Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen van 5 november 2019

Datum bekendmaking  donderdag 21 november 2019
Datum besluit  dinsdag 5 november 2019

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslagen zittingen college van burgemeester en schepenen 2, 4 en 22 oktober 2019.

De verslagen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 2, 4 en 22 oktober 2019 worden goedgekeurd.

01.02 Algemene Financiering - vaststelling en uitvoerbaarverklaring - kohier ABE gezinnen AJ 2019

Het college hecht zijn goedkeuring aan het kohier ABE - gezinnen - aanslagjaar 2019 en verklaart het uitvoerbaar.

Het college wenst dat de kohieren ABE's vanaf 2020 vóór juni worden verstuurd.

01.03 Algemeen Bestuur - BKO @bij - Inrichting BKO in voormalige Sint-Jozefskerk – Goedkeuring Vorderingsstaat 10

Het college verleent goedkeuring  aan vorderingsstaat 9 van PIC bvba,  voor de opdracht ‘Inrichting BKO in voormalige Sint-Jozefskerk’ voor het ingediende bedrag.

01.04 Algemeen Bestuur - Organisatiebeheersing - Huren en ledigen van afvalcontainers t.b.v. Stad en OCMW Eeklo - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning

Het college gaat voorlopig niet in op de vraag tot het huren van afvalcontainers voor verschillende stadsdiensten.

Het college wenst dat er eerst nog verder in kaart gebracht wordt hoeveel afvalzakken er over de diverse stadsdiensten worden verbruikt voor de verschillende fracties. Na rapportage hiervan aan het college zal een definitief standpunt worden ingenomen.

01.05 Mobiliteit & Werken - Wegen - Aankoop zoutstrooier - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Het college gaat niet in op de vraag om over te gaan tot aankoop van een zoutstrooier.

01.06 Mobiliteit & Werken - Heraanleg Blakstraat Galgenstraat - Facturen studiebureau Jonckheere

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde aanrekeningen.

01.07 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - Ambtshalve schrapping

Het college beslist bovenvermelde persoon ambtshalve te schrappen uit het bevolkingsregister/vreemdelingenregister op 29 oktober 2019.

01.08 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Aanleg publieke ruimte Wilgenpark - goedkeuring aanbesteding & stedelijk aandeel

Het college keurt het aanbestedingsverslag goed inzake de open aanbesteding van 2 april 2019 waaruit blijkt dat firma Mahieu NV de laagst regelmatige offerte heeft ingediend.

Het stedelijk aandeel daarin voor de aanleg van de publieke ruimte in project “Wilgenpark, fase 2” wordt goedgekeurd.

Het college van burgemeester en schepenen verleent machtiging aan VMSW om alle verdere stappen in de uitvoering van het dossier te realiseren.

01.09 Vrije Tijd - Evenementen - 11 november plechtigheid politiereglement

Het college keurt het politiereglement goed naar aanleiding van de organisatie van de 11 november plechtigheid op 11 november 2019, dit in de voorwaarden van het advies van de politie van 23 oktober 2019.

01.10 Vrije Tijd - Evenementen - Souper spaarkas Gambrinus (14/12/2019): Politiereglement en geluidsafwijking

Het college keurt het politiereglement goed naar aanleiding van de organisatie van de souper van de spaarkas Gambrinus op 14 december 2019, dit in de voorwaarden van het advies van de politie van 23 oktober 2019.

01.11 Vrije Tijd - Evenementen - Bekrachtiging besluit burgemeester Cyclocross 3/11/2019

Het college bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 23 oktober 2019 houdende tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Cyclocross in het sportpark die doorging op zondag 3 november 2019

02 Omgeving

02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - beroep nv EDF Luminus - Vrouwestraat 8

Het college  neemt kennis van het beroep ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen door Etienne Acke en Laurette Stuyvaert,  tegen de omgevingsvergunning verleend door de Vlaamse minister voor het plaatsen van een windturbine en EC cabine en aanleg verharding op naam van nv EDF Luminus . De stad heeft in deze procedure geen belang en had in het dossierverloop enkel een adviesrol.

