Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen van 22 oktober 2019

Datum bekendmaking  donderdag 7 november 2019
Datum besluit  dinsdag 22 oktober 2019

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen 15 oktober 2019

Het verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 15 oktober 2019 wordt goedgekeurd.

01.02 Mobiliteit & Werken - Wegenonderhoud 2019 - goedkeuring vorderingsstaat 8

Het college van burgemeester en schepenen verleent zijn goedkeuring aan vorderingsstaat 8 en betreffende factuur met nummer 005.20 voor de opdracht "wegenonderhoud september 2019"

01.03 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - Ambtshalve schrapping

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de ambtshalve schrappingen uit het bevolkingsregister/vreemdelingenregister op 22 oktober 2019.

01.04 Vrije Tijd - Bibliotheek - samenaankoop van boeken, audiovisuele materialen en strips door Comeet  – GUNNING

Het schepencollege gaat akkoord met het verslag van nazicht en de gunning regiobib door de Raad van Bestuur van Comeet.

Het schepencollege gaat ermee akkoord dat de aankopen voor de bibliotheek Eeklo tijdens de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 wordt toegewezen aan:

• voor boeken (perceel 1: Oorspronkelijk Nederlandstalige, in het Nederlands vertaalde en anderstalige gedrukte fictie en niet-fictie voor volwassenen en perceel 2: Oorspronkelijk Nederlandstalige, in het Nederlands vertaalde en anderstalige gedrukte fictie en niet-fictie voor jongeren): Standaard Boekhandel.

• voor audiovisuele materialen: MedioEurope, Leuvensesteenweg 286, 3190 Boortmeerbeek, tegen de officiële winkelprijs – de aangeboden korting van 31%.

• voor gedrukte Nederlandstalige en in het Nederlands vertaalde stripverhalen voor kinderen en volwassenen werd toegewezen aan De Poort – stripspeciaalzaak, Nederkouter 137,9000 Gent, tegen het aangeboden kortingspercentage van 20% voor werken besteld binnen de 6 maand na uitgave en 22% voor werken besteld na 6 maand na uitgave.

02 Omgeving

02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - melding gehele overdracht verleend door de Deputatie aan Wind4flanders - N49

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Deputatie van 3 oktober 2019 inzake de gehele overdracht van een windmolenpark met 3 windturbines op naam van Wind4flanders Projects 5 cvba (overnemer), vroeger vergund op naam van de nv Electrabel (overlater), gelegen langsheen de N49 autosnelweg te 9900 Eeklo.

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - omgevingsvergunning verleend door Deputatie aan Ecopower cvba - Nieuwendorpe 30

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Deputatie van 10 oktober 2019 inzake de omgevingsvergunning OMV_2019063449 voor het verder exploiteren van een windturbine op naam van Ecopower cvba, gelegen aan Nieuwendorpe 30 te 9900 Eeklo.

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - melding gehele overdracht verleend door Deputatie aan Wind4flanders - Maroyendam

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Deputatie van 10 oktober 2019 inzake de gehele overdracht van een windturbine op naam van Wind4flanders Projects 5 cvba (overnemer), vroeger vergund op naam van de nv Electrabel (overlater), gelegen aan de Maroyendam zn te 9900 Eeklo.

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - stilzwijgende weigering

Het college neemt kennis van de stilzwijgende weigering van de omgevingsvergunningsaanvraag van Anne-Marie Albertine Ameel voor het regulariseren van het maken van een opening (garagepoort) in de scheidingsmuur van een garage, kadastraal gekend Eeklo 2e afd. sie E nrs. 0043 W en 0040 C.

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving/handhaving - Ter kennisname - PV

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van vaststelling nr.2019/971.

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aktename van een melding stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door de heer Robin Van Daele, voor het bouwen van een veranda en pergola, kadastraal gekend Afdeling EEKLO 1 AFD, sectie A, 0732B2.

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed - Elia - D.Eykens - noordkant Expresweg - sie. B nr. 408C

Het college heeft de vraag van Geassocieerde notarissen Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke van 10 oktober 2019 tot het splitsen van een perceel grond, kadastraal gekend onder Eeklo 1ste afdeling sie. B deel van nr. 408C, met een oppervlakte van 314,24 m², behandeld.

