Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen van 3 december 2019

Datum bekendmaking  donderdag 12 december 2019
Datum besluit  dinsdag 3 december 2019

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur -Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen 26 november 2019.

Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2019 wordt goedgekeurd

01.02 Algemeen Bestuur - Afbraak AZ Alma - VS11 - Sloop- en conserveringswerken en asbestverwijdering van een deel van het gebouwencomplex Hart

Het college keurt de vorderingsstaat 11 van Aclagro, goed, voor de opdracht “Sloop- en conserveringswerken en asbestverwijdering van een deel van het gebouwencomplex Hartwijksite

01.03 Algemeen Bestuur - BKO @bij - Inrichten BKO in voormalige Sint-Jozefskerk - Goedkeuring vorderingsstaat 11

Het college hecht zijn goedkeuring aan aan vorderingsstaat 11 van PIC bvba voor de opdracht ‘Inrichting BKO in voormalige Sint-Jozefskerk’.

01.04 Mobiliteit & Werken - Wegenonderhoud 2019 - Goedkeuring vorderingsstaat 8

Het college verleent goedkeuring aan  vorderingsstaat 9 en de bijhorende factuur met nummer 022.20 van C-DS bvba voor de opdracht “wegenonderhoud oktober 2019”

01.05 Wonen, Leven & Ondernemen - Burgerzaken - begraafplaatsen - hernieuwing grafconcessies vervallen in 2018

Het college beslist dat de aanvraag tot hernieuwing van een grafconcessie kan worden toegestaan, zelfs als dit laattijdig gebeurt na afloop van de betalingstermijn. Wanneer het grafmonument reeds verwijderd werd door de begraafplaatsmedewerkers, kunnen de nabestaanden ervoor opteren om een nieuw grafmonument te plaatsen.

01.06 Vrije Tijd - Evenementen - Buurtfeest Calvarieberg (13/12/2019): politiereglement

Het college hecht zijn goedkeuring aan het politiereglement naar aanleiding van een buurtfeest in de Calvariebergstraat, in de voorwaarden van het advies van de politie van 25 november 2019.

02 Omgeving

02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - weigering omgevingsvergunning door Deputatie 

Het college  neemt  kennis van de weigeringsbeslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen inzake de ingestelde beroepsprocedure tegen de weigering van de stedenbouwkundige vergunning van 7 mei 2019 van het college, aangevraagd door de heer en mevrouw Luc Sys en Magda De Brabander voor het bouwen van een meergezinswoning na afbraak bestaande toestand. Het standpunt van het college over de gewijzigde plannen werd gevolgd. De bouwheer kan wel nog hoger beroep instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aktename melding - NV Mevaco - bouwbedrijf

Het college neemt akte van de melding ingediend door Nv Mevaco - Bouwbedrijf, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20190912-0029, zijnde een tijdelijke bronbemaling gelegen op een perceel, kadastraal gekend als: Eeklo, 2e afdeling, sectie E, 0001/Y2, 0001/X2, 0003/S 3 2.

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed 

In toepassing van artikel 5.2.2.1. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening behandelt het college van de vraag van notaris Filip Boone van 11 november 2019 tot het splitsen en schenken van een deel van perceel sectie A nummer 336B,  en aangeduid als lot 2 op het opmetingsplan van studiebureau De Pauw. De bestemming van de grond blijft ongewijzigd en wordt gevoegd bij het aanpalende perceel sectie A nummer 325E. Er zijn geen opmerkingen.

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing en erfovereenkomst onroerend goed 

In toepassing van artikel 5.2.2.1. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening behandelt het college van de vraag van notaris Filip Boone  tot het splitsen en het opmaken van een globale erfovereenkomst voor de percelen sectie A nummers 325E en 321G, met uitsluiting van de loten 1, 4 en 5 zoals aangeduid op het opmetingsplan van studiebureau De Pauw van 13 juni 2012. De bestemming van de gronden blijft ongewijzigd. Er zijn geen opmerkingen.

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing en verkoop onroerend goed - 

In toepassing van artikel 5.2.2.1. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening behandelt het college van de vraag van notaris Claerhout tot het splitsen van twee naast elkaar gelegen percelen met woonhuis en in zelfde eigendom, kadastraal gekend onder Eeklo 2de afdeling sectie E, nrs. 969F en 970L. Het college merkt op dat de bepalingen van artikel 678 van het Burgerlijk Wetboek inzake het nemen van lichten en zichten op aanpalende eigendommen moeten nageleefd worden.

