Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen van 8 december 2020

Datum bekendmaking  donderdag 17 december 2020
Datum besluit  dinsdag 8 december 2020

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen  1 december 2020.

Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 1 december 2020 wordt goedgekeurd.

01.02 Algemene Financiering - Gebouwen - Groot onderhoud en renovatie Galgenhof - verbouwen schuur - goedkeuring vorderingsstaat 4

Het college hecht zijn goedkeuring aan vorderingsstaat 4 van Bussche Construct voor de opdracht "Galgenhof - verbouwen schuur".

01.03 Algemene Financiering - Verzekeringen - Goedkeuring gunning

Het college hecht zijn goedkeuring aan het vergelijkingsrapport en gaat akkoord met de gunning van perceel 2 aan AXA verzekeringen en perceel 4 aan AXA verzekeringen.

01.04 Algemeen Bestuur - ICT - Cloudmigratie ICT-infrastructuur - vrijgave borg

Het college gaat akkoord met de vrijgave van de borgsom inzake de overheidsoprdacht 'Cloudmigratie ICT-infrastructuur" door Cevi nv.

01.05 Algemeen Bestuur - Aankoop van dranken voor de stadsdiensten en het OCMW dienstjaar 2021 - gunning

De basisopdracht, leveren van dranken tijdens dienstjaar 2021, wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, Flandria Drinks bv.

01.06 Mobiliteit - Wegen- en rio werken - Wilgenpark fase 2 - goedkeuring Eekloos aandeel vorderingsstaat 7

Het college hecht zijn goedkeuring aan vorderingsstaat 7 van aannemersbedrijf Steenhaut voor de opdracht "wegen- en rioleringswerken in de publieke ruimte van project Wilgenpark fase 2

01.07 Mobiliteit - Bezettingscontract spoorwegdomein

Het college gaat akkoord met de verlenging van de concessie voor de betalende parking, gratis parking en fiets- en wandelpad in de stationsomgeving voor een periode van 4 jaar.

02 Omgeving

02.01 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - splitsingsaanvraag

Het college adviseert de vraag tot afsplitsing ongunstig.

02.02 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - splitsingsaanvraag 

Het college adviseert de vraag tot het afsplitsen van een groter eigendomsgeheel op een terrein kadastraal gekend sie D nrs 292/02E, 292/02/H, 292/02G en 293Y gunstig.

02.03 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - beslissing gewijzigde plannen - OMV_2020069663

Het college hecht zijn goedkeuring aan de gewijzigde plannen. Er is voldaan aan de desbetreffende voorwaarde gesteld in de omgevingsvergunning van 8 september 2020.

02.04 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - ter kennisgeving - melding afgeleverd door gemeentelijke omgevingsambtenaar

Het college neemt kennis van het besluit van de gemeentelijke omgevingsambtenaar betreffende de aktename van de melding voor het plaatsen van een tijdelijk bronbemaling.

02.05 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - ter kennisgeving - melding afgeleverd door gemeentelijke omgevingsambtenaar

Het college neemt kennis van het besluit van gemeentelijke omgevingsambtenaar betreffende de aktename van de melding voor het plaatsen van een tijdelijke bronbemaling voor project toegangsweg pomppaviljoen.

02.06 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - ter kennisgeving - omgevingsvergunning verleend door deputatie

Het college neemt kennis van de omgevingsvergunning verleend door de deputatie voor het bouwen van een bedrijfswoning bij een landbouwbedrijf.

02.07 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Jocqué Luc

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer Jocqué Luc voor het renoveren van een bijgebouw tot bibliotheek op een terrein kadastraal gekend Eeklo 2e afd. sie. F nr. 0102C3.

02.08 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Sint- Grammens Cedric

Het college verleent omgevingsvergunning aan Grammens Cedric voor het bouwen van een bijgebouw met zwembad op een terrein kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie A nr. 0446D2.

03 Personeel

04 Bestelaanvragen en mandaten

04.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen.

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

04.02 Algemene Financiering - Mandaten.

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst S/2020/191.

05 Kleine beslissingen

05.01 Algemeen Bestuur - SVPP - deelname aan Tournée Minéale in 2021

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om in februari 2021 deel te nemen aan Tournée Minérale.

05.02 Mobiliteit - Grondinnames langs de oude spoorweg voor het fietspad richting Balgerhoeke

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het overmaken van het schattingsverslag 'Waardering gronden aan te leggen Fietspad langs OL58'.