Het af te splitsen goed (letter A - roze ingekleurd) wordt bijgekocht om een hoogspanningsmast te behouden; het goed met letter B (oranje ingekleurd) blijft grond.

Er waren geen opmerkingen.

02.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed - Elia - zuidkant Expresweg - Noord Busch Akker - sie. C nr. 228T

Het college heeft de vraag van  de Geassocieerde notarissen Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke van 10 oktober 2019 tot het splitsen van een perceel grond, kadastraal gekend onder Eeklo 1 ste afdeling sie. C deel van nr. 228T, met een oppervlakte van 334,06 m², behandeld.

Het af te splitsen goed (letter A - roze ingekleurd) wordt bijgekocht om een hoogspanningsmast te behouden; het goed met letter B (oranje ingekleurd) blijft grond.

Er waren geen opmerkingen.

02.09 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Beelaert

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer Beelaert Christian inzake het verbouwen en uitbreiden van een rijwoning, gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie E nr. 0837G4.

02.10 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Van Gremberghe

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer Van Gremberghe Andy Roger inzake het bouwen van een veranda, gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo 2de afd. F nr. 0270/R2.

02.11 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Arxon

Het college verleent vergunning aan Arxon – dhr. Vandemalle inzake het bouwen van een meergezinswoning met 11 woongelegenheden en een carport met 11 stalplaatsen, gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie D. nr. 1121/S3, 1121/C en 1121/X4.

02.12 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - De Buck Carlos

Het college verleent vergunning aan de heer De Buck Carlos inzake de hernieuwing van een grondwaterwinning, gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie B nrs. 0600/00, 0613/D, 0609/P en 0605/D.

02.13 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Gedeeltelijk verlenen van omgevingsvergunning - The Groom bvba

Het college verleent vergunning aan BVBA The Groom voor het houden van paarden, op een perceel gelegen kadastraal gekend Eeklo 1e afd. sie B nrs. 0184/V, 0181/A, 0184/X, 0182/A, 0184/T en 0184/S, voor de ingedeelde inrichting of activiteit (IIIOA) rubriek 17.1.2.2.1 (opslag propaangas).

De vergunning wordt geweigerd voor de ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA):  9.4.3.c.1 (individuele paardenstallen), 19.6.2.a (opslag stro), 28.2.c.1. (opslag mest), 32.4 africhten van paarden.

02.14 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigeren van een omgevingsvergunning

Het college weigert de omgevingsvergunning af te leveren aan de heer De Pau Bart en mevrouw Vyncke Maria inzake het bouwen van een ééngezinswoning na slopen van de bestaande bakkerij, winkel en woning, gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo 2e afd. sie E nr. 0357/A52.

03 Bestelaanvragen en mandaten

03.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het college van burgemeester en schepenen verleent zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college hecht zijn goedkeuring aan de mandatenlijsten S/2019/213 en S/2019/214.

04 Kleine beslissingen

04.01 Algemeen Bestuur - Facility - Stapelbedden oude zwembad Oostveldstraat/Sporthome - kennisgeving

Na bevraging bij de doelgroepen wordt beslist dat de 50 stapelbedden kosteloos naar de VVKSM Baden Powell gaan.

De stapelbedden dienen rechtstreeks van het Stadkantoor naar de scouts te verhuizen, zonder tussentijdse stockage in de Blokhutten.

Er kan geen beroep gedaan worden op stadspersoneel voor de verhuis.

04.02 Mobiliteit & Werken - Inname openbaar domein - Nutswerken

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorgestelde signalisatieplan en het invoeren van éénrichtingsverkeer gedurende de werkzaamheden in de Kon. Albertstraat. Tevens wordt de blauwe zone op de parking oude site AZ Alma tijdens de werkzaamheden opgeheven.