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingvergunning - - Himschoot-Claeys

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Himschoot Patrick – Claeys Nina voor het bouwen van een ééngezinswoning en een afzonderlijk bijgebouw (carport voor fietsen/tuinberging), op een perceel kadestraal gekend Eeklo 1ste afd. sie D nr. 1121/L3.

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingvergunning - Van Wonterghem

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer Van Wonterghem Johan voor het verbouwen van een ééngezinswoning en plaatsen van een pergola, gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo 1ste afdeling sie D. nr. 0040/S3.

02.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Pauwels

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer Pauwels Jonas inzake verbouwen van een ééngezinswoning, gelegen op een perceel, kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie B nr. 0187 H.

02.09 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Thys Kurt

Het college verleent een omgevingsvergunning aan e heer Thys Kurt inzake het bouwen van een meergezinswoning (3 woongelegenheden) na slopen van bestaande bebouwing, gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie E nr. 0833/M.

02.10 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Geeraerts Bart - Coopman Sofie

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Geeraerts Bart - Coopman Sofie voor het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning, gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie D nr. 0776/A2.

02.11 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning (voor de 3 berken) - Van Kerckvoorde Andy

Het college verleent omgevingsvergunning aan  de heer Van Kerckvoorde Andy voor het vellen van 3 berken op een perceel kadastraal gekend EEKLO 1 AFD sie. D nr. 0603 X . Het vellen van de zomereik wordt geweigerd.

02.12 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Citynest

Het college verleent omgevingsvergunning aan de bvba Citynest - de heer Labeeuw Piet voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie E nr. 1180/H3.

02.13 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigering aanvraag omgevingsvergunning - - Lievens Guido

Het college weigert omgevingsvergunning aan de heer Lievens Guido voor het bouwen van een garage in hout, op een perceel kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie E nr. 1064/P.

03 Bestelaanvragen en mandaten

03.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen.

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen

03.02 Algemene Financiering - Mandaten.

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst S/2019/248.

04 Kleine beslissingen

04.01 Algemeen Bestuur - Actie voor De Warmste Week: aankoop van een gepersonaliseerde vlag

Artikel 1

Het college beslist geen gepersonaliseerde vlaggen, ontworpen door Lien Van Renterghem aan te kopen. Het college verleent steun via de warmste Weeklo.

Artikel 2

Teneinde geen precedenten te scheppen, zal deze actie niet worden gepromoot via de kanalen van de stad.

04.02 Wonen, Leven & Ondernemen - markten en foren - wekelijkse markt - kleurwedstrijd

Het college  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst markten en foren om 20 toegangstickets van het Verbauwenbad gratis aan te bieden voor de winnaars van de kleurwedstrijd.

04.03 Vrije Tijd - Cultuur - aanvraag subsidie buurtfeest Calvariebergstraat

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de stafmedewerker om een buurtfeestsubsidie  te voorzien voor het buurtfeest in de Calvariebergstraat.

04.04 Vrije Tijd - Cultuur - eerste fase project Pimp the box

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de eerste fase van het project.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verleent zijn goedkeuring aan de gekozen onderwerpen voor de vier kastjes.

04.05 Vrije Tijd - dienst evenementen - Aanvraag gebruik infoportieken aan de invalswegen voor de bloedafnamesessies Rode Kruis

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan het Rode Kruis Eeklo voor het gebruik van de infoportieken aan de invalswegen voor de aankondiging van hun bloedafnamesessies. Hiervoor dient een dossierkost van 30 euro te worden betaald.

04.06 Vrije Tijd - Evenementen - Brandweer - Dag van de Veiligheid (13/06/2019)

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het verkeersvrij maken van de Boelare tot aan de August Van Ackerstraat op 13/06/2020 van 12u00 tot 18u00, mits de brandweerpost hiervoor toelating vraagt en bekomt van AWV.

04.07 Vrije Tijd - Sport - ISCE - Winter skate event tvv warmste week - vraag vrijstelling huur

In afwijking van zijn beslissing van 26 november 2019 beslist het college de evenementenzaal ter beschikking te stellen aan het tarief voor Eeklonaars, zijnde 200 euro.

04.08 Algemeen Bestuur - Verkoop kerstballen voor de Warmste Weeklo

Artikel 1

Op vrijdag 20 december van 18u tot 23u zal het college van burgemeester en schepenen een kerstkraampje reserveren op de markt in "De Warmste Tent" die ter gelegenheid van de Warmste Weeklo van 18 t.e.m. 24 december zal opgesteld worden. De leden van de gemeenteraad zullen hiervoor worden uitgenodigd.

