Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen van 26 november 2019

Datum bekendmaking  vrijdag 6 december 2019
Datum besluit  dinsdag 26 november 2019

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslagen zittingen college van burgemeester en schepenen van 14 en 19 november 2019.

Het college keurt de verslagen goed van zijn zittingen van 14 en 19 november 2019

01.02 Wonen, Leven & Ondernemen - Galgenhof - verbouwen schuur - goedkeuring aanvangsdatum

Artikel 1

De aanvangsdatum van de opdracht “Galgenhof - verbouwen schuur” wordt vastgesteld op 6 januari 2020. De aannemer, Bussche Construct,  moet de opdracht voltooien binnen een termijn van 180 werkdagen. Hij zal hiervan in kennis worden gesteld.

Artikel 2

Het college herneemt m.b.t. de kostenverdeling hetzelfde standpunt in als genomen door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 oktober 2017.

01.03 Veiligheid - Onderhoud brandbestrijdingsinfrastructuur - stilzwijgende verlenging

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de stilzwijgende verlenging van de onderhoudsovereenkomst van de brandkranen, eindigend op 22 juni 2025.

01.04 Vrije Tijd - Evenementen - Bekrachtiging besluit burgemeester 15 november 2019

Het college bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 12 november 2019 houdende tijdelijk politiereglement op het verkeer en het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 15 november plechtigheid.

01.05 Vrije Tijd - Evenementen - Politiereglement Drugsseminarie Oost-Vlaanderen (5/12/2019)

Het college hecht zijn goedkeuring aan het tijdelijk politiereglement genomen naar aanleiding van de organisatie van het Drugsseminarie Oost-Vlaanderen op 5 december 2019, dit in de voorwaarden van het advies van de politie van 25 november 2019.

02 Omgeving

02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - melding verleend door Deputatie aan Elicio nv 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van 14 november 2019 inzake de melding op naam van Elicio nv voor een tijdelijke bronbemaling in functie van de bouw van een windpark bestaande uit 3 windturbines, gelegen  op de percelen kadastraal gekend onder Eeklo, afdeling 1, sectie C, nrs. 411/H, 153/C en 99/E,

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed 

In toepassing van artikel 5.2.2.1. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening behandelt het college van burgemeester en schepenen de vraag van notaris Frank Desmet tot het splitsen van percelen grond met gebouwen en woning, kadastraal gekend onder Eeklo 1ste afdeling sectie D, nrs. 602Y, 603M en 603W en aangeduid als loten 1, 2 en 3 op het bijgevoegde opmetingsplan van Dominique Goegebeur, behandeld. Er wordt aangegeven dat de huidige bestemming ongewijzigd blijft. 

college verwijst naar  artikel 4.2.15 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening

Het college merkt ook op dat voor wat betreft het voorgestelde lot 3, de nieuw te creëren zijdelingse strook naast de woning minstens 4 m breed moet zijn. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat art. 678 van het Burgerlijk Wetboek inzake het nemen van lichten en zichten niet toelaat dat er zich raam- en deuropeningen op de perceelsgrens bevinden. Dit is het geval voor de oostgevel van de bestaande schuur die zich op het huidige perceel 603W bevindt.

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning- Ameel Anne-Marie

Het college verleent omgevingsvergunning aan mevrouw Ameel Anne-Marie voor het maken van een opening (garagepoort) in een scheidingsmuur - regularisatie, gelegen op een perceel gelegen Eeklo 2de afd. sie E nrs. 0040/C en 0043/W.

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - OCMW 

Het college verleent omgevingsvergunning aan het OCMW Eeklo voor het uitvoeren van omgevingsaanlegwerken op een perceel kadastraal gekend Eeklo afd. 2 sie E nrs. 1002/A4, 1002/B4, 1003/M en 1003/S.

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Betcenter

Het college verleent omgevingsvergunning aan de nv Betcenter Group voor het plaatsen van een gevelreclame gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo afd. 2 sie E nr. 1098/H.

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - VDK Bank

Het college verleent omgevingsvergunning aan de nv VDK Bank voor het aanbrengen van zonnewerende schermen en vervangen van opschrift op bestaande reclame inrichtingen (regularisatie) op de voorgevel, op een perceel kadastraal gekend Eeklo, 2de afd. sie E nrs. 1343/D.

