marian inzake het regulariseren van een bijgebouw gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo 1ste afdeling sie A nr. 0902/D6.

02.10    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigeringsbeslissing Deputatie in beroep  - nv Vare - Gentsesteenweg 74

Het college neemt kennis van de weigeringsbeslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen betreffende de de door advocate Lies Du Gardein van LDR Advocaten, namens de nv Vare, ingestelde beroepsprocedure tegen de weigering van de stedenbouwkundige vergunning van 5 juli 2011 van het college, aangevraagd door de nv Vare voor het bouwen van een meergezinswoning met 36 woongelegenheden op een perceel kadastraal gekend  Eeklo 1"u afdeling, sectie D, nrs. 0977 A,0978C, 0981 D. De bouwheer kan wel nog hoger beroep instellen bijde Raad voor Vergunningsbetwistingen.

03 Bestelaanvragen en mandaten

03.01 Algemene financiering - Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

03.02 Algemene financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst S/2019/225 en 226.

03.03    Wonen, Leven & Ondernemen - Begraafplaats - aankoop gieterrekken - rechtzetting beslissing

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 oktober 2019 wordt als volgtvervangen:

Enig artikel

Het college gaat akkoord met de aankoop van 1 gieterrek. Het gebruik hiervan zal worden geëvalueerd. Bij positieve evaluatie kunnen eventueel meer gieterrekken worden aangekocht.

04 Kleine beslissingen

04.01    Algemeen Bestuur - Facility - Uitbesteding schoonmaak zwembad/sportpark vervangingen ziektes

Artikel 1

Het college beslist om het probleem inzake vervanging van schoonmaakpersoneel in het sportcomplex op te vangen en kiest voor voorstel 1, zijnde:

Het ter beschikking stellen van een enveloppebudget in 2020 waarmee de vervanging van afwezigheden van schoonmaakpersoneel in het sportcomplex wordt voorzien via het raamcontract dat werd afgesloten met Creat/Farys.

De technisch medewerker schoonmaak kan met dit bedrag zelf bepalen wanneer er vervanging voorzien moet worden op basis van:

 • De nood aan de poetshulp
 • De periode (tijdens schoolvakanties is het bv. waarschijnlijker dat er personeel van andere locaties kan ingezet worden)
 • De duur van ziekteperiode; in geval van voorziene langdurige ziekteperiodes kan er omwille van kostprijs beter voorzien worden in vervanging door eigen tijdelijk personeel.

Artikel 2

Het college staat erop dat het sport- en zwemcomplex goed en hygiënisch onderhouden wordt.

04.02 Algemeen Bestuur - gebouwenbeheer - Vernieuwing keuken stadhuis - frigo kapot

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met dienst evenementen om twee staande energiezuinige frigo’s aan te kopen via de goedkoopste leverancier, nl. Flandria Drinks.

04.03 Algemeen Bestuur - Attentie KFCE Balgerhoeke t.g.v. Sinterklaas

Teneinde geen precedenten te scheppen gaat het college van burgemeester en schepenen niet in op de vraag van KFCE Balgerhoeke om 16 gratis zwemtickets schenken als Sinterklaasattentie voor de spelertjes.

04.04 Algemeen Bestuur - Communicatie - druk Eikenblad 2020 en toekomst

Artikel 1

Het college gaat akkoord om een prijsvraag voor het drukken van het Eikeblad te doen bij verschillende drukkers De gunning betreft een periode van 1 jaar.

Artikel 2

De prijsvraag dient te worden verstuurd onder gesloten omslag. De ingediende offertes zullen gezamenlijk worden geopend na het verstrijken van de indieningsdatum.

04.05 Vrije Tijd - Cultuur - Aanvraag en uitbetaling buurtfeestsubsidie Sportlaan

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de stafmedewerker cultuur om een subsidie te voorzien en uit te betalen aan het sportlaancomité voor de organisatie van het buurtfeest.

04.06 Vrije Tijd - Cultuur - Aanvraag en uitbetaling buurtfeestsubsidie Oostveldstraat

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de stafmedewerker om in 2020 een buurtfeestsubsidie  te voorzien voor het buurtfeest in de Oostveldstraat.

04.07    Vrije Tijd - Cultuur - uitbetaling gemeenschapsvormend project Jamsessions Vermeylenfonds

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de stafmedewerker om de voorziene subsidie uit te betalen aan het Vermeylenfonds voor hun project "Jamsessions on sunday".

