Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen van 6 november 2019

Datum bekendmaking  donderdag 21 november 2019
Datum besluit  woensdag 6 november 2019

01 Routinebeslissingen

02 Omgeving

03 Bestelaanvragen en mandaten

04 Kleine beslissingen

05 Te bespreken punten

05.01 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Aankoop gronden Brugsesteenweg i.f.v. realisatie begraafbos - aangepast bod

Het college gaat akkoord met het advies van de dienst omgeving waarbij de een aangepast bod wordt ingediend voor de aankoop van perceel kadastraal gekend Afd. 2, sectie E, nr. 1556/K met een oppervlakte van 2.985 m².

05.02 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Herbestemmingsonderzoek Paterskerk - eindrapport

Artikel 1

Het college neemt kennis van de resultaten van het herbestemmingsonderzoek voor de Paterskerk en het Minderbroedersklooster en geeft opdracht tot  uitbetaling van factuur nr. 1920.023.PAT

05.03 Vrije Tijd - sport - Vervangen van de landingsmatten in de valkuil in  de turnzaal van het sportpark

Het college  gaat akkoord met de herstelling van de landingskuil in de turnzaal van het sportpark door de firma Eurogym en vraagt aan Farys om deze bestelling te plaatsen.

De huurprijs van de turnzaal zal, samen met de andere tarieven van de stedelijke sportinfrastructuur, herzien worden rekening houdend met het feit dat de huurprijzen gedurende 16 jaar niet werden geïndexeerd en er grote investeringen werden uitgevoerd voor de renovatie van het sportpark en de bouw van het nieuwe zwembad.

05.04 Algemeen Bestuur - terrassen - Periode plaatsen open terrassen - aanpassing

Artikel 1

Het college gaat akkoord om de open terrassen het jaar door te laten staan op de Markt. Open terrassen mogen eveneens op andere locaties blijven staan behalve waar er parkeerplaatsen zijn: bvb. Lion d’ Or + café Corner. Indien de uitbaters hierom vragen, mogen eveneens de fietsmatten voor hun zaak blijven liggen (in casu café Corner) Er zal onderzocht worden of op termijn vaste fietsstallingen kunnen worden geplaatst.

Artikel 2

De permanente inname van het openbaar domein en de naleving van het retributiereglement dient goed te worden opgevolgd.

Artikel 3

Artikel 16 van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo zal worden aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

05.05 Algemeen Bestuur - Afschaffen sluitingsuur

Artikel 1

Het college beslist dat de uitbaters van de drankgelegenheden, herbergen, spijshuizen en alle openbare plaatsen waar er volk vrije toegang heeft en waar gegiste en sterke dranken worden geserveerd, vanaf 02.00 uur verplicht dienen te melden bij de politie indien ze langer open blijven. Hiervoor zal geen retributie worden aangerekend. Bij niet-melding en/of overlast zal wel een gasboete worden aangerekend.

Artikel 2

Dit voorstel zal via aanpassing van het politie- en GAS-reglement aan de gemeenteraad van januari 2020 worden voorgelegd.

05.06 Vrije Tijd - Cultuur - nieuwe timing project "Pimp the box"

Het college neemt kennis van en gaat akkoord

- de nieuwe timing van het project "Pimp the box"

- de algemene richtlijnen van Fluvius en van het feit dat de verantwoordelijkheid voor het bestellen en aanbrengen van de bestickering bij de vragende partij ligt

- met het plaatsen van tijdelijke tags om het project meer zichtbaarheid te geven in de maanden vooraf

- met het voorziene budget op te splitsen: een deel voor de 4 kunstenaars en een deel voor het participatief traject voor de 6 overige kastjes

- dat de stafmedewerker cultuur gespecialiseerde firma's aanschrijft voor het printen van de stickers.

05.07 Vrije Tijd - cultuur - Voortgang van het dossier 'Renovatie cultuurcentrum en cultuurcafé'

05.08 Vrije Tijd - toerisme - verzustering - Verzustering - samenwerking CIS - stad Eeklo - verzusteringsfeesten

Het college gaat principieel akkoord om de nodige medewerking te verlenen. Op zaterdag 7 maart 2020 kan evenwel de theaterzaal en polyvalente zaal niet gebruikt worden, evenmin de evenementenzaal in het Sportpark.

Schepen Marc Windey zal het dossier verder uitwerken.

