Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen van 22 december 2020

Datum bekendmaking  donderdag 7 januari 2021
Datum besluit  dinsdag 22 december 2020

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen 15 december 2020.

Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 15 december 2020 wordt goedgekeurd.

01.02 Algemeen Bestuur - Online participatieplatform en begeleiding 2021 - Gunning opdracht van beperkte waarde

Het college stemt in met de opdracht "online participatieplatform en begeleiding -2021". De opdracht wordt gegund bij wijze van aanvaarde factuur.

01.03 Algemeen Bestuur - AV-installatie voor de raadzaal

De plaatsingsprocedure voor de opdracht "Aankoop AV-installatie voor de raadzaal" wordt stopgezet.

01.04 Algemeen Bestuur - gebouwenbeheer - KA: aanpassen ketelvermogen

Het college gaat ermee akkoord dat de bijkomende werken in functie van de koppeling van de stookplaat tussen de kunstacademie en het cultureel centrum worden uitgevoerd.

01.05 Algemeen Bestuur - gebouwenbeheer - KA: adviesnota schilderwerken

Het college stemt in met de opmaak van een bevel tot wijziging aan de opdracht voor RF schilderwerken metalen kolommen in plaats van de in het bestek voorziene uitbekleding van de metalen kolommen en het schilderwerk van de bestaande betonnen plafonds in plaats van de in het bestek voorziene akoestische pleister.

01.06 Mobiliteit - Wegenonderhoud 2020 - Goedkeuring vorderingsstaat 11 en bijhorende factuur - werken november 2020

Het college verleent goedkeuring aan vorderingsstaat 11 en de betreffende factuur voor de opdracht "wegenonderhoud november 2020".

01.07 Cultuur en Vrije Tijd - Sportpark - Plan van aanpak vernieuwen verlichting grote- en basketbalzaal.

Het college geeft Farys de goedkeuring om het project "Vernieuwen grote zaal en beasketzaal in ledverlichting" te coördineren en hiertoe het plan van aanpak uit te werken.

01.08 Cultuur en Vrije Tijd - Sportpark - Herstel omlooppompen.

Het college geeft toelating aan Farys om de firma Speck aan te stellen voor het uitvoeren van de herstellingswerken.

01.09 Cultuur en Vrije Tijd - Sportpark - Reiniging regenwaterputten Tennis/Hockeyterrein.

Het college geeft toelating aan Farys om de firma De Cleminck een reiniging van de putten te laten uitvoeren.

02 Omgeving

02.01 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - ter kennisgeving - aktename melding - Matthys Bart

Het college neemt kennis van het besluit van de gemeentelijke omgevingsambtenaar betreffende de aktename van de melding voor de exploitatie van een tijdelijk bronbemaling voor het plaatsen van een kelder.

02.02 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - splitsingsaanvraag

Het college adviseert de vraag tot het afsplitsen van een groter eigendomsgeheel van een loods met afhangen op en met grond op een perceel te Eeklo sie. F nr. 487D gunstig.

02.03 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - splitsingsaanvraag

Het college adviseert de vraag tot het splitsen en verkopen van de gronden met woning op een perceel te Eeklo sie. D nrs. 911K, 914E en 910C in twee loten gunstig.

02.04 Wonen & Ruimtelijke Ordening - verlenen van een gedeeltelijke omgevingsvergunning

Het college beslist over te gaan tot de stemming.

Met 3 ja-stemmen en 3 neen-stemmen volgt de staking der stemmen. Burgemeester Vandevelde, schepenen D’Haeseleer en Calsyn stemden voor; schepenen De Waele, Van den Driessche en Smessaert stemden tegen.

Ingevolge artikel 53 §2 van het decreet lokaal bestuur wordt dit punt verdaagt naar de volgende zitting van 5 januari 2021.

03 Personeel

04 Bestelaanvragen en mandaten

04.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen.

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

04.02 Algemene Financiering - Mandaten.

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst S/2020/199.

05 Kleine beslissingen

05.01 Mobiliteit - De Lijn, stopzetting commercialiseren door Lijncom van bushalte Balgerhoeke, kerkhof - De Lijn, stopzetting commercialiseren door Lijncom van bushalte Balgerhoeke, kerkhof

Het college beslist om geen contract af te sluiten met You Outdoor en neemt de bushalte Balgerhoeke Kerkhof op in de lopende onderhoudscontracten.

05.02 Ondernemen en Werken - Lokale economie - Lokale economie: verantwoording subsidie provincie Oost-Vlaanderen 2020

Het college keurt het verantwoordingsdossier goed.

05.03 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - GFT-project: opslag containers

Het college gaat akkoord met de voorgesteld locatie voor de opslag van de gft-containers.