03 Bestelaanvragen en mandaten

03.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst S/2019/243.

04 Kleine beslissingen

04.01 Algemeen Bestuur - SVPP - Participatie - stand van zaken participatietraject rond alcohol

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om het participatieproject rond alcohol verder uit te rollen en om dit te online te lanceren op het participatieplatform ikdoemee.eeklo.be.

04.02 Algemeen Bestuur - participatie - buurtoverleg afbakening - uitbreiding

In aansluiting op zijn beslissing van 27 augustus 2019 beslist het college de witte wijk uit te breiden met de Graswijk en de Kriekmoerstraat.

04.03 Algemeen Bestuur - Facility - Bejaardenflats: aankoop vliegenraam

Het college gaat niet in op de vragen van bewoners tot leveren en plaatsen van vliegenramen in de appartementen van het Zonneheem. De bewoners kunnen, indien gewenst zelf vliegenramen (laten) monteren. Dit impliceert dat zij dan ook zelf instaan voor de kosten.

04.04 Algemeen Bestuur - Facility - Oude site AZ Alma: metaaldetectie

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag van metaaldetectorist om onderzoek te mogen uitvoeren op de oude site AZ Alma.

04.05 Algemeen Bestuur - Facility - Oude site AZ Alma: kader fietsenstalling

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen wenst niet in te gaan op de vraag van de burger om de fietsenstalling te krijgen voor privé doeleinden.

Artikel 2

Het college geeft opdracht de fietsenstalling te laten verwijderen en ophalen door een schroothandelaar.

04.06 Mobiliteit & Werken - Gladheidsbestrijding - Winterplan 2019-2020

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorgelegde winterplan.

Het college vraagt tevens een artikel te publiceren in Het Eikenblad waarbij gemeld wordt dat er extra zal worden ingezet op het sneeuw- en ijzelvrij maken van de fietspaden en de burgers nogmaals te wijzen op de plicht voor het sneeuw- en ijzelvrij maken van de voetpaden.

04.07 Wonen, Leven & Ondernemen - duurzame warmte - Workshops over duurzame warmte in de wijk Oostveld - gebruik adresgegevens

Het college verleent toelating om de voorgelegde brief in het kader van het project duurzame warmte wijk Oostveld te versturen naar 450 willekeurige geselecteerde adressen (naam, voornaam, adres) uit de wijk Oostveld.

04.08 Vrije Tijd - Evenementen - Warmste Weeklo (18-24/12/2019): extra vragen

Het college neemt kennis van de extra vragen betreffende ondersteuning voor de organisatie van de Warmste Weeklo.Het college gaat hiermee akkoord;

Het college verleent evenwel geen toelating voor het plaatsen van wagens op het Ceremonieplein. Aan de ambtenaar lokale economie wordt gevraagd na te gaan om wagens (artiesten en organisatoren) te parkeren in de parking van Decora. Het college vestigt er de aandacht op dat “De Stad steunt de Warmste Weeklo” op alle publiciteit dient vermeld te worden.

04.09 Vrije Tijd - dienst evenementen - aanvraag Pasta la Vista voor het oplaten van luchtballonnen tvv de Warmste week

Het college van burgemeester en schepenen verwijst naar artikel 247 bis van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo en geeft geen toelating aan Pasta La Vista om op 20 december wensballonnen op te laten ten voordele van de Warmste week wegens veiligheidsoverwegingen. Bij overtredingen zullen er GAS-boetes worden opgelegd.

04.10 Vrije Tijd - Evenementen - Belgisch kampioenschap Orgeldraaien in Eeklo?

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om het Belgisch Kampioenschap Orgeldraaien te laten doorgaan in Eeklo. Voorgesteld wordt dit te laten plaatsvinden tijdens EekloBeach 2020 of Kersthappening 2020. Schepen Ann Van den Driessche zal contact opnemen met het Streekcentrum en de vzw MechaMusica i.v.m. de uitkoopsom e.a. Het college zal logistieke ondersteuning voorzien:

04.11 Vrije Tijd - Evenementen - Herstelling dissel nadarwagen na Campus Run

Het college van burgemeester en schepenen beslist de herstelling van de dissel van de nadarwagen te laten uitvoeren door Termont Industries bvba. De factuur zal doorgestuurd worden naar Go! atheneum en leefschool De Tandem.