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed - notariskantoor De Wulf-Verbist-Van Poucke & Vanderlinden 

Het college heeft de vraag van het notariskantoor De WulfVerbist-Van Poucke & Vanderlinden – geassocieerde notarissen van 15 oktober 2019 tot het splitsen van een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, kadastraal gekend onder Eeklo 2de afdeling sie. E nr. 1406F, met een oppervlakte van 46 ca, eigendom van de bvba. Essentconstruct, behandeld. De eigenaar is tevens eigenaar van de aanpalende percelen met kadastraal nr. 1402R en 1402S. De bestemming blijft behouden. Er waren geen opmerkingen.

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed - Vastgoed Transacties

Het college heeft de vraag van Vastgoed Transacties, Afdeling Vastgoedtransacties, van 14 oktober 2019 tot het verlijden van een akte aankoop, behandeld. Het betreft:

- een oppervlakte van 78 m² grond,  te nemen uit een perceel kadastraal bekend als huis, Eeklo 2de afdeling sie. E nr. 1603Y3, met een totale oppervlakte van 273 m²,

- een oppervlakte van 73 m² grond, te nemen uit een perceel kadastraal bekend als huis, Eeklo 2de afdeling sie. E nr. 1591Z3, met een totale oppervlakte van 289 m².

Beide woningen zijn eigendom van de MBV. De gronden zijn bestemd voor (hoofdzakelijk) de aanleg van een fietspad tussen Mandeweegsken en IJzerstraat, grenzend aan het fietspad m.b.t. de aanleg van een gracht/het verbreden van een waterloop. Er waren geen opmerkingen.

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed - Vastgoed Transacties

Het college heeft de vraag van Vastgoed Transacties, Afdeling Vastgoedtransacties, van 14 oktober 2019 tot het verlijden van een akte aankoop, behandeld. Het betreft een oppervlakte van 21 m² grond, te nemen uit een perceel kadastraal bekend als perceel bouwland, Eeklo 2de afdeling sie. E nr. 1604Z, met een totale oppervlakte van 3.584 m². Het perceel bouwland is eigendom van de heer Claeys Olivier. De grond is bestemd voor (hoofdzakelijk) de aanleg van een fietspad tussen Mandeweegsken en IJzerstraat, grenzend aan het fietspad m.b.t. de aanleg van een gracht/het verbreden van een waterloop. Het perceel is gelegen in het BPA nr. 9 ‘Pijkensakker’, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 11 augustus 1986. Er wordt opgemerkt dat in zone 10 – ‘bufferzone’ parkings en verhardingen verboden zijn.

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed - Vastgoed Transacties

Het college heeft de vraag van Vastgoed Transacties, Afdeling Vastgoedtransacties, van 14 oktober 2019 tot het verlijden van een akte aankoop, behandeld.

Het betreft een oppervlakte van 725 ² grond te nemen uit een perceel kadastraal bekend als grond, Eeklo 2 de afdeling sie. E nr. 1590 L5 met een totale oppervlakte van 1.2457 m². De grond is eigendom van Immo Belinvest nv. De grond is bestemd voor (hoofdzakelijk) de aanleg van een fietspad tussen Mandeweegsken en Ijzerstraat, grenzend aan het fietspad m.b.t. de aanleg van een gracht/het verbreden van een waterloop. Het perceel is gelegen in het BPA nr. 9 ‘Pijkensakker’, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 11 augustus 1986. Er wordt opgemerkt dat in zone 10 – ‘bufferzone’ parkings en verhardingen verboden zijn.

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed - Vastgoed Transacties

Het college heeft de vraag van Vastgoed Transacties, Afdeling Vastgoedtransacties, van 14 oktober 2019 tot het verlijden van een akte aankoop, behandeld.