Artikel 2

Er zullen 48 plexi kerstballen aangekocht worden bij bvba Kiekeboe en verkocht worden aan 25 euro/stuk. Er zullen 50 rode kerstballen aangekocht worden bij AVA  en verkocht worden aan 10 euro/stuk.

Artikel 3

Aan de verkoop van de plexi kerstballen zal een tombola gekoppeld worden. De winnaar wordt uitgeloot tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2020 en krijgt een ballonvlucht aangeboden.

05 Te bespreken punten

05.01 Wonen, Leven & Ondernemen - Begraafplaatsen - Beheersplan voor het beschermd gedeelte van de stedelijke begraafplaats van Eeklo

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het beheersplan voor het beschermd gedeelte van de stedelijke begraafplaats in zijn huidige vorm. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vooropgestelde projectplanning, afhankelijk van de stappen die daar genomen worden kunnen er meer gerichte budgetten voorgesteld worden.

05.02 Algemeen Bestuur - SVPP - dadingsovereenkomst naar aanleiding van het geschil in het kader van het brugfigurenproject

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de twee opties die de stad heeft inzake het dossier van de brugfiguur.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen kiest om de dadingsovereenkomst te aanvaarden en de procedure bij de Raad van State te beëindigen

Artikel 3

Het ontwerp van de dading zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad op 16 december 2019.

05.03 Algemeen Bestuur - Vraag tot onderhoud i.v.m. de tarieven van het LDC Zonneheem

Het college van burgemeester en schepenen handhaaft zijn standpunt en behoudt de evaluatietermijn van 6 maanden (evalueren in februari 2020).

05.04 Welzijn - Zonneheem - Zelfevaluatie 2018 - 2019 en Actieplan 2020 Lokaal Dienstencentrum Zonneheem.

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen houdt het Actieplan 2020 in beraad; schepenen Smessaert en Windey zullen met de betrokken verantwoordelijken van de dienst Thuiszorg en LDC Zonneheem dit verder verdiepen en ter goedkeuring voorleggen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat er een verhuur- en retributiereglement wordt uitgewerkt voor het gebruik van de lokalen van Zonneheem.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen beslist om vanaf 1 januari 2020 in te zetten op een brede gebruikersparticipatie. De Centrumraad zal ophouden te bestaan vanaf 1 januari 2020. De leden van de Centrumraad worden hiervan persoonlijk verwittigd per brief. Op de nieuwjaarsreceptie van de vrijwilligers op 2 januari 2020 wordt een attentie voorzien voor de leden als dank voor hun jarenlange inzet. Er kan een werkgroep onder de vleugels van de seniorenraad, bestaande uit 5 vrijwilligers en 2 bewoners van de flats worden opgericht. De voorzitter van de seniorenraad is tevens voorzitter van de werkgroep.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de voorziene programmatieruimte voor dienstencentra vanaf de 2de schijf van 15 000 inwoners mag gereserveerd worden voor het lokaal bestuur Eeklo. De voorlopige vergunningsaanvraag mag ingediend worden door de dienst Welzijn met daarbij een gemotiveerd advies van het college van burgemeester en schepenen waarin de meerwaarde van een antennewerking wordt onderschreven.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de wijziging van halve jaarprogrammatie naar werkjaarprogrammatie van september naar augustus vanaf september 2020.

05.05 Vrije Tijd - Jeugd - Sinterklaasfeest

Het college neemt kennis van de evaluatie van het Sintfeest 2019.

Het college gaat akkoord met de organisatie van het Sintfeest op 22 november 2020. De Sint zal dan aankomen in de Jachthaven. Het college gaat akkoord met de herlocatie naar de evenementenzaal en gaat akkoord dat de technische dienst de vloer bedekt met matten op donderdagnamiddag. Het college gaat akkoord met de voorziene begroting

05.06 Vrije Tijd - Evenementen - Carnaval in Eeklo ?

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met de organisatie van de Carnavalsvereniging De Globetrotters voor dit jaar. In 2021 kan carnaval opnieuw worden georganiseerd in Eeklo, met enkel logistieke ondersteuning van het stadbestuur maar geen financiële inbreng.

