Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen van 15 december 2020

Datum bekendmaking  donderdag 24 december 2020
Datum besluit  dinsdag 15 december 2020

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen 8 december 2020.

Het verslag van de zitting van dinsdag 8 december 2020 wordt goedgekeurd.

01.02    Algemene Financiering - vaststelling en uitvoerbaarverklaring - kohier ABE gezinnen - AJ 2020

Het college stelt het kohier ABE gezinnen AJ 2020 vast en verklaart het uitvoerbaar.

01.03    Algemene Financiering - vaststelling en uitvoerbaarverklaring - kohier ABE bedrijven - AJ 2020

Het college stelt het kohier ABE bedrijven - aanslagjaar 2020 vast en verklaart deze uitvoerbaar.

01.04    Algemeen Bestuur - Patrimonium - Uitbesteden dakwerken  ter ondersteuning van de dienst gebouwenbeheer - GUNNING

Het college gaat akkoord om bij uitbesteding van dakwerken in eerste instantie Dalena bvba te contacteren.

01.05    Algemeen Bestuur - Patrimonium - Uitbesteden van werken aan HVAC ter ondersteuning van de dienst gebouwenbeheer - GUNNING

Het college gaat akkoord om bij uitbesteding van werken aan HVAC in de vastgestelde volgorde de firma's te contacteren.

01.06    Algemeen Bestuur - Patrimonium - Aanstellen van elektricien ter ondersteuning van de dienst gebouwenbeheer - GUNNING

Het college gaat akkoord om bij uitbesteding van elektriciteitswerken in de voorgestelde volgorde te gaan contacteren.

01.07    Algemeen Bestuur - Gebouwen - Huren en ledigen van afvalcontainers t.b.v. Stadsgebouwen Eeklo - GUNNING

De opdracht "Huren en ledigen van afvalcontainers t.b.v. Stad en OCMW Eeklo" wordt gegund aan Vanheede Enviromental Logistics.

01.08    Algemeen Bestuur - gebouwenbeheer - Leveren en plaatsen nieuwe calorimetertjes dienstencentrum Zonneheem

Het college stemt in met de opdracht leveren en plaatsen van warmteverdelers in dienstencentrum Zonneheem. De opdracht wordt gegund bij wijze van aanvaarde factuur.De opdracht wordt gegund aan Ista nv.

01.09    Natuur en Milieubeheer - Aanplant middenberm N9 - goedkeuring vorderingsstaten 3 en 4 (aanplant)

Het college keurt de vorderingsstaten 3 en 4 voor de opdracht "Aanplanten middenberm N9" goed.

01.10    Algemeen Bestuur - gebouwenbeheer - KA: adviesnota offerte vernieuwen inkomsas

Het college hecht zijn goedkeuring aan het voorstel om de werken voor het nieuwe inkomsas aan de KA! te gunnen aan Van Tomme.

01.11    Ondernemen en Werken - Lokale economie - lokale economie – afwijking wekelijkse  rustdag en openingsuren 2021.

Het college hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de economische raad i.v.m. de afwijkingen op de wekelijkse rustdag en de openingsuren 2021.

01.12    Cultuur en Vrije Tijd - Renovatie KA! – Goedkeuring VS 2 perceel buitenschrijnwerk

Het college keurt vorderingsstaat 2 van Van Tomme bvba voor de opdracht "Duurzame renovatie KA! - vervanging buitenschrijnwerk fase 1" goed.

01.13    Cultuur en Vrije Tijd - Sport - Herstelling scheidingsgordijn grote zaal

Het college geeft aan Farys de toelating om het gordijn te laten herstellen.

01.14    Zorg en Opvang - begraafplaatsen - capaciteit grafkelder wegel D nummer 464

De grafkelder op wegel D zal door stad Eeklo worden geopend.

 

02        Omgeving

02.01    Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - ter kennisgeving - aktename melding

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de gemeentelijke omgevingsambtenaar betreffende de aktename van de melding voor het plaatsen van een veranda.

02.02    Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verkoopattest verkaveling V547

Het college stelt vast dat de verkavelaar voldaan heeft aan alle uit te voeren lasten verbonden aan de verkavelingsvergunning.

02.03    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - advies omgevingsvergunning - Renewi nv

Het college verleent gunstig advies voor de omgevingsvergunning van Renewi NV op een terrein kadastraal gekend Eeklo, 2de afdeling, nr. 413/E, 401/G en 413/F.

02.04    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - advies omgevingsvergunning - AWV.

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies voor de omgevingsvergunning van AWV voor het herinrichten van de districtsterrein kadastraal gekend Eeklo, 2de afdeling, sectie F, nummer 501K.

02.05    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - advies omgevingsvergunning vegetatiewijziging - Vlaamse Waterweg

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies voor de omgevingsvergunning van de Vlaamse Waterweg voor een vegetatiewijziging op diverse percelen.

02.06    Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - ter kennisgeving - melding afgeleverd door omgevingsambtenaar

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de gemeentelijke omgevingsambtenaar betreffende de aktename van de melding voor het plaatsen van een tijdelijke bronbemaling.