Het betreft een oppervlakte van 122 m² grond, te nemen uit een perceel kadastraal bekend als huis, Eeklo 2de afdeling sie. E nr. 1583M met een totale oppervlakte van 560 m². Het huis is eigendom van dhr. en mevr. Benny Haeck – Jessy Minne. De grond is bestemd voor (hoofdzakelijk) de aanleg van een fietspad tussen Mandeweegsken en Ijzerstraat, grenzend aan het fietspad m.b.t. de aanleg van een gracht/het verbreden van een waterloop. Het perceel is gelegen in het BPA nr. 9 ‘Pijkensakker’, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 11 augustus 1986. Er wordt opgemerkt dat in zone 10 – ‘bufferzone’ parkings en verhardingen verboden zijn.

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed - Vastgoed Transacties

Het college heeft de vraag van Vastgoed Transacties, Afdeling Vastgoedtransacties, van 14 oktober 2019 tot het verlijden van een akte aankoop, behandeld.

Het betreft:

- een oppervlakte van 831 m² grond te nemen uit een perceel kadastraal bekend als bouwmaterialenfabriek, Eeklo 2de afdeling sie. E nr. 1584T2, met een totale oppervlakte van 19.034 m²,

- een oppervlakte van 271 m² grond, te nemen uit een perceel kadastraal bekend als bouwland, Eeklo 2de afdeling sie. E nr. 1587X, met een totale oppervlakte van 11.203 m². Beide percelen zijn eigendom van Huysman Properties nv. De gronden zijn bestemd voor (hoofdzakelijk) de aanleg van een fietspad tussen Mandeweegsken en IJzerstraat, grenzend aan het fietspad m.b.t. de aanleg van een gracht/het verbreden van een waterloop. De percelen zijn gelegen in het BPA nr. 9 ‘Pijkensakker’, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 11 augustus 1986. Er wordt opgemerkt dat in zone 10 – ‘bufferzone’ parkings en verhardingen verboden zijn.

02.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed - Vastgoed Transacties

Het college heeft de vraag van Vastgoed Transacties, Afdeling Vastgoedtransacties, van 14 oktober 2019 tot het verlijden van een akte aankoop, behandeld.

Het betreft:

- een oppervlakte van 381 m² grond, te nemen uit een perceel kadastraal bekend als perceel bouwland, Eeklo 2de afdeling sie. E nr. 1607A met een totale oppervlakte van 5.710 m²

- een oppervlakte van 121 m² grond, te nemen uit een perceel kadastraal bekend als perceel bouwland, Eeklo 2de afdeling sie. E nr. 1608F, met een totale oppervlakte van 14.027 m²;

- een oppervlakte van 17 m² grond, te nemen uit een perceel kadastraal bekend als parking, Eeklo 2de afdeling sie. E nr. 1609A, met een totale oppervlakte van 3.422 m²;

- een oppervlakte van 39 m² grond, te nemen uit een perceel kadastraal bekend als nijverheidsgebouw, Eeklo 2de afdeling sie. F nr. 519N2, met een totale oppervlakte van 33.086 m².

De gronden zijn eigendom van Eutima bvba. De gronden zijn bestemd voor (hoofdzakelijk) de aanleg van een fietspad tussen Mandeweegsken en IJzerstraat, grenzend aan het fietspad mbt. de aanleg van een gracht/het verbreden van een waterloop. De percelen sie. E nrs. 1607A, 1608F, 1609A zijn gelegen in het BPA nr. 9 ‘Pijkensakker’, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 11 augustus 1986. Er wordt opgemerkt dat in zone 10 – ‘bufferzone’ parkings en verhardingen verboden zijn.

02.09 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed - Vastgoed Transacties

Het college heeft de vraag van Vastgoed Transacties, Afdeling Vastgoedtransacties, van 14 oktober 2019 tot het verlijden van een akte aankoop, behandeld.