04.03 Mobiliteit & Werken - Wagenpark - Verschroten gesloten vrachtwagen

Het college van burgemeester en schepenen gaat ermee akkoord om:

• De gesloten vrachtwagen met nummerplaat BIF-762 te gebruiken tot het keuringsbewijs verloopt, op voorwaarde dat er geen kosten meer aan gedaan worden.

• De gesloten vrachtwagen met nummerplaat BIF-762 openbaar te verkopen.

04.04 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Meldingen in ophaalkalender 2020

Het college gaat akkoord met het advies van de dienst omgeving waarbij:

- periode tussen Kerstdag en Nieuwjaar het recyclagepark uitsluitend op 27 en 28 december geopend zal zijn. Het college wenst dat de mogelijkheid met IVM besproken wordt om te openen vanaf 9u. Hiervoor dienen de uurroosters van de personeelsleden afgestemd te worden met deze voorkeur van het college. Een overleg moet hiervoor georganiseerd worden tussen IVM, Ben Caussyn, Talitha Voet en Griet David.

04.05 Wonen, Leven & Ondernemen - Lokale economie - Economische raad - diverse vragen/suggesties

Het college gaat akkoord met het voorgelegde ontwerp van antwoord en beslist dit door te geven aan de organisatoren.

04.06 Vrije Tijd - Cultuur - terugbetalingen verenigingen UiTPAS juli 2019

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de stafmedewerker cultuurparticipatie om de verrekeningen voor de UiTPAS met kansentarief euro voor de voorliggende verenigingen/organisatoren voor de maand juli 2019 uit te voeren.

04.07 Vrije Tijd - Cultuur - terugbetalingen verenigingen UiTPAS augustus 2019

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de stafmedewerker cultuurparticipatie om de verrekeningen voor de UiTPAS met kansentarief voor de voorliggende verenigingen/organisatoren voor de maand augustus 2019 uit te voeren.

04.08 Vrije Tijd - Cultuur - Uitbetaling subsidie gemeenschapsvormend project Deeltjesversneller

Het college gaat akkoord met het voorstel van de stafmedewerker om de subsidie uit te betalen aan De Verstelling voor hun project Deeltjesversneller.

04.09 Vrije Tijd - Cultuur - Uitbetaling subsidie gemeenschapsvormend project: Karel Van Eeklo

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de stafmedewerker om de subsidie uit te betalen aan EKTT Hermelijn voor de organisatie van het project Karel Van Eeklo.

04.10 Vrije Tijd - Cultuur - uitbetaling subsidie gemeenschapsvormend project Dzjuu Fest

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de stafmedewerker om de subsidie uit te betalen aan de organisatoren van Dzjuu Fest.

04.11 Vrije Tijd - Evenementen - 100-jarig bestaan Gezinsbond Eeklo - ontvangst + klederdracht Lotje

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de V.V.V. om de traditie van het Lotjen verder te zetten en zal gezinsbond Eeklo ontvangen op het Stadhuis op 9 mei 2021.

05 Te bespreken punten

05.01 Algemene Financiering - Bestek voor marktconsultatie lening.

05.02 Algemeen Bestuur - participatie - Buurtoverleg - stand van zaken

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met de geplande stappen voor de opstart van buurtoverleg in de drie pilootbuurten.

Het college wenst dat er geen gebruik gemaakt wordt van papieren krantjes. De stad heeft geïnvesteerd in een digitaal platform voor burgerparticipatie. Zij wensen dan ook dat dit platform wordt gebruikt.

Tevens wenst het college dat als eerste project in de Witte Wijk werk wordt gemaakt van het herinrichten van het plein aldaar.

Deze nota en stappenplan dient opnieuw met schepen Calsyn en Katty Van de Voorde, beleidsadviseur, te worden doorgenomen en voorgelegd aan het college.

05.04 Algemeen Bestuur - Facility - Indienen subsidiedossier ‘Overal stroomversnellers’

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de administratie om het subsidiedossier officieel in te dienen bij het Vlaams Energieagentschap voor 1 november 2019.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de administratie om het gebouw Athene ter beschikking te stellen voor de plaatsing van de PV-installatie.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de administratie om een laadpaal en deelwagen te plaatsen voor het gebouw Athene (= Zuidmoerstraat 136).