04.08 Vrije Tijd - Evenementen - Zalenbeheer - KRAS-scholierenparlement

Het college van burgemeester en schepenen beslist om vanaf januari 2020 het KRAS-scholierenparlement te laten doorgaan in De Kubiek.

Het slotmoment kan plaatsvinden in de raadzaal van het stadhuis.

04.09 Vrije Tijd - Evenementen - NIeuwjaarsreceptie personeel: 3/01/2019

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de formule voor de Nieuwjaarsreceptie in feestzaal Mimosa op 3 januari 2020.

04.10 Algemeen Bestuur - communicatie - Keuze foto's fotowedstrijd

Artikel 1

De communicatiedienst legt de 10 beste foto’s voor aan het college die een selectie zal maken van de

4 beste foto’s die Eeklo promoten.

De 4 beste foto's zijn foto's met nummer:

Foto 7: plaats 1

Foto 9: plaats 2

Foto 3: plaats 3

Foto 10: plaats 4

05 Te bespreken punten

05.01 Algemeen Bestuur - Heldenpark - Concessieovereenkomst Chalet Heldenpark

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de aankoopdienst om alle gekende geïnteresseerde kandidaten te contacteren om navraag te doen over de redenen waarom er geen dossier werd ingediend.

Artikel 2

De resultaten van die bevraging worden opnieuw voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, waarna er kan beslist worden over de verdere aanpak van dit dossier.

05.02    Algemeen Bestuur - SVPP - verlenging proefproject NAFT in de lagere school tot juni 2020 en starten met projectgroep uitrol

Het college gaat akkoord om:

- Het proefproject: "NAFT in de lagere scholen" met vzw aPart te verlengen tot juni 2020 en hiervoor

een budget te voorzien. De ondersteuning die GO! Basisschool De Tandem Eeklo en De Meidoorn

krijgen van vzw aPart kan dan tot het einde van het schooljaar worden verlengd. Door in te zetten

op kinderen van de lagere school, gepaste methodieken te ontwikkelen, … kunnen hun kansen op een positieve schoolcarrière stijgen.

- Het nieuwe convenant te laten ingaan op 1 september 2020 en om dan het project verder uit te rollen naar alle basisscholen uit Eeklo tot eind 2021.

- Een stuurgroep op te richten om de subsdieaanvraag bij de provincie voor te bereiden.

05.03    Mobiliteit & Werken - F42 fietssnelweg startnota en opmerkingen ambtenaren - F42 fietssnelweg startnota  en opmerkingen ambtenaren

Het college hecht zijn goedkeuring aan de draftversie van de startnota.

Het college volgt volgend advies vanuit de dienst omgeving en mobiliteit:

- Bedenking met betrekking tot de voorrang van fietsers op kruispunten: het college vindt deze

bedenking zeer terecht ook wat betreft het infrastructureel aanpassen van kruispunten

- Bedenking bij uniformiteit materiaalkeuze en rechtlijnig tracé: bij de inrichting/aanleg van het

fietspad tussen Opeisingstraat en de R43 gaat het college akkoord voor de uitvoering in asfalt.

05.04 Mobiliteit & Werken - Riolering - Riopact - voorstel forfaitaire huisaansluitkost

-    Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een forfaitaire kost voor een huishoudelijke rioolaansluiting vanaf januari 2020.

-    Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de jaarlijkse indexering van het forfaitaire tarief vanaf 1 januari 2021.

-    Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de handelswijze van RIOP en beslist voor maximaal 500 euro, of indien de aansluitkosten minder bedragen, voor de reële aansluitingskost voor woningen tussen te komen. Deze maatregel is enkel van toepassing op particulieren, niet op bedrijven of verkavelaars. De desbetreffende reglementen zullen in die zin worden aangepast en voorgelegd aan de gemeenteraad.

05.05 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Overdracht stookplaats Sportpark

Het college gaat akkoord met de juridische ondersteuning door Mr. Casteleyn.

Het college gaat principieel akkoord met het realiseren van een microwarmtenet sportpark, maar wenst verdere informatie te ontvangen over de juridische en financiële consequenties voor de stad onder de vorm van adviezen van Farys, de financieel directeur en de algemeen directeur.