Het betreft een oppervlakte van 55 m² grond, te nemen uit een perceel kadastraal bekend als bouwland, Eeklo 2 de afdeling sie. E nr. 1591G5, met een totale oppervlakte van 87 m², Het perceel bouwland is eigendom van Vekabo nv. De grond is bestemd voor (hoofdzakelijk) de aanleg van een fietspad tussen Mandeweegsken en IJzerstraat, grenzend aan het fietspad m.b.t. de aanleg van een gracht/het verbreden van een waterloop. Het perceel is gelegen in het BPA nr. 9 ‘Pijkensakker’, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 11 augustus 1986. Er wordt opgemerkt dat in zone 10 – ‘bufferzone’ parkings en verhardingen verboden zijn.

02.10 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed - Vastgoed Transacties 

Het college heeft de vraag van Vastgoed Transacties, Afdeling Vastgoedtransacties, van 14 oktober 2019 tot het verlijden van een akte aankoop, behandeld.

Het betreft een oppervlakte van 18 m² grond, te nemen uit een perceel kadastraal bekend als huis, Eeklo 2de afdeling sie. E nr. 1612C met een totale oppervlakte van 800 m². Het huis is eigendom van dhr. en mevr. Robin Joos-Cindy Bourgonjon. De grond is bestemd voor (hoofdzakelijk) de aanleg van een fietspad tussen Mandeweegsken en Ijzerstraat, grenzend aan het fietspad m.b.t. de aanleg van een gracht/het verbreden van een waterloop. Het perceel is gelegen in het BPA nr. 9 ‘Pijkensakker’, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 11 augustus 1986. Er wordt opgemerkt dat in zone 10 – ‘bufferzone’ parkings en verhardingen verboden zijn.

02.11 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - voorwaarde omgevingsvergunning - De Vos Dries

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het gewijzigd plan van de voorgevel en geeft toelating aan de heer De Vos Dries om de werken aan te vatten op het terrein kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie F nrs. 0604/R5 en 0602/H2. Er is voldaan aan de desbetreffende voorwaarde gesteld in de omgevingsvergunning van 13 augustus 2019.

02.12 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - voorwaarde omgevingsvergunning - De Kerpel Bert

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het gewijzigd plan van de voorgevel onder de voorwaarde dat de gevel wordt afgekapt tot op een diepte gelijk aan de dikte van de plaketsteen. Het college geeft toelating aan de heer De Kerpel Bert om de werken aan te vatten op een terrein kadastraal gekend Eeklo 2de Afd. sie E nr. 1142/H. Er is voldaan aan de desbetreffende voorwaarde gesteld in de omgevingsvergunning van 16 juli 2019.

02.13 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent omgevingsvergunning aan nv Huysman Bouw voor het bouwen van 2 aanééngesloten ééngezinswoningen op een perceel kadastraal gekend Eeklo afd. 1 sie D nr. 0308/A2.

02.14 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - verkavelen van grond Raverschootstraat

02.15 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Nuyt Jean-Paul

Het college verleent omgevingsvergunning aan  heer Nuyt Jean-Paul Florent R voor het bouwen van 2 woningen na afbraak bestaande woning en garage, op een perceel kadastraal gekend Eeklo afd. 1 sie A nrs. 0564/T en 0564/B2.

02.16 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning voor verkavelen van grond - 1 lot GB 

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Damme Geert - Leloup Nadine, en de heer en mevrouw Damme Maarten - Vermeulen Vanity, het verkavelen van grond - 1 lot GB op een terrein kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie E nr. 0706/M.

02.17 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigering aanvraag omgevingsvergunning - Boelare 118 - Dhanens Filip

Het college weigert omgevingsvergunning aan de heer Dhanens Filip voor het bouwen van een meergezinswoning met 4 eenheden (na slopen bestaande woning) op een perceel kadastraal gekend Eeklo afd. 2 sie E nr. 0371/C.

02.18 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigering aanvraag omgevingsvergunning - bvba Mario Ramont

Het college weigert omgevingsvergunning aan de bvba Mario Ramont - de heer Ramont Mario voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning op een perceel kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie F nr. 0612/T.

02.19 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigeren van een omgevingsvergunning - 

Het college weigert omgevingsvergunning aan mevrouw Pattijn Ruth en de heer Poppe Bernard inzake het verbouwen (deels regularisatie) van een ééngezinswoning naar meergezinswoning met twee wooneenheden, op een perceel kadastraal gekend Eeklo afd. 2 sie E nr. 0686/N.