04.12 Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag voor evenement Red Bul: tunnelvision l

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag om het skateboard event van Red Bull te laten doorgaan in Eeklo.

04.13 Vrije Tijd - Cultuur - uitbetalingen verenigingen UiTPAS oktober 2019

Het college  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de afmedewerker cultuurparticipatie om de verrekeningen voor de UiTPAS met kansentarief ten voor de voorliggende verenigingen/organisatoren voor de maand oktober 2019 uit te voeren.

04.14 Vrije Tijd - Cultuur - uitbetaling subsidie gemeenschapsvormend project Rock Oasis

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de stafmedewerker om een subsidie  uit te betalen aan College Ten Doorn voor de organisatie van het project Rock Oasis

04.15 Vrije Tijd - sport - vraag van Inlineskatingclub tot vrijstelling huur

Niettegenstaande het college dergelijke initiatieven voor het goede doel zeker behartenswaardig vindt, gaat het college van burgemeester en schepenen niet in op de vraag om de evenementenzaal gratis ter beschikking te stellen van Inlineskatingclub Eeklo voor de organisatie van het winterskate event op 21/12/2019 ten voordele van de Warmste Week, gelet op de precedentwaarde van soortgelijke initiatieven.

04.16 Algemeen Bestuur - Facility - Ondergrondse schuilkelder Balgerhoeke

Het college neemt kennis van de eerste vaststelling van het bezoek van Monumentenwacht aan de ondergrondse schuilkelder in Balgerhoeke, alsmede van het lidmaatschap voor de ondergronds schuilkelder, Kerkplein Balgerhoeke.

Het college beslist de schuilkelder niet te laten renoveren. Bij speciale gelegenheden kan de kelder worden leeggetrokken en getoond in de staat waarin hij zich bevindt.

04.17 Vrije Tijd - Sport - A-sportieve houding sportclubs

Het college neemt kennis van deze e-mail en gaat akkoord met het voorstel van de sportfunctionarissportmanager en vraagt dat de medewerkers van de sportdienst het nodige doen om de orde te bewaren.

05 Te bespreken punten

05.01 Algemeen Bestuur - Centraal Kerkbestuur - afsprakennota + documenten

Het college zal tijdens het overleg met het Centraal Kerkbestuur en de gemeente Maldegem van 26/11/2019 het volgende voorstellen:

• dat in de op heden voorliggende meerjarenplannen van de diverse kerkfabrieken alle investeringen op 0 euro ingeschreven worden, zolang er geen duidelijkheid is omtrent de uitbetalingen van de restauratiedossiers.

• de in de op heden voorliggende meerjarenplannen van de diverse kerkfabrieken alle exploitatie-uitgaven zullen worden goedgekeurd met uitzondering van de exploitatietoelagen van de kerkfabriek O.L.Vr. ten Hemel Opgenomene; hiervan wordt enkel de exploitatietoelage voor het werkjaar 2020 goedgekeurd. Ingevolge het Kerkenbeleidsplan is voorzien dat in 2021 deze kerk een definitieve herbestemming krijgt. Een verdere tussenkomst vanuit de stedelijke overheid dringt zich dan ook niet langer op.

• dat in het begin van volgend jaar die voormelde investeringen in een overleg met stad Eeklo en gemeente Maldegem en de betrokken kerkfabrieken opnieuw worden besproken om tot een consensus te komen. De aanwezigheid van de toezichthoudende overheid op dit overleg zou dan ook gewenst zijn. • dat tijdens dat overleg ook een nieuwe afsprakennota, zoals voorgesteld vanuit de gemeente Maldegem en de stad Eeklo zal besproken worden met het Centraal Kerkbestuur

05.02 Algemeen Bestuur - verzekeringen - opmaken lastenboek verzekeringen + aanstellen consultant-doorlichting verzekeringen – machtiging aan gemeentebestuur Maldegem

Het college verleent de nodige machtigingen aan het gemeentebestuur van Maldegem.