05.09 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Principiële vraag functiewijziging orthoboot Veldekens brug

Het college stemt principieel in met de functiewijziging van de ‘Orthoboot’ naar ‘meeting- en eventspace’, mits inachtneming van de voorwaarden van de dienst lokale economie en omgeving:

• Aanvraag drankvergunning: we kunnen de boot categoriseren als een zaal die kan worden afgehuurd (vergelijkbaar met een fuifzaal of een gemeentelijke feestzaal), dus eigenaars kunnen best een vaste drankvergunning aanvragen.

• Brandveiligheid: Enerzijds is er het afleveren van het brandveiligheidsattest na een controle van de brandweer ter plaatse. Anderzijds is er de verplichte verzekering: objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing.

• De parking ‘Lichtprojekt’ dient prioritair als parking gebruikt te worden. Bij verval van het gebruik van dit terrein dient een andere oplossing voor parkeergelegenheid op privaat domein te worden uitgewerkt en waarvoor desgevallend een omgevingsvergunning moet worden bekomen.

• De boot kan gebruikt worden voor vergaderingen, seminaries, productvoorstellingen, brainstormsessies, co-workingspace en dergelijke en in geen geval gebruikt worden voor trouwfeesten, party's, communiefeesten, verjaardagsfeesten, ... In geval van een coworkingspace dient de kantoorfunctie te primeren.

05.10 Algemeen Bestuur - De Meerling - Vastgoedtransactie 'De Meerling'

Enig artikel

Het college neemt kennis van de diverse mogelijkheden en zal dit dossier verder bespreken.

05.11 Dossiers gemeenteraad november 2019.

Het college beslist dit dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van december 2019.

05.12.01 Algemene Financiering - Hulpverleningszone Meetjesland - Dotatie 2020 - goedkeuring

Het college beslist dit dossier ter goedkeuring aan de gemeenteraad van november voor te leggen.

05.12.02 Algemene Financiering - Hulpverleningszone Meetjesland - Meerjarenplan 2020 - 2025 - kennisname

Het college beslist dit dossier ter goedkeuring aan de gemeenteraad van november voor te leggen.

05.12.03 Algemeen Bestuur - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad - aanpassing

Het college beslist dit dossier ter goedkeuring aan de gemeenteraad van november voor te leggen.

05.12.04 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - IGS Westlede - Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat - AV 03 december 2019

Het college beslist dit dossier ter goedkeuring aan de gemeenteraad van november voor te leggen.

05.12.05 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - TMVS dv - Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat - BAV 10 december 2019

Het college beslist dit dossier ter goedkeuring aan de gemeenteraad van november voor te leggen.

05.12.06 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - IVM - Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat - AV 11 december 2019 -

Het college beslist dit dossier ter goedkeuring aan de gemeenteraad van november voor te leggen.

05.12.07 Welzijn - Sociale Dienst - Goedkeuring statuten en beleidsplan van de Zorgraad Oost-Meetjesland vzw in oprichting

Het college beslist dit dossier ter goedkeuring aan de gemeenteraad van november voor te leggen.

05.12.08 Vrije Tijd - Jeugd - Meetjesman - doorstart

Het college beslist dit dossier ter goedkeuring aan de gemeenteraad van november voor te leggen.

05.12.09 Vrije Tijd - Cultuur - Comeet - doorstart

Het college beslist dit dossier ter goedkeuring aan de gemeenteraad van november voor te leggen.

05.12.10 Algemeen Bestuur - GAS protocollen niet-verkeer en verkeer

Het college beslist dit dossier voor te leggen aan de gemeenteraad van januari.

05.13 Algemeen Bestuur - Ontwerpagenda gemeenteraad 18 november 2019

In toepassing van artikel 19 van het decreet lokaal bestuur verzoekt het college aan de voorzitter van de gemeenteraad om de agenda van gemeenteraad van maandag 18 november 2019 te bezorgen aan de raadsleden.

06 Kennisgevingen

06.01 Algemeen Bestuur - ontvangsten en plechtigheden - Herdenking 75 jaar bevrijding stad Eeklo

06.02 Algemeen Bestuur - WIFi4EU - Ter kennisgeving: Geselecteerd voor WIFi4EU

Het college neemt er kennis van dat de stad geselecteerd werd.

06.03 Algemeen Bestuur - lokale economie - EFRO-project "Onderneem Er Op Uit"

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van de provincie OostVlaanderen betreffende het EFRO-project "Onderneem Er Op Uit".

06.04 Wonen, Leven & Ondernemen - Onthaalvisie Landschapspark Drongengoed: vraag tot afspraak.

Schepen Bob D’Haeseleer maakt de nodige afspraken.

07 Rondvraag en kennisdeling

08 Personeel

09 Einde van de zitting

Naar top