03 Bestelaanvragen en mandaten

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

03.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar gehecht aan de mandaten lijst S/2019/2018

04 Kleine beslissingen

04.01 Algemeen Bestuur - evenementen - 200 jaar brandweerpost Eeklo - huur zaal COLTD

Artikel 1

Het college gaat niet akkoord met het opmaken van de factuur aan de stad voor het huren van de zalen in COLTD op zaterdag 13 juni 2020 voor het congres t.g.v. 200 jaar brandweerpost Eeklo.

Artikel 2

Aan de brandweer zal worden gesuggereerd om alsnog contact op te nemen met het CC voor het gebruik van de zaal, gezien de verbouwingswerken voorlopig niet doorgaan. Indien dit kan, zal de locatie gratis ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3

Het college  gaat niet akkoord dat de markt ter beschikking wordt gesteld aan de brandweerpost Eeklo op zaterdag 13 juni 2020 gelet op het Europees kampioenschap voetbal.

04.02 Algemeen Bestuur - participatie - Budgettranspartie - verlening licentie Je Gemeente Telt+

Het college beslist om voor 2020 de licentie van ‘Je Gemeent Telt+’ verder te zetten en deze manier van budgettransparantie goed te communiceren en te promoten naar de burger.

04.03 Algemeen Bestuur - Beleid en kwaliteit - Procedure diefstal of verlies

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan de procedure en het aangifteformulier m.b.t. de procedure diefstal of verlies.

04.04 Algemeen Bestuur - Beleid en kwaliteit - Kennisgeving diefstal materiaal klusjesdienst

het college neemt kennis van de diefstal in gebouw Venetië op De Zuidkaai  en van het proces verbaal van de politie met betrekking tot de inbraak.

04.05 Algemeen Bestuur - Wordt Eeklo een fiere Rode Neuzen Dag gemeente?

Artikel 1

Het college  zal de Rode Neuzen Dag intentieverklaring ondertekenen en de Eeklose scholen aanschrijven om hen te overtuigen een Rode Neuzen Dag project te registreren.

Hierbij zal:

- De stad politie en veiligheidscoördinatie inzetten bij het organiseren van schoolacties

- Schepen Isaura Calsyn optreden als “Meter” en de uitdagingen van één of meerdere scholen aanvaarden ter ondersteuning

- Stedelijke locaties ter beschikking stellen

- Voor 250 euro aankopen bij iedere school die een activiteit met verkoop inricht.

04.06 Algemeen Bestuur - Toetreding tot het erecomité + prijs laureaat Belgisch Kampioenschap voor zangkanaries

Het college  zal toetreden, tot het erecomité dat ter gelegenheid van het Belgisch Kampioenschap voor zangkanaries "Waterslagers" in Eeklo wordt ingericht en  zal eenmalig een prijs schenken aan een verdienstelijk laureaat van het Belgisch Kampioenschap voor zangkanaries "Waterslagers".

04.07 Wonen, Leven & Ondernemen - lokale economie - Ondernemen - kernversterkende premies: vraag om adresgegevens.

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de dienst omgeving om de gevraagde adressen aan de dienst economie te bezorgen. De lijst bevat adressen van eigenaars gelegen in zone A en B zoals hierboven vermeld. De gevraagde adressen zullen enkel gebruikt worden om eigenaars te informeren over de kernversterkende premies.

04.08 Wonen, Leven & Ondernemen - Burgerzaken - begraafplaatsen - beëindiging concessie graf gelegen op de stedelijke begraafplaats te Eeklo centrum (oud gedeelte)

Artikel 1

Het graf gelegen op de stedelijke begraafplaats te Eeklo centrum (oud gedeelte) wegel AN nummer 2035 wordt teruggenomen door de Stad Eeklo. Er is geen recht op terugbetaling van het bestaande concessietarief.

Artikel 2

Het graf zal worden verwijderd.

