Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen van 17 november 2020

Datum bekendmaking  donderdag 26 november 2020
Datum besluit  dinsdag 17 november 2020

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur -Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen 10 november 2020.

Het verslag van het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 10 november wordt goedgekeurd. De gevraagde aanpassing wordt onmiddellijk in het verslag aangebracht.

01.02 Mobiliteit - Wegen- en rio werken Wilgenpark fase 2 - goedkeuring Eekloos aandeel vorderingsstaten 4, 5 en 6

Het college keurt het Eekloos aandeel in vorderingsstaten 4, 5 en 6 goed.

01.03 Mobiliteit - Wegenonderhoud 2020 - Goedkeuring vorderingsstaat 10 en bijhorende factuur - werken oktober 2020

Het college keurt vorderingsstaat 10 goed.

01.04 Mobiliteit - Wegen - Aankoop dienstfietsen Stadskantoor en OCMW - GUNNING

Het college gaat akkoord om over te gaan tot de aankoop van 4 stadsfietsen bij Fietsen De Muynck en 4 e-bikes bij Alain Sportshop.

01.05 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Verkaveling V503 Klaverhoek_aanleg van opritten en beplantingen_pv voorlopige oplevering_goedkeuring

Het proces-verbaal van voorlopige oplevering voor de aanleg van opritten en beplantingen in verkaveling Klaverhoek wordt goedgekeurd.

01.06 Cultuur en Vrije Tijd - Renovatie KA! – Goedkeuring VS 1 perceel buitenschrijnwerk

Het college keurt vorderingsstaat 1 goed.

01.07 Cultuur en Vrije Tijd - Sport - Bijstand Gantner

Het college geeft aan Farys de goedkeuring om een dag consultancy van de firma Gantner te bestellen.

02 Omgeving

02.01 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - aktename melding - De Paepe Guido

Het college neemt akte van de melding ingediend door De Paepe Guido voor de exploitatie van een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een kelder.

02.02 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Claeys Marie-Flore

Het college verleent omgevingsvergunning aan Claeys Marie-Flore voor het samenvoegen van 3 appartementen naar 1 woning op een perceel kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie D nr. 0001M2.

02.03 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - weigeren aanvraag omgevingsvergunning - Rasschaert Rudy-de Vis Tamara

Het college weigert omgevingsvergunning aan Rasschaert Rudy voor het regulariseren van een veranda en een overdekt terras.

03 Personeel

04 Bestelaanvragen en mandaten

04.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen.

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

04.02 Algemene Financiering - Mandaten.

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst S/2020/162.

05 Kleine beslissingen

05.01 Ondernemen en Werken - lokale economie - Plaatsen tent voor ingang handelszaak.

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat als men een tent wil plaatsen aan de ingang van de handelszaak, men een aanvraag Inname openbaar domein (IOW) moet indienen aan de geldende regeling.

Maar parkeerplaatsen kunnen hiervoor niet opgeofferd worden.

05.02 Wonen & Ruimtelijke Ordening - wonen - recht van voorkoop

05.03 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Warmtenet Vlaanderen: visie lokale besturen

Het college gaat akkoord met het ondertekenen van de brief, gericht aan ministar Zuha Demir en minister Bart Somers, om ons standpunt te verduidelijken over hoe we vanuit een lokaal bestuur de verdere realisatie van een duurzame warmte-infrastructuur in Vlaanderen zien.

06 Te bespreken punten

06.01 Algemeen Bestuur -Patrimonium - Levering van elektriciteit

Het college van burgemeester en schepenen wenst voor de levering van elektriciteit een overeenkomst te sluiten met het VEB (Vlaams Energiebedrijf).

06.02 Veiligheidszorg - GAS - GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen in zone 30 en zone 50

Het college wenst deze nieuwe ontwikkelingen zeker verder op te volgen, dit bij voorkeur met de omliggende gemeenten uit de politiezone Meetjesland-Centrum.

06.03 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Verkoop restafvalzakken bij lokale handelaren

Artikel 1

Het college gaat akkoord met het opnemen van volgende artikelen in het retributiereglement:

- De handelaars zullen de huisvuilzakken aankopen en doorverkopen aan de prijs zoals vastgesteld in het retributiereglement.

- De stukprijs wordt geafficheerd indien huisvuilzakken per stuk worden verkocht. De prijs van een rol wordt geafficheerd indien huisvuilzakken per rol worden verkocht.

Artikel 2

Het aangepaste retributiereglement zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad.

Artikel 3

Het college wenst een extra bekendmaking i.v.m. de officiële prijs van de huisvuilzakken via sociale media.

06.04 Zorg en Opvang - LDC Zonneheem - Een nieuwe naam voor de dienst aangepast vervoer Zonneheem Eeklo, nu gekend als 'Vervoer op Maat'.

06.05 Natuur en Milieubeheer - Groepsaankoop sluikstortcamera's.

Het college wenst in te stappen in de groepsaankoop van IVM voor sluikstortcamera’s.

Het college beslist om 2 mobiele camera’s aan te kopen.

07 Kennisgevingen

07.01 Cultuur en Vrije Tijd - Sport - Nieuwe raamovereenkomst onderhoud voor buitenterreinen

Het college neemt kennis van de voorgestelde modaliteiten en procedures en kan die onderschrijven.

07.02 Cultuur en Vrije Tijd - Sport - Verslag accountmeeting Sportpark 4 november 2020.

Het college neemt kennis van het verslag van de accountmeeting met Farys van 4 november 2020 omtrent het Sportpark.

08 Rondvraag en kennisdeling

09 Einde van de zitting

Naar top