05.07 Vrije Tijd - BKO - ophalen en ombouwen van de STINTS.

Het college gaat ermee akkoord dat de 2 stints worden opgehaald en omgebouwd door de firma Stintum.

05.08 Algemeen Bestuur - gebouwenbeheer - BKO @Bij - Asbest

Het college baseert zich op wetenschappelijk technisch onderzoek op de site en beslist om deelzone 5, in erfpacht van de stad, aan te pakken. De bestaande 30 cm grond dient te worden uitgegraven waarna nieuwe grond kan worden opgevoerd. Aan de eigenaar van deelzone 1, de vzw Parochiale Werken, zal gevraagd worden zelf het nodige te doen voor de sanering van deze zone. De aannemers dienen er per brief op gewezen te worden dat ze voorzorgsmaatregelen moeten nemen tijdens de uitvoering van de werken.

05.09 Vrije Tijd - Evenementen - Nieuwjaarsreceptie voor bewoners (4/01/2020)

De nieuwjaarsreceptie voor bewoners zal doorgaan op zaterdag 4 januari 2020. De nodige voorbereidingen en maatregelen worden getroffen.

05.10 Algemeen Bestuur - Gemeenteraad - te bespreken punten gemeenteraad december

05.10.01 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - IOED Meetjesland - vernieuwing beleidsplan en meerjarenbegroting 2021 - 2026

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.02 Algemeen Bestuur - Decreet Lokaal Bestuur - Bevoegdheidsverdeling inzake overheidsopdrachten en onroerende goederen

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.03 Algemene Financiering - belastingreglement - Algemene Belasting Eeklo - aanslagjaar 2020

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.04 Algemene Financiering - belastingreglement - Aanvullende belasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2020

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.05 Algemene Financiering - belastingreglement - opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2020

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.06 Algemene Financiering - belastingreglement - Belasting op de wedkantoren

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.07 Algemene Financiering - belastingreglement - Belasting po de terrassen op de openbare weg

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.08 Algemene Financiering - belastingreglement - belasting op de motorbrandstofverdelers

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.09 Algemene Financiering - belastingreglement - Belasting op de bank-en financieringsinstellingen en geldautomaten

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.10 Algemene Financiering - belastingreglement - Belasting op de nachtwinkels

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.11 Algemene Financiering - belastingreglement - Contantbelasting op de aanplakborden

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.12 Algemene Financiering - Contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.13 Wonen, Leven & Ondernemen - markten en foren - Belastingreglement – Plaats- en marktrechten

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.14 Wonen, Leven & Ondernemen - Dienst Omgeving - Belastingsreglement - Belasting op het weghalen van sluikstorten

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.15 Mobiliteit & Werken - Riolering - Belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.16 Mobiliteit & Werken - Nutswerken - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op stedelijk openbaar domein

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.17 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - activeringsheffing op niet bebouwde percelen en gronden

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.18 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - reglement belasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.19 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - reglement registratie van en belasting op leegstaande woningen en gebouwen

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.20 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - reglement belasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.21 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - reglement belasting op tweede verblijven

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.22 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - reglement belasting op ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van woningen

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.23 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - verordening verplicht conformiteitsattest

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.24 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Samenwerkingsovereenkomst stad Eeklo - Energiehuis Veneco - SOM vzw

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december 2019 worden voorgelegd.

05.10.25 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Samenwerkingsovereenkomst Stad Eeklo - Kringwinkel Meetjesland

05.11 Algemeen Bestuur - Ontwerpagenda gemeenteraad 16 december 2019

In toepassing van artikel 19 van het decreet lokaal bestuur verzoekt het college aan de voorzitter van de gemeenteraad om de agenda van gemeenteraad van maandag 16 december 2019 te bezorgen aan de raadsleden.

05.12 Vrije Tijd - sport - Aangepast voorstel van de conceptnota van de aanleg van het skate- en minigolfterrein aan het sportp

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het nieuwe plan van de aanleg van het skatepark en minigolfterrein, zoals voorgesteld door Farys na de vergadering met de stakeholders op 26/11/2019. Het college beslist dat de stroken gras en het betonpad, zoals ingetekend op het voorgelegde plan dienen gewisseld te worden, zodat het gazon aansluit bij de minigolf. Het  college vraagt aan Farys om dit voorontwerp met de gemaakte opmerking verder uit te werken naar een definitief ontwerp, waarna het bestek kan worden opgemaakt.

06 Kennisgevingen

07 Rondvraag en kennisdeling

08 Personeel

09 Einde van de zitting

Naar top