Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen van 19 november 2019

Datum bekendmaking  donderdag 28 november 2019
Datum besluit  dinsdag 19 november 2019

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslagen zittingen college van burgemeester en schepenen van 5 en 6 november 2019.

De verslagen van de zitting van van 5 en 6 november van het college van burgemeester en schepenen worden goedgekeurd. De gevraagde aanpassingen worden onmiddellijk in het verslag van 5 november aangebracht.

01.02 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - ambtshalve schrappingen

Het college beslist vermelde personen ambtshalve te schrappen uit het bevolkingsregister/ vreemdelingenregister op 19 november 2019.

01.03 Mobiliteit & Werken - Wegen - Onderhoud en herstel van stadswegen en voetpaden - goedkeuring eerste verlenging voor 2020

Het college van burgemeester en schepenen keurt de eerste verlenging goed voor de overheidsopdracht "onderhoud en herstel van stadswegen en voetpaden",

zoals deze werd gegund bij besluit van 5 februari 2019 aan de firma C-DS bvba, Krommewege 39 te 9990 Maldegem.  De verlenging gebeurt voor het kalenderjaar 2020 en dit bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

01.04 Wonen, Leven & Ondernemen - Burgerzaken - begraafplaatsen - aanvraag concessie Zusters Clarissen

Artikel 1

Er wordt tot ontruiming overgegaan van de percelen gelegen op de stedelijke begraafplaats te Eeklo centrum (oud gedeelte) wegel H, tussen het graf van Yvette Bottelberghe en Guido van Wynsberge.

Artikel 2

Er wordt een concessie aangekocht voor 5 niet-inwoners aan 1000 euro per persoon zijnde 5.000 euro.

02 Omgeving

02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Leopoldlaan 41 - IT Experts

Het college verleent omgevingsvergunning aan bvba IT Experts voor het plaatsen van een led publiciteit op een perceel kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie. A nr. 0674 F.

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Moerstraat - Van Parijs Dirk

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer van Parijs Dirk voor het vellen van 15 bomen op een terrein kadastraal gekend Eeklo 1e afd. sie B nrs. 0278, 0281, 0283, 0279 en 0282.

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Prinsenhofstraat 42 - Blanchaert Jacqueline en De Boever Philip

Het college verleent omgevingsvergunning aan mevrouw Blanchaert Jacqueline en de heer De Boever Philip voor het verbouwen en uitbreiden van een rijwoning op een perceel kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie E nr. 0540/P.

03 Bestelaanvragen en mandaten

03.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan de mandaten aan de mandatenlijst S/2019/236.

04 Kleine beslissingen

04.01 Algemeen Bestuur - Omgeving - Ondertekenen bomencharter

Het college van burgemeester en schepenen zal het Bomencharter Vlaanderen mee ondertekenen.

05 Te bespreken punten

05.01 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Veneco - bevraging streekwerking en burgemeestersoverleg Meetjesland.

Het college vult de bevraging in en bezorgt deze ten laatste op 20 november a.s.

05.02 Algemeen Bestuur - participatie - buurtoverleg - voorstel actieplan

Het college van burgemeester en schepenen wenst dat er naast het digitaal platform ook een ideeënbus wordt gebruikt.

Het college van burgemeester en schepenen wenst dat er een buurt-infovergadering wordt georganiseerd voor de Witte Wijk. Dit zou doorgaan op zondag 16 februari 2020 om 10.00 uur in de cafetaria van het Sportpark.

Alle leden van het college en diensthoofden dienen aanwezig te zijn op deze vergadering. Er wordt voorgesteld om met verschillende tafels te werken zodat de burgers elke schepen apart kunnen benaderen met ideeën of opmerkingen en het diensthoofd per tafel een verslag maakt.

De voorbereiding hiervoor dient te gebeuren door de beleidsadviseur en schepen Isaura Calsyn.

05.03 Algemeen Bestuur - Sport - Licentie White Bears Hockey Team

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis en betreurt dat de grond van de zaak niet werd beslist. Ter zake benadrukt het college dat iedereen onder dezelfde voorwaarden gebruik moet kunnen maken van de stadsinfrastructuur, ook voor competitief gebruik.

05.04 Algemeen Bestuur - Communicatie - volgende aflevering Eeklo TV 2019

Het college van burgemeester en schepenen wenst dat volgende onderwerpen in de kijker staan:

  • Warmste Weeklo ‘Kom naar Eeklo” – interview met de diverse organisatoren;
  • Vuurwerkverbod – interview met Laurens De Cleyn;
  • Nieuwjaarsreceptie Stad Eeklo – interview met burgemeester Luc Vandevelde;
  • Zichtbaarheid van de zwakke weggebruikers – interview met schepen De Waele.