02.07    Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Koen Coolsaert & Ilse Huyvaert voor het bouwen van een meersgezinswoning (2 woongelegenheden) op een terrein kadastraal gekend Eeklo, 1ste afdeling, sectie D, nummer 0845Z.

02.09    Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Bruneel Franky

Het college van burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning aan de heer Bruneel Franky voor het aanbrengen van een voorgevelisolatie op een terrein kadastraal gekend Eeklo, 1ste afdeling, sectie D, nummer 0810P3.

02.10    Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Bouw- en Coord. Kantoor Andries

Het college van burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning aan Bouw- en Coordinatie Kantoor Andries voor het bouwen van 5 gekoppelde woningen en bijgebouw op een terrein kadastraal gekend Eeklo, 2e afdeling, sectie F, nummers 0613 N-R-S-P-T.

02.11    Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Bouw- en Coodinatie Kantoor Andries

Het college van burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning aan Bouw- en Coordinatie Kantoor Andries voor het bouwen van 4 gekoppelde woningen en bijgebouw op een terrein kadastraal gekend Eeklo, 2de afdeling, sectie F, nummers 0613 W-X-Y-V.

02.12    Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - De Kenne & Haek

Het college van burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw De Kenne Wesley & Haek Laura voor het verbouwen van een veranda op een terrein kadastraal gekend Eeklo, 1ste afdeling, sectie D, nummer 0245Y.

02.13    Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - weigeren van een omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning aan de BVBA DIPA voor het bouwen van 25 appartementen en drie ééngezinswoningen wordt geweigerd.

03        Personeel

 

04        Bestelaanvragen en mandaten

04.01    Algemene Financiering - Bestelaanvragen.

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

04.02    Algemene Financiering - Mandaten.

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst S/2020/197.

05        Kleine beslissingen

05.01    Ondernemen en Werken - Lokale economie - Lokale economie - Kerstactie 2020

Het college gaat akkoord met de organisatie van een kerstactie.

05.02    Ondernemen en Werken - Lokale economie - Lokale economie – goedkeuren verantwoordingsstukken voor de toelage aan Horeca Markt als herstelmaat

Het college aanvaardt de stukken ter verantwoording van de toelage die werd toegekend.

05.03    Cultuur en Vrije Tijd - Jeugd - Pimp The Box

Het college verklaart zich akkoord met de gekozen ontwerpen.

05.04    Cultuur en Vrije Tijd - sport - Erkenning sportclubs en verdeling beleids- en impulssubsdie

Het college hecht zijn goedkeuring aan de lijst met erkende Eeklose sportverenigingen en de verdeling van de beleids- en impulssubsidie.

05.05    Cultuur en Vrije Tijd - Jeugd - Evaluatie Sintfeest en vastleggen concept 2021

Het college neemt kennis van de evaluatie van het Sintfeest 2020, verklaart zich akkoord met het concept 2021 en geeft toestemming om dit uit te werken met de verschillende diensten.

05.06    Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Actie voor Warmste Week in Eeklo.

Het college gaat akkoord met de organisatie van de Warmste Week en kiest als locatie de Kriekerij.

06        Te bespreken punten

06.01    Algemeen Bestuur - communicatie - Contract Gopress nota

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het contract met Gopress niet te verlengen.

06.02    Algemeen Bestuur - Patrimonium - Meibloemstraat 10 - Rode Kruis

Het college neemt kennis van de vraag van het Rode Kruis Eeklo – Sint-Laureins om de overeenkomst tot erfpacht te herbekijken, m.n. voor erfpachtvergoeding, en eventueel de piste van huren te bekijken.

06.03    Cultuur en Vrije Tijd - Toerisme - Jachthaven - Concessie van vzw EYK

06.04    Cultuur en Vrije Tijd - Sport - Stand van zaken Project Minigolf/Skateterrein

Het college neemt kennis van de huidige stand van zaken betreffende het lopende project minigolf- en skateterrein.

06.05    Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Ethias cross - overeenkomst Golazo (13/02/2021)

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de Ethias Cross in Eeklo op 13 februari 2021. De cross krijgt de benaming: Meetjeslandcross.

06.06    Algemeen Bestuur - Gemeenteraad 25 januari 2021.

06.06.01  Ondernemen en Werken - Industrieterrein Nieuwendorpe - Machtiging tot verkoop De Jonghe

Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 25 januari 2021.

07        Kennisgevingen

07.01    Zorg en Opvang - begraafplaatsen - aanplakkingen vervallen geconcedeerde graven in 2020

Het college neemt kennis van de bekendmaking aan de geconcedeerde graven.

07.02    Zorg en Opvang - begraafplaatsen - aanplakkingen vervallen niet-geconcedeerde graven in 2020.

Het college neemt kennis van de bekendmaking aan de niet-geconcedeerde graven.

08        Rondvraag en kennisdeling

09        Einde van de zitting

Naar top