04.09 Vrije Tijd - dienst evenementen - Aanvraag tijdelijke publiciteit AKZIE - Sfeerbeurs

04.10 Vrije Tijd - Evenementen - Herstelling materiaal: vlaggenmast

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de mastknoppen niet aan te rekenen aan muziekclub N9. Het college beschouwd deze beschadigingen als gebruiksschade.

Het college stelt voor dat het GO! atheneum en leefschool De Tandem de kost voor de herstelling van de dissel doorgeeft aan hun verzekering, zodat op die manier tot een vergelijk en vergoeding kan worden gekomen.

04.11 Vrije Tijd - dienst evenementen - frame Heldenpark N9

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen toelating aan Muziekclub N9 om in het frame in het Heldenpark permanent te laten staan en hierin het muziekprogramma van de muziekclub te promoten.

04.12 Vrije Tijd - dienst evenementen - automeeting voor het goede doel - 23 augustus 2020

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen toestemming aan Genaux Beauprez voor het organiseren van een automeeting op zondag 23 augustus 2020.

04.13 Vrije Tijd - Cultuur - Uitbetaling UiTPAS scholen

Het college  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de stafmedewerker cultuurparticipatie om de verrekeningen voor de UitPAS met kansentarief voor de voorliggende facturen van de  school OLV Ten Doorn voor de maanden januari tot en met juni 2019 uit te voeren.

04.14 Vrije Tijd - Cultuur - terugbetaling verenigingen UiTPAS september 2019

Het college  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de stafmedewerker cultuurparticipatie om de verrekeningen voor de UiTPAS met kansentarief voor de voorliggende verenigingen/organisatoren voor de maand september 2019 uit te voeren.

04.15 Vrije Tijd - Cultuur - digitalisering Stad Eecloo door Liberaal Archief

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de digitalisering van "De stad Eecloo". Het tijdschrift bevindt zich in het Liberaal Archief te Gent.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring om via het Eikenblad en andere kanalen mee promotie te voeren voor het lanceringsmoment. Tevens dienen de gemeenteraadsleden te worden uitgenodigd naar het lanceringsmoment.

04.16 Vrije Tijd - Cultuur - ondersteuning popraad

Het college gaat akkoord met het voorstel om eenmalig de popraad te organiseren.

Het college gaat eveneens akkoord met de éénmalige financiële ondersteuning aan Poppunt voor deze organisatie.

04.17 Vrije Tijd - sport - Aanvraag tot toepassen schooltarief voor de fit-o-special

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om, rekening houdend met de noodzaak aan intensieve begeleiding voor de fit o special op 21 november in het sportpark, het schooltarief aan te rekenen voor deze organisatie.

04.18 Vrije Tijd - sport - vraag van Inlineskatingclub Eeklo tot organiseren van het internationaal tornooi in augustus 2020

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Inlineskatingclub Eeklo om in 2020 opnieuw het internationaal inlineskatingtornooi te organiseren in het sportpark van 13 tot 15 augustus. Inlineskatingclub kan hiertoe ook een extra vloer aanleggen in de sporthal .

Er zal opnieuw een borg gevraagd worden en er wordt voorafgaand aan het tornooi een plaatsbeschrijving gemaakt van de te gebruiken accommodaties.

04.19 Vrije Tijd - Evenementen - Stad Eeklo- digitale partner BNP Paribas Fortis

Het college gaat ermee akkoord dat Hendrik Van Haele, diensthoofd ICT, contact opneemt met BNP Paribas Fortis om eventueel haar diensten aan te bieden. Dit kan bv. in het LDC Zonneheem worden georganiseerd waarop ook de leden van de stedelijke adviesraden kunnen worden uitgenodigd. De suggestie van de ICT-dienst kan hieraan worden toegevoegd naargelang het doelpubliek. Het college wil niet dat hiervoor stadspersoneel wordt ingezet.