05.03 Ondernemen en Werken - Lokale economie - Actie steek je favoriete handelaar een hart onder de riem

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het schenken van 100 kerstbomen aan de Eeklose ondernemers en met de organisatie van de actie steek je favoriete handelaar een hart onder de riem van 15 t.e.m. 30 december 2020.

05.04 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - informatiestand GFT

Er wordt toelating verleend om op donderdag 10 december een stand over het gft-project op de donderdagmarkt te organiseren op een corona veilige manier. Dit zal door de dienst omgeving in samenwerking met de dienst evenementen uitgewerkt worden.

05.05 Wonen & Ruimtelijke Ordening - nota aanvraag subsidie - Aanvraag subsidie Oxfam Wereldwinkel Eeklo

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met het voorstel van de lokaal mondiale dienst om de subsidieaanvraag van de Oxfam Wereldwinkel Eeklo uit te betalen, gezien de laattijdige aanvraag.

05.06 Cultuur en Vrije Tijd - cultuur - terugbetalingen verenigingen UITpas augustus 2020

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel om de verrekeningen voor de UiTPAS met kansentarief voor de voorliggende verenigingen/organisatoren voor de maand augustus 2020 uit te voeren.

05.07 Cultuur en Vrije Tijd - cultuur - terugbetaling verenigingen Uitpas september 2020

Het college beslist om de verrekening voor de UITpas met kansentarief voor de maand september 2020 goed te keuren. Het college beslist de terugbetalingen aan verenigingen uit Maldegem te vereffenen met de gemeente Maldegem voor de maand september 2020.

05.08 Cultuur en Vrije Tijd - Sport - Nieuw materiaal Sportvereniging Fit2Dance

Het college gaat niet akkoord met de extra aankoop van materialen voor dansvereniging Fit2dance.

05.09 Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag Akzie - publiciteitsborden

Het college verleent toelating voor het plaatsen van de borden. De borden mogen de zichtbaarheid van de andere weggebruikers niet hinderen en dienen onmiddellijk na het evenement verwijderd te worden.

Bij gebruik van de gewestwegen dient de aanvrager ook goedkeuring te krijgen van AWV.

06 Te bespreken punten

06.01 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Rijkswachtkazerne - vraag Regie der Gebouwen

Het college beslist de Rijkswachtkazerne aan te kopen en er een betalende parking op te ontwikkelen.

06.02 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Openbare Werken - Wilgenpark fase  1-2: groenaanleg heraanplanting

Het college van burgemeester en schepenen geeft akkoord voor de extra vervangbeplanting.

06.03 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - 'Uitvoering lokale ontwikkelingsstrategieën (LEADER)': projectvoorstel Ruimte voor verbinding

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn principiële goedkeuring aan deelname aan het LEADER-project ‘Ruimte voor verbinding’. De stad Eeklo zal hierbij dienen als testregio voor het project.

06.04 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Galgenhof: Leader-project: aangepast voorstel

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn principiële goedkeuring aan het aangepaste LEADER projectvoorstel tot verdere recreatieve ontsluiting van het stadsbos en hoeve Galgenhof met aangepast financieringsplan zoals toegevoegd bij dit besluit

06.05 Wonen & Ruimtelijke Ordening - huisvesting - recht van voorkoop Lijnendraaierstraat 10 - aangepaste nota

Het college van burgemeester en schepenen wenst het voorkooprecht voor het kadastrale perceel 43352E0754/00B002 niet uit te oefenen.

06.06 Wonen & Ruimtelijke Ordening - huisvesting - fasering verplicht CA en register leegstand en verwaarlozing

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het verlengen van fase 1 voor de verplichte conformiteitsattesten tot 31 december 2021.

06.07 Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Uitzendingen 7 dagen via Radio Aktief Eeklo 105.2 FM.

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de uitzending van Radio Aktief Eeklo 105.2FM tijdens de eindejaarsperiode.

06.08 Cultuur en Vrije Tijd - Sport - Ontwerp Speeltuin Sportpark

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan Flandria Drinks om het speelterrein en de omgevingswerken, zoals in bijlage, op eigen investeringen te laten uitvoeren.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan een procentuele compensatie op de uitbatingsvergoeding.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan een opmaak van een addendum dat aan de concessie zal toegevoegd worden. Dit addendum zal op een volgend schepencollege ter goedkeuring voorgelegd worden.

06.09 Zorg en Opvang - Gezondheid - Project Bewegen op Verwijzing: beweegcoach

Het college een beweegcoach aan te stellen voor de deuur van 1 jaar nl. in 2021.

07 Kennisgevingen

08 Rondvraag en kennisdeling

09 Einde van de zitting

Naar top