Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen van 24 november 2020

Datum bekendmaking  vrijdag 4 december 2020
Datum besluit  dinsdag 24 november 2020

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen 13 en 17 november 2020.

01.02 Algemeen Bestuur - burgerzaken - Ambtshalve schrappingen

Vermeldde personen worden ambtshalve geschrapt.

01.03 Mobiliteit - Bezettingscontract spoorwegdomein voor fietspad te Eeklo

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de nieuwe bezettingstoelating met nr. 07890/00250 voor het fietspad te Eeklo, voor een periode van 9 jaar, met ingang van 1 januari 2021 en met einddatum 31 december 2029.

01.04 Natuur en Milieubeheer - Openbare werken - onderhoudswerken - Raming onderhoudswerken waterlopen 3e categorie 2021 - Slependammepolders

Het college hecht haar goedkeuring aan de afrekening voor de onderhoudswerken op het werkgebied van de Slependammepolders.

01.05 Natuur en Milieubeheer - Aanplant middenberm N9 - goedkeuring vorderingsstaat 3

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vorderingsstaat 3 van De Jonghe bvba, Nieuwendorpe 49 te 9900 Eeklo voor de opdracht “Aanplanten middenberm N9”.

02 Omgeving

02.01 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - splitsingsaanvraag

Het college neemt kennis van de voorgenomen splitsing en verkoop van de hoevegebouwen op en met gronden kadastraal gekend sectie D nummer 901Z2 in 3 loten.

02.02 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - splitsingsaanvraag

Het college adviseert de vraag tot splitsing en verkopen van een groter eigendomsgeheel van de woning op en met grond kadastraal gekend sectie E nummer 818W2 en deel van nummer 818E2, gunstig.

02.03 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Uitbreiding Kunstdal - voorstel tot splitsing lot

02.04 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - advies omgevingsvergunningsaanvraag - IVM

Het college adviseert de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bijstellen van de mileuvoorwaarden gunstig.

02.05 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent omgevingsvergunning aan Bert De Weweire en Romy Moens voor het bouwen van een ééngezinswoning op een perceel kadastraal gekend 1se afd. sie. D nr. 0785A3.

02.06 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - omgevingsvergunning voor verkavelen van gronden

Het college verleent omgevingsvergunning aan PDF Land en PDF Construct voor het verkavelen van 14 loten voor ééngezinswoningen, 3 loten voor meergezinswoningen, 8 loten voor private parkeerplaatsen, 2 publieke parkeerplaatsen en 1 lot voor het oprichten van een elektriciteitscabine op een perceel kadastraal gekend sie. D nras. 1541B2, 1637C, 1637D, 1541/2D2, 1637B, 1541/2S2, 1541/2N2, 1637A, 1540R, 1540P, 1541/2E2,1538L en 1541H2.

03 Personeel

04 Bestelaanvragen en mandaten

04.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen.

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan volgende bestelaanvragen.

04.02 Algemene Financiering - Mandaten.

Het college van burgemeester en schepenen stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst S/2020/164.

05 Kleine beslissingen

05.01 Algemeen Bestuur - Cities for life/ steden tegen de doodstraf - vraag om stadsgebouw te verlichten op 30 november

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de Gemeenschap van Sant'Egidio en zal op 30 november een stadsgebouw verlichten als zichtbaar teken van ondersteuning in de strijd tegen de doodstraf. Het college van burgemeester en schepenen kiest ervoor om het Stadhuis, telkens in een ander kleur, te verlichten.

05.02 Algemeen Bestuur - communicatie - Contract Gopress nota

05.03 Wonen & Ruimtelijke Ordening - nota aanbod naar scholen - Aanbod workshops,bezoeken en begeleiding voor scholen in Eeklo

05.04 Cultuur en Vrije Tijd - dienst evenementen - brochure fietseluren 2021

Het college wenst niet in te stappen in het project Fietseluren.

05.05 Cultuur en Vrije Tijd - cultuur - vraag tot herziening beslissing uitbetaling Buurtfeestsubsidie Oostveldstraat

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de subsidie van 125 euro voor het Buurtfeest Oostveldstraat op 14/11/2019, niet toe te kennen.

05.06 Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Wereldlichtjesdag in Eeklo (13/12/2020)

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met Linde Waeyaert van het Huis Van de Mens voor de organisatie van Wereldlichtjesdag op 13 december 2020 en stelt als locatie de markt voor.

06 Te bespreken punten

06.01 Algemeen Bestuur - participatie - project VVSG - Lokaal Signaal

Het college beslist om de kandidatuur in te dienen bij de VVSG om pilootgemeente te worden voor het project 'Lokaal Signaal'.

06.02 Natuur en Milieubeheer - Opmaak bomenplan - Opmaak van een bomenplan

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de opdracht aan Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) voor het uitwerken van een bomenplan.

06.03 Algemeen Bestuur - SVPP - verlengen overeenkomst tussen de stad Eeklo en Wijkcentrum De Kring  i.v.m. de brugfigurenwerking

Het college gaat akkoord met het verlengen van de overeenkomst tussen de stad en Wijkcentrum De Kring i.v.m. de brugfigurenwerking.

06.04 Wonen & Ruimtelijke Ordening - huisvesting - SVK PRO behoeftepeiling

06.05 Cultuur en Vrije Tijd - Sport - Herziening tarifering TC Dubbeloo voor het werkjaar 2020

Het college beslist om de tarifering voor het werkjaar 2020 aan te passen.

06.06 Zorg en Opvang - Gezondheid - 10.000 stappen: vernieuwd project

Het college gaat akkoord om deel te nemen aan het project "10.000 stappen: Elke stap telt".

06.07 Algemeen Bestuur -Gemeenteraad 14 december 2020.

06.07.01 Mobiliteit - Inname 23 voor het fietspad langs de oude spoorweg richting Balgerhoeke

Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van maandag 14 december 2020.

06.07.02 Cultuur en Vrije Tijd - Sport - Reglement reservaties

Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van maandag 14 december 2020.

06.07.03 Cultuur en Vrije Tijd - Sport - Terugname van het gebruiksrecht uit de S-divisie van TMVW voor wat betreft het oude zwembadcomplex

Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van maandag 14 december 2020.

06.07.04 Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Subsidie voor het organiseren van buurtactiviteiten - reglement

college keurt dit niet goed dus gaat niet door naar gemeenteraad

06.07.05 Zorg en Opvang - Integratie - Samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Integratie en Inburgering

Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van maandag 14 december 2020.

06.08 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Stuurgroep Project Paterskerk en omgeving

06.09 Cultuur en Vrije Tijd - kunstacademie - kennisgeving cijfers ka!

06.10 Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Vraag 'de feesttuin'

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met het plaatsen van tijdelijke constructies op het agrarisch gebied dat Tentenverhuur Sleidinge voorstelt.

07 Kennisgevingen

07.01 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - ter kennisgeving: startnota PRUP 'Ehubt Balgerhoeke'

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de goedgekeurde startnota in functie van het geïntegreerd planningsproces voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘EHUBt Balgerhoeke’.

08 Rondvraag en kennisdeling

09 Einde van de zitting

Naar top