05.03 Mobiliteit & Werken - Onderhoudsaannemer - Eduard Neelemanslaan - ontharden

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het principe van onthardingen in de Eduard Neelemanslaan en zal hiervoor in 2020 budget voorzien. Het college wenst evenwel dat hierover eerst een bewonersvergadering wordt georganiseerd.

05.04 Mobiliteit & Werken - covemo verslag 14 oktober 2019 - Covemo verslag 14 oktober 2019

Het college neemt kennis van het verslag van de Covemo van 14 oktober 2019. Het college wenst nog eens duidelijk te stellen dat de Covemo een werkgroep is en geen stedelijke adviesraad. De bedoeling van dergelijke werkgroep is dat er rond specifieke thema’s, projecten wordt gewerkt, maar dat deze werkgroep niet de structuur en agenda van een stedelijke adviesraad aanneemt.

05.05 Mobiliteit & Werken - Wegen - Aankoop zoutstrooier - goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen. (v2)

Het college handhaaft zijn beslissing van 5 november 2019 om niet over te gaan tot aankoop van een zoutstrooier, gezien deze toch niet meer kan worden geleverd voor de winter. Na de winter 2020 kan een evaluatie plaatsvinden waarna een nieuw voorstel kan worden voorgelegd.

05.06 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Herziening RUP Heldenpark - definitieve vaststelling

Het college beslist het RUP Heldenpark niet te herzien wegens het ontbreken van een maatschappelijk draagvlak. 

Aan de gemeenteraad zal een dossier van niet-definitieve vaststelling van het RUP Heldenpark worden voorgelegd.

Een nieuw RUP Heldenpark kan worden opgemaakt waarbij geen locatie wordt voorzien voor een nieuwe skeelerpiste na uitbraak van de huidige.

Het is tevens van belang dat vooraf wordt uitgeklaard wat de financiële impact van de diverse voorstellen op het vlak van planbaten/planschade zal zijn. 

05.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - groepsaankoop groene stroom en aardgas provincie Oost-Vlaanderen

Het schepencollege gaat akkoord met het opnemen van de loketfunctie voor de groepsaankoop groene stroom en aardgas door de Woonwijzer Meetjesland.

05.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - vraag Veneco - zonnedelen en Light As A Service (LAAS)

05.09 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - wijzigingsverzoek omgevingsvergunning - Zandvleuge 125 - ACO-BOUWTEAM

Het college volgt het advies van de dienst Omgeving dat stelt dat de wijzigingen tot gevolg hebben dat het dossier complexer en onoverzichtelijker wordt en er bijgevolg onduidelijkheid kan ontstaan over de exact vergunde toestand. Dit kan de uiteindelijke beslissing over de aanvraag meer vatbaar maken voor betwistingen. Het college weigert bijgevolg het wijzigingsverzoek van ACO-Bouwteam voor het verkavelen van een grond met aanleg van wegenis.

05.10 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - RUP Jachthaven (op vraag van schepen De Waele)

Het college vraagt aan de dienst Omgeving om het volgende uit te klaren: het feit of het al dan niet noodzakelijk is dat voor verbouwen van aanlegsteigers een vergunning nodig is. Indien dit het geval is, dient aan de provincie gevraagd te worden om het PRUP aan te passen omdat het college het principieel eens is dat steigers daar kunnen blijven. Indien het aanpassen van het PRUP geen prioriteit is, dan zal de stad een initiatief nemen.

05.11 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Hinder zomereiken Braunfelstraat - zaak vredegerecht

Het college begrijpt de zorg van betrokkenen, maar geeft de voorkeur om de groenbuffer en de zomereiken in het bijzonder te behouden. De houtkant wordt jaarlijks blijvend aan een gefaseerd hakhoutbeheer onderworpen.

05.12 Wonen, Leven & Ondernemen - Herlocalisatie De Meerling - Herlocalisatie De Meerling

Het college wenst dat de vzw’s op een andere locatie worden ondergebracht. Het college geeft de opdracht aan de administratie om opnieuw te overleggen met hen en de mogelijkheid van het gebruik van het gebouw Venetië op de site De Zuidkaai te bespreken. Dit is de locatie die het college wenst toe te wijzen aan de vzw’s op langere termijn, in principe na goedkeuring van het subsidiedossier door de Vlaamse dienst Onroerend Erfgoed. Door dit overleg kan er misschien al vroeger een ingebruikname gebeuren.