04.20 Vrije Tijd - Evenementen - Kaaifeesten: materiaal (4-7/10/2019)

Het college beslist aan de organisatoren een brief te worden te sturen met vaststellingen en de vraag tot meer zorg. Als respect voor alle medewerking zal er deze keer geen aanrekening gebeuren. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de dienst evenementen om een verschuiving te doen van budget en het materiaal aan te kopen bij de firma Cornet.

05 Te bespreken punten

05.01 Algemeen Bestuur - SVPP - convenant 2020-2023 slaagkansen van leerlingen uit het basisonderwijs te verbeteren

Het college gaat akkoord met het voorstel om vzw aPart en groep INTRO vzw aan te schrijven en hen te vragen om een projectvoorstel in te dienen. Nadat de jury het interessantste voorstel heeft geselecteerd, zal er met één van deze organisaties een convenant worden afgesloten voor drie jaar.

05.02 Algemeen Bestuur - Algemene financiering - Afsprakennota CKB/Eeklo/Maldegem 2020-2025

Het college van burgemeester en schepenen hecht geen goedkeuring aan de afsprakennota tussen het Centraal Kerkbestuur, de gemeente Maldegem en de stad Eeklo voor de periode 2020-2025.

Mede gelet op de opmerkingen van het gemeentebestuur van Maldegem dient opnieuw een overleg te worden georganiseerd met het Centraal Kerkbestuur.

Het college wenst dat de investeringen aan de kerkgebouwen van St.-Antonius en St.-Vincentius worden uitgesteld. Het college vindt het niet correct om het stadsbestuur te vragen naar financiële bijdragen in investeringen terwijl er door de kerkfabrieken investeringen worden gedaan in vastgoed/onroerende goederen.

05.03 Mobiliteit & Werken - Dading GOVADO / Stad Eeklo - nieuw tegenvoorstel dading GOVADO NV

rechtszaak

05.04 Mobiliteit & Werken - Leopoldlaan - Ontwerpplan omgevingsvergunning

Het college verleent positief advies aan het voorgelegde plan, zoals opgesteld door het studiebureau.

05.06 Wonen, Leven & Ondernemen - Vlaanderen Mooi/OVAM - participatietraject rond (het voorkomen van) hondepoep

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een project rond het voorkomen van hondenpoep te lanceren op het participatieplatform ikdoemee.eeklo.be. Het probleem zal eerst in kaart worden gebracht met de hulp van hondeneigenaars, buurtbewoners, dierenartsen. Pas daarna kunnen oplossingen worden uitgewerkt voor specifieke problemen.

Dit project past binnen de integrale aanpak tegen zwerfvuil.

05.07 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Aanpassing openingsuren recyclagepark

Het college gaat akkoord met het advies van de dienst omgeving waarbij de openingsuren van het recyclagepark met ingang van 1 januari 2020 als volgt worden aangepast:

maandag - -

dinsdag 9.30 – 12u 13.00 – 17u

woensdag 9.30 – 12u 13.00 – 17u

donderdag 9.30 – 12u 13.00 – 17u

vrijdag 9.30 – 12u 13.00 – 17u

zaterdag 9.00 – 12u 13.00 – 17u

05.08 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Zon voor iedereen - opmaak zonbestek

Het college gaat principieel akkoord met het finaliseren van het bestek voor het “Leveren, plaatsen, onderhouden en herstellen van photovoltaïsche panelen op stadsgebouwen met een meerwaarde voor de stad en gemeenschap” volgens de voorliggende principes waaronder:

- Gunningscriteria zoals opgenomen in het ontwerpbestek

- Lijst gebouwen zoals opgenomen in het zonbestek

Na het finaliseren van dit zonbestek zal dit ter goedkeuring opnieuw worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen alsook het OCMW en FARYS/TMVW.

05.09 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Warmtenet Eeklo - stand van zaken/ Masterplan

Het college neemt kennis van de presentatie en stand van zaken van het warmtenet Eeklo.

06 Kennisgevingen

07 Rondvraag en kennisdeling

08 Personeel

08.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving/handhaving - Aanstelling verbalisant ruimtelijke ordening

09 Einde van de zitting

Naar top