Er wordt voorgesteld om een overzicht van aangekondigde snelheidscontroles in deze aflevering mee in te plannen.

05.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter bespreking - richtlijnen carports

Het college gaat akkoord met de voorgelegde principes voor het evalueren van aanvragen voor het plaatsen van een carport in de bouwvrije zijdelingse strook van een ééngezinswoning open of halfopen bebouwing.

05.06 Wonen, Leven & Ondernemen - Groene ruimte - Onderhoud openbaar groen in de Akkerstraat - brief raadsman.

Het college van burgemeester en schepenen stelt advocaat Fanny De Cock, Blommekens 48/1 te Eeklo, aan om de Stad te adviseren in deze zaak.

05.07 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - afgifte conformiteitsattest betalend maken

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van de dienst huisvesting en beslist om met ingang van 1 januari 2020 de afgifte van een conformiteitsattest betalend te maken conform het maximaal toegelaten tarief van de Vlaamse Wooncode van 62,50 euro voor een zelfstandige woning en 62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer, met een maximum van 1.250 euro per gebouw.

Deze vergoeding draagt bij tot de woonkwaliteit van de Stad. Eigenaars die in orde zijn met het verplicht conformiteitsattest, zullen een kwaliteitslabel ontvangen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen beslist om

met ingang van 1 januari 2021 de afgifte van een conformiteitsattest betalen te maken conform het maximaal toegelaten tarief van de Vlaamse Wooncode van 90 euro voor een zelfstandige woningen en 90 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro per gebouw.

Deze vergoeding draagt bij tot de woonkwaliteit van de Stad. Eigenaars die in orde zijn met het verplicht conformiteitsattest, zullen een kwaliteitslabel ontvangen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van de dienst huisvesting en beslist om met ingang van 1 januari 2020 de inkomsten die gegenereerd worden door het CA betalend te maken, direct te herinvesteren in de woonkwaliteit via de nog te herwerken renovatiepremie.

05.08 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - woningcontroles in functie van woonkwaliteit in eigen beheer

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van deze nota en beslist om voor de komende samenwerkingsperiode 2020-2025 met Woonwijzer Meetjesland te blijven samenwerken voor wat betreft het uitvoeren van de woningkwaliteitsonderzoeken in functie van de verordening verplicht conformiteitsattest.

05.09 Vrije Tijd - sport - Voorstellen masterplan, conceptnota, ramingen van de aanleg van het minigolfterrein en skatepark

Het college geeft toelating aan Farys en het studiebureau om de conceptnota verder uit te werken en te starten met de opmaak van het definitief ontwerp. Hierbij dient de rooilijn van de baan tussen de tennisterreinen en het Zonnepark te worden verschoven tot 2m voorbij het voetpad, zodat voldoende ruimte wordt vrijgemaakt om het minigolf parcours heen en terug af te leggen in een afgebakende ruimte.

Er blijft dan een doorgangsweg van 4m over. Er zal m.a.w. een nieuw parcours voor de minigolf kunnen worden uitgetekend, iets meer weggetrokken van het tennis. Het rooien van de drie bomen, recent aangeplant, kan hierbij in overweging worden genomen.

Het college wenst dat het skatepark in dit nieuwe ontwerp zich moeten houden aan een zone van 650 m² (berijdbare opp.), maar deze oppervlakte moet meer groene elementen krijgen, waardoor de verharding minder dominant is t.a.v. de onmiddellijke omgeving; m.a.w. het skatepark moet meer geïntegreerd worden.

Het college meent dat het innemen van de doorgangsweg de gevraagde timing niet in de weg staat.

05.10 Algemeen Bestuur - Klacht raadslid De Coster m.b.t. samenstelling van de Gecoro

06 Kennisgevingen

06.01 Algemeen Bestuur - Rechtszaken - STAD EEKLO/BVBA SIMMBA - vonnis

06.02 Algemeen Bestuur - IVM Uitnodiging ontbijtvergadering 30.11.2019 - opmaak gemeentebegroting en financieel meerjarenplan

Burgemeester Luc Vandevelde, schepen Christophe De Waele en Bob D’Haeseleer en financieel directeur Filip Van Der Heyden zullen aanwezig zijn bij deze toelichting.

07 Rondvraag en kennisdeling

Naar top