Besluitenlijst gemeenteraad van 19 december 2022

Datum bekendmaking  donderdag 22 december 2022
Datum besluit  maandag 19 december 2022

Publicatie als gelinkte open data

Inzage in of afschriften van besluiten

Wilt u inzage in een van de besluiten of een afschrift ervan ontvangen? Dan kunt u dat op de volgende manieren aanvragen:

Wilt u een klacht indienen tegen een besluit? Dan vindt u op de klachtenwebwijzer van het Agentschap Binnenlands bestuur de nodige informatie.

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01    Algemene Financiering - Jaarrekening - Goedkeuring jaarrekening 2021

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2021.

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

Het verslag van de gemeenteraad van 28 november 2022 wordt goedgekeurd.

03        Overige punten

03.01    Algemene Financiering - Meerjarenplan - Vaststellen aanpassing MJP 2020-2025 nr. 8 deel stad + goedkeuren deel OCMW + vaststellen geheel

Artikel 1

De gemeenteraad stelt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 8, deel stad, vast.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 8, deel OCMW, goed.

Artikel 3

De gemeenteraad stelt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 8, in zijn geheel, vast.

03.02    Algemene Financiering - Meerjarenplan - Goedkeuring uitbetaling subsidies 2023

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de lijst van subsidies 2023 goed.

Artikel 2

De gemeenteraad geeft de opdracht om de nominatieve subsidies uit te betalen in de loop van het jaar 2023.

03.03    Algemene Financiering - Delegatie gemeenteraad aan college van burgemeester en schepenen - Bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten 2023

De gemeenteraad keurt de delegatie van de bevoegdheid voor het vaststellen van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van overheidsopdrachten aan het college van burgemeester en schepenen goed voor:

  • a)    overheidsopdrachten die passen binnen het begrip "dagelijks bestuur", zoals gedefinieerd in het raadsbesluit van 20 december 2021;
  • b)    overheidsopdrachten die niet vallen onder de bepaling van a) hierboven, maar die nominatief werden opgesomd.

03.04    Algemene Financiering - Politiezone - Goedkeuring dotatie 2023 Politiezone Meetjesland Centrum

De dotatie - aandeel stad Eeklo - voor de politiezone Meetjesland-Centrum voor het dienstjaar 2023 wordt als volgt goedgekeurd:

  •  dotatie werkingskosten (68,47%): 3 309 291,77 euro
  •  dotatie leninglast – kapitaal: 247 772,89 euro
  •  dotatie leninglast – intrest: 87 127,53 euro

03.05    Algemeen Bestuur - Gemeentefusie - Vraag tot deelname burgerpaneltraject gemeente Kaprijke

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om mee te stappen in het voorstel van de gemeente Kaprijke om te werken met een burgerpanel voor niet-bindend advies over de fusie.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist om samen met Kaprijke een gezamenlijke overheidsopdracht voor dienstverlening te doen. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze opdracht.

03.06    Algemeen Bestuur - Patrimonium - Verkoop Dekenij - Goedkeuring ontwerp van akte

De gemeenteraad gaat akkoord met de verkoop van de dekenij aan de kerkfabriek Sint-Vincentius tegen een verkoopprijs van 385.000 euro.

De gemeenteraad gaat akkoord met de nieuwe perceelgrenzen zoals vastgelegd op het metingsplan opgemaakt door de heer Wouter De Maegt van Teccon, landmeter te Gent-Mariakerke, op 31 mei 2022, welk plan aan de akte zal gehecht worden.

03.07    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Goedkeuring huishoudelijk reglement hondenlosloopzone(s)

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement op de hondenlosloopzone(s) goed.

03.08    Algemeen Bestuur - Politiereglement - Wijziging algemeen politiereglement van de stad Eeklo

De gemeenteraad keurt de wijziging van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo met ingang van 20 december 2022 goed.

03.09    Algemeen Bestuur - Politiereglement - Wijziging GAS-bepalingen in het algemeen politiereglement van de stad Eeklo

De GAS-bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie, laatst gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 18 oktober 2021, worden gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo.

03.10    Algemeen Bestuur - GAS - Wijziging gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties

Het gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties wordt gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo.

03.11    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Sint-Jannekespad –  Goedkeuring verkoopovereenkomst voor een onroerend goed

De gemeenteraad keurt de ‘verkoopovereenkomst voor een onroerend goed’ zoals opgemaakt door notariskantoor Boone & De Jaeger tussen de kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar (VL – Eeklo), met zetel te 9900 Eeklo, Kerkstraat 7 en Stad Eeklo, gevestigd te 9900 Eeklo, Industrielaan 2, betreffende het Jannekespad, goed.

Het betreft de weg, met afhangen op en met grond, gelegen Rijckenakker, kadastraal bekend, sectie E, volgens titel, deel van nummer 1565/b/ex, thans kadastraal bekend nummer 1565P P0000, met een oppervlakte van 12a 5ca.

Het goed wordt verkocht voor een symbolische euro.

03.12    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Oeverpark - Akkoord intentieovereenkomst tussen vzw Zusters Kindsheid Jesu Eeklo en Stad Eeklo

De gemeenteraad gaat akkoord met de intentieovereenkomst tussen vzw Zusters Kindsheid Jesu Eeklo en Stad Eeklo inzake het Oeverpark.

04        Toegevoegde punten

04.01    Algemeen Bestuur - Troostmuur op de begraafplaats

Het voorstel van beslissing is verworpen.

04.02    Algemeen Bestuur - Oprichten werkgroep voor ontwerp en invulling huidige, dure, beschermde monumenten

De gemeenteraad gaat akkoord om niet te stemmen over dit agendapunt.

04.03    Algemeen Bestuur - Vaste aanwezigheid politie en/of gemeenschapswacht op overlasthotspots na de schooluren

De gemeenteraad gaat akkoord om niet te stemmen over dit agendapunt.

04.04    Algemeen Bestuur - Betalend parkeren in Eeklo

De gemeenteraad gaat akkoord om niet te stemmen over dit agendapunt.

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

05.01    Algemeen Bestuur - Uitbreken pas aangelegde betonvakken Leopoldlaan

05.02    Algemeen Bestuur - Stretchtenten op de markt moeten weg

05.03    Algemeen Bestuur - Wat met voetbal op de Zandvleuge

05.04    Algemeen Bestuur - Oplaadpunten in onze stad

05.05    Algemeen Bestuur - Okan-klassen

05.06    Algemeen Bestuur - Eeklo tekent niet in op Lokaal Energie en Klimaatpact 2.0

05.07    Algemeen Bestuur - Gezelligheid ontbreekt in Winters Eeklo

06        Einde van de zitting

Naar top