05.13 Vrije Tijd - Cultuur - Aankoop systeem livestreaming CC De Herbakker + gemeenteraad

Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn principieel akkoord voor de aankoop van een systeem voor de livestreaming vanuit het cultuurcentrum maar niet voor de gemeenteraad.

05.14 Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag BK Boomklimmen

Het college gaat akkoord met de organisatie van het 25e Belgisch Kampioenschap Boomklimmen voor Boomverzorgers, in weekend van 6-7 juni 2020, in het Heldenpark Eeklo en zal hieraan de nodige medewerking verlenen.

05.15 Vrije Tijd - Evenementen - Herbruikbare bekers: aankoop/uitbesteding?

Het college gaat akkoord om n.a.v. de nieuwe wetgeving rond uitfaseren van wegwerpplastiek (in voege vanaf 01/01/2020) over te gaan tot het verplicht gebruiken van herbruikbare bekers op alle evenementen door en in samenwerking met Stad Eeklo.

Het college kiest ervoor bekers te huren bij de firma Goodless (vroegere naam Durapack) voor grote evenementen in eigen organisatie; bij kleinere evenementen krijgen we de 600 eigen bekers in stock.

05.16 Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag plaatsen tijdelijke reclameborden Circus Barones (19-23/08/2019)

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met de dienst evenementen en dienst omgeving om geen kleine reclameborden meer op gemeentewegen te plaatsen. De reclameborden dienen telkens de eerste werkdag na het evenement te worden weggenomen. Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan circus Barones voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden van begin augustus tot 23 augustus 2020 langs gemeentewegen. M.b.t. de gewestwegen is eveneens toelating nodig van AWV. Het college verleent toelating aan de firma NetForce bvba om reclame voor de infoavond van IVV Sint- Vincentius te plaatsen op gemeentewegen. Het college verleent toelating aan Akzie voor het plaatsen van reclameborden voor de opendeurdag CVO KISP EEKLO (7/01/2020) op gemeentewegen.

05.17 Vrije Tijd - Jeugd - Techniekacademie in Eeklo

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om de techniekacademie in Eeklo op te starten en hier ook over te communiceren. Ze gaat hiervoor een engagement aan met Arteveldehogeschool en VIVES. Het college van burgemeester en schepenen is akkoord hiervoor stedelijke lokalen (in jeugddienst en Blokhutten) gratis ter beschikking te stellen en een personeelslid van de jeugddienst aan te duiden om hiervoor de nodige logistieke ondersteuning te bieden. Specifiek voor Arteveldehogeschool Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord dat er ook bij andere stadsdiensten wordt gekeken in hoeverre samenwerking wenselijk is. Specifiek voor VIVES Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om de contactgegevens van de lokale scholen door te geven alsook mogelijke lokale bedrijfspartners. Het college van burgemeester en schepenen voorziet een toelage van 1.000 euro voor maximaal 1 groep voor de professionele ondersteuning vanuit VIVES. Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord om het vertrouwen te schenken aan het wetenschapscommunicatieteam van Hogeschool VIVES en hen de organisatie in handen te geven.

05.18 Vrije Tijd - Jeugd – Speelterreinen - bemeubelen Speelbloem, Crielkens & Galgenakker - goedkeuring gunning & lastvoorwaarde

Het college gaat akkoord met de opdracht bemeubelen van speelterreinen Crielkens en Galgenakker. Het bemeubelen van speelterrein Speelbloem wordt niet goedgekeurd. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

06 Kennisgevingen

06.01 Wonen, Leven & Ondernemen - Lokale economie - Koninklijke Unie van floristen - deloyale concurrentie

Het college neemt kennis van de brief van de KUFB.

06.02 Welzijn - Jongeren - Warme Stad Eeklo

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de toekenning van het project Warme Stad en van de acties die in kader van Warme Stad zullen ondernomen worden.

07 Rondvraag en kennisdeling

08 Personeel

09 Einde van de zitting

Naar top