Het college wenst dat in de overeenkomst zeker wordt opgenomen dat de stad of Farys onmiddellijk opnieuw eigenaar/exploitant wordt van de infrastructuur in geval van geschillen, faillissement van het consortium of dergelijke. Dit om de verwarming van het gebouw en zwembad steeds operationeel te houden.

05.06 Wonen, Leven & Ondernemen - lokale economie - Voorstel kerstverlichting 2019

Het college gaat akkoord:

 • met het aanbrengen kerstverlichting aangebracht zoals voorgesteld
 • om de kerstverlichting te laten branden van vrijdagavond 6 december tot 6 januari
 • om de kerstverlichting continu (dus dag en nacht) te laten branden. Enkel wat op OV-aangesloten

zit, loopt mee met de OV.

 • met het verlichten van de ballon.
 • het aanblijven van de fontein

Het college gaat niet akkoord met het boren in de gevel van de belforttoren.

Tevens dienen afspraken te worden gemaakt met de marktleider voor wat betreft de locatie van het frame.

05.07 Wonen, Leven & Ondernemen - Groene ruimte - Aankoop machines op batterij

Artikel 1

Het college stemt in met de opdracht ‘Aankoop machines op batterij’. De opdracht wordt gegund bij wijze van aanvaarde factuur aan de firma Marc Reyniers.

Artikel 2

Het college noteert dat De Tollenaere nv geen demo wenste te geven omdat een andere aanbieder dezelfde toestellen aangeboden had en die demo voldoende was.

05.08 Vrije Tijd - KUNSTACADEMIE - Verlenging tarief lessen uitspraak Nederlands

05.09 Vrije Tijd - Evenementen - Verslag EV-cel + vragen Warmste Week Stad Eeklo

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de evenementencel en bijhorende kalender.

Het college van burgemeester en schepenen heeft volgende beslissingen genomen i.v.m. de Warmste Week in Eeklo:

-      Er zal geen personeel worden ingezet voor op- en afbreken tent

-      Eeklonet zal instaan voor dagelijkse opnet

-      Indien de elektricien van de stad beschikbaar is, mag hij worden ingezet; indien hij niet aanwezig is zal het stadsbestuur niet instaan voor vervanging en zullen geen kosten worden terugbetaald voor de inzet van een externe elektricien

-      Gebruik afvaleilandjes en dergelijke: OK

-      Er zullen 20 statafels ter beschikking worden gesteld

-      De Beiaard mag worden afgezet (Geen Mariah Carey 'All I want for Christmas')

-      De camerabewaking van de politie mag worden ingezet indien deze beschikbaar is

-      Het sluitingsuur  in het weekend wordt vastgesteld op 01.00 uur i.p.v. 02.00 uur. De geluidsafwijking wordt toegestaan tot 00 uur i.p.v. tot 01.00 uur.

-      Mits melding mag iedereen buiten staan met zijn of haar aanbod (braderie)

-      Akkoord met voorgestelde communicatie zijnde:

         verspreiden van de informatie aan alle kanalen: sport/cultuur/jeugd- verenigingen; adviesraden, … De organisatie stelt dit ter beschikking aan de diensten, waarna het wordt doorgestuurd.

         communicatie : actie op facebook en website vermelden

-           Wat gebruik stadhuis betreft: enkel zaaltje boven links en sanitair mogen worden gebruikt.

05.10    Vrije Tijd - Evenementen - Zaal Seven - aanvraag Twenty Twenty en Nacht van Balgerhoeke

Het college van burgemeester en schepenen gaat tot nader order niet akkoord met de organisatie van Twenty Twenty in zaal Seven op 31 december 2019 en de Nacht van Balgerhoeke in zaal Seven op 28 maart 2020.

06 Kennisgevingen

06.01 Algemeen Bestuur - Communicatie - Brief bedeling Eikenblad Taptoe.

Het college maakt een afspraak met Piet De Baets, uitgever Taptoe, op een maandagmiddag. In samenspraak met de communicatie- en aankoopdienst.

06.02    Wonen, Leven & Ondernemen - Wereldraad - kennisgeving verslag bijeenkomst adviesraad Wereldraad

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van 7 oktober 2019 van de adviesraad Wereldraad.

06.03 Vrije Tijd - Evenementen - Verslag Vergadering EV-Cel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de evenementencel en bijhorende kalender.

De vraag tot gebruik van zaal Seven blijft tot nader order geweigerd.

07 Rondvraag en kennisdeling

Naar top