05.05 Algemeen Bestuur - Beleid en kwaliteit - Risico's wat betreft afleveren drankvergunning

Artikel 1

Voor de organisatie van evenementen moet geen occasionele drankvergunning worden aangevraagd, ongeacht het gaat over het schenken van gegiste of het schenken van sterke drank.

Artikel 2

Er wordt geen retributie geheven op het afleveren van een occasionele en vaste/occasionele of vaste drankvergunning.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wenst dat de huidige werkwijze van het opvragen van een uittreksel strafregister + (gezinssamenstelling) bij de dienst burgerzaken, door de ambtenaar lokale economie zelf wordt stopgezet. Een dergelijk attest mag enkel afgeleverd worden aan de betrokkenen zelf.

05.06 Mobiliteit & Werken - subsidie schoolomgevingen - Subsidie veilige schoolomgevingen

Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn akkoord om het dossier over te maken en voorziet budget voor 2020. Hiervoor zal een nieuwe actie geschreven worden, zijnde schoolomgevingen

05.07 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Verlenen van een omgevingsvergunning - Patisserie Lanckriet

Het college van burgemeester en schepenen verleent vergunning aan bvba Patisserie Lanckriet inzake het uitbreiden van een bakkerijwinkel met woongelegenheid na slopen bestaande woning met aanhorigheden op een perceel, kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie D nr. 0029M.

05.08 Wonen, Leven & Ondernemen - lokale economie - Rijkswachtkazerne

Het college wenst dat er duidelijkheid wordt geboden over de grootheid van de bodemvervuiling op de voormalige rijkswachtsite, zodat kan worden ingeschat welke kostprijs verbonden is aan de sanering ervan. Als dit duidelijk is, kan dit dossier opnieuw besproken worden tijdens een zitting van het college.

05.09 Wonen, Leven & Ondernemen - lokale economie - Eindejaarsactie 2019 - de Warmste Weeklo

Het college beslist dat er een budget ter beschikking wordt gesteld van de ER om “De Warmste Weeklo” te organiseren. Omdat het programma momenteel nog te algemeen is, vraagt het college voorafgaand elke activiteit te bespreken met de betrokken diensten en het college zodat concretere afspraken worden gemaakt die tevens binnen de mogelijkheden van de stedelijke diensten liggen in die voormelde periode.

05.10 Welzijn - restaurant Zonneheem - vraag de heer De Wulf

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van Christiaan De Wulf. Het college van burgemeester en schepenen zal zoals eerder beslist het dossier evalueren na een termijn van 6 maanden (februari 2020).

05.11 Vrije Tijd - Jeugd - Gebruik Blokhutten - Voorstel

Het schepencollege verklaart zich akkoord met een polyvalent gebruik van De Blokhutten zoals weergegeven in voorgelegd plan. Ze geeft hierbij de opdracht om De Blokhutten mee op teìiemen in het algemene retributiereglement en de opmaak van nieuwe gebruikersovereenkomsten met de vaste gebruikers.

05.12 Vrije Tijd - Evenementen - LRC Cyclocross (3/11/2019)

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het parcours van de Cyclocross die doorgaat op 3 november 2019 op de buitenterreinen van het sportpark.

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag van de organisatie van de Cyclocross om het materiaal gratis te ontlenen. De totale prijs bedraagt 337 euro, exclusief de kosten voor water, elektriciteit en uren van de werkmannen.

De technische dienst kan wel instaan voor het transport van de nadars, die gratis ter beschikking wordt gesteld cfr. eerdere beslissing van 16 juli 2019.

06 Kennisgevingen

06.01 Algemene Financiering - veiligheid - Hulpverleningszone - documenten mbt MJP en begroting

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de documenten die werden opgestuurd door de Hulpverleningszone Meetjesland.

06.02 Algemeen Bestuur - Veneco - viering 60-jarig bestaan.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde datum om de reizende tentoonstelling te ontvangen ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Veneco.

07 Rondvraag en kennisdeling

08 Personeel

09 Einde van de zitting

Naar top