05.04 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Energy Cities: vraag vertegenwoordiging

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen duidt de heer Bob D’Haeseleer aan als politieke vertegenwoordiger voor stad Eeklo binnen Energy Cities.

Artikel 2

Er wordt geen ambtelijk vertegenwoordiger voor de stad Eeklo binnen Energy Cities voorzien. Dit om het takenpakket van de betrokken ambtenaar niet te verzwaren.

05.05 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Groepsaankoop i.k.v. burenpremie (project i.s.m. Veneco)

Het college beslist om deel te nemen aan het project "Groepsaankopen i.k.v. de burenpremie".

05.06 Wonen & Ruimtelijke Ordening - nota aanbod naar scholen - Aanbod workshops,bezoeken en begeleiding voor scholen in Eeklo

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de lokaal mondiale dienst om in te gaan op de aangepaste aanvragen van mondiale en duurzame workshops voor lagere en secundaire scholen, mits het advies van de noodplanningscoördinator Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins wordt gerespecteerd.

05.07 Cultuur en Vrije Tijd - cultuur - goedkeuring verdeling subsidies 2020 aan verenigingen aangesloten bij de Adviesraad voor Cultuur

Het college neemt kennis van de verdeling van de subsidies onder de aangesloten verenigingen bij de Adviesraad voor Cultuur.

05.08 Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Betaling vrijwilligers wekelijkse donderdagmarkt

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het geven van een Eeklobon aan de 3 vrijwilligers van de wekelijkse markt voor het meehelpen als steward gedurende de maanden november en december

05.09 Zorg en Opvang - lokaal dienstencentrum - appreciatie vrijwilligers 2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om de ontbijtmanden aan te bieden aan de vrijwilligers van het lokaal dienstencentrum Zonneheem en beslist om de bestelling te plaatsen bij Les Pavés.

06 Te bespreken punten

06.01 Algemeen Bestuur - Locatiestudie brandweerkazerne.

Het college van burgemeester en schepepen gaat akkoord met het aanstellen van een consultant voor een studie tot het bepalen van een ideale locatie voor de nieuwe brandweerkazerne.

06.02 Algemeen Bestuur - Verkoop van het voormalig politiekantoor – Geen bod

Gelet op de vraag van heden om de site voormalig politiekantoor mee te nemen in de locatiestudie toekomstige post Eeklo HVZM beslist het college om voorlopig geen verdere actie te ondernemen in afwachting van de uitkomst van de locatiestudie.

06.03 Algemeen Bestuur - GAS - GAS-5 en beperkte snelheidsovertredingen

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om GAS-5 zo snel mogelijk in te voeren. Dit moet zowel voor de stad als de politie (financieel) voordelig zijn. Men wenst hierbij blijvend een beroep te doen op de diensten van de sanctionerende ambtenaren van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wenst dit samen met de andere gemeenten uit de politiezone in te voeren, bijgevolg wordt gevraagd om dit binnen het politiecollege te bespreken.

06.04 Mobiliteit - Onderhoudswerken 2021.

Artikel 1

Het college wenst op te merken dat de punten die behandeld worden, voorgelegd zijn als prioriteitenlijst i.h.k.v. het voetpaden-/stratenplan voor herstel. Het college gaat akkoord met de lijst van de voorgestelde werken met oog voor enkele aandachtspunten.

Artikel 2

Het college gaat akkoord met het voorstel 2 voor de Eikelstraa

06.05 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - Herziening RUP Heldenpark - resultaten ontwerpend onderzoek

06.06 Mobiliteit - Onderhoud N9 middenberm.

Het college van burgemeester en schepenen wenst zowel aannemer De Jonghe als studiebureau atelier GRAS in gebreke te stellen betreffende de aanplantingswerken op de middenberm N9.

06.07 Mobiliteit - Vervoerregio De Lijn halte-oefening - Vervoerregio De Lijn halte-oefening

Het college gaat akkoord met de analyse van de halteplaatsen.

06.08 Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Brief nachtwinkels: vermindering jaarlijkse belasting

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met een belastingverlaging voor de nachtwinkels in Eeklo wegens de Covid-19 pandemie. De belasting blijft 1.500 euro per jaar (gekoppeld aan de evolutie van de index).

06.09 Cultuur en Vrije Tijd - cultuur - gemeenschapsvormende projecten 2020

Het college beslist om de eerder goedgekeurde gemeenschapsvormende projecten uit de eerste jaarhelft 2020, bij wijze van prefinanciering, uit te keren.

06.10 Algemeen Bestuur - Gemeenteraad 25 januari 2021.

07 Kennisgevingen

08 Rondvraag en kennisdeling

09 Einde van de zitting

Naar top