Besluitenlijst gemeenteraad van 15 maart 2021

Datum bekendmaking  dinsdag 23 maart 2021
Datum besluit  maandag 15 maart 2021

OPENBARE ZITTING

01        Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 2 maart 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raad op afstand

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 2 maart 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raadszitting op afstand. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

02        Mededelingen aan de gemeenteraad

02.01    Algemeen Bestuur - Kerkfabrieken - Beslissing gouverneur inzake klacht tegen gemeenteraadsbeslissingen Maldegem (kerkfabriek Sint-Antonius)

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot vernietiging van de gemeenteraadsbeslissingen van Maldegem van 29 oktober 2020 inzake de meerjarenplanaanpassing 2020-2025/1, de budgetwijziging 2020/1 en het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua en van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de meerjarenplanaanpassing 2020-2025/1 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua (Eeklo-Maldegem).

03        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

Het verslag van de gemeenteraad van 22 februari 2021 wordt goedgekeurd.

04        Overige punten

04.01    Algemene Financiering - Belastingen - Wijziging beslissing opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaren 2020-2025

Het belastingreglement van de opcentiemen op de onroerende voorheffing – aanslagjaren 2020 tot en met 2025 - wordt goedgekeurd.

04.02    Algemene Financiering - Belastingen - Wijziging contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken - aanslagjaren 2020-2025

De contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken wordt met onmiddellijke ingang gewijzigd.

04.03    Algemene Financiering - Belastingen - Wijziging belasting op de wedkantoren - aanslagjaren 2020-2025

Het belastingreglement voor de belasting op de wedkantoren – aanslagjaren 2020-2025 - wordt met onmiddellijke ingang gewijzigd.

04.04    Algemeen Bestuur - Algemeen politiereglement - Wijziging algemeen politiereglement voor de stad Eeklo

De gemeenteraad keurt de wijziging van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo goed.

04.05    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Afval - Wijziging retributiereglement voor de verkoop van GFT-containers en retributiestickers

Het retributiereglement voor de verkoop van GFT-containers en retributiestickers en voor de ophaling van het GFT (groente-, fruit- en tuinafval) wordt gewijzigd.

04.06    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Wijziging subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening

Het stedelijk subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening wordt gewijzigd. Dit reglement treedt in werking op 16 maart 2021 en geldt tot 31 december 2021 en kan door een beslissing van het college van burgemeester en schepenen verlengd worden.

04.07    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Princiepsbeslissing realisatie parallelweg langsheen de R43-Ringlaan

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de voorgestelde werkwijze en het geheel van te ondernemen stappen (zijnde de onteigening, aanleg en overdracht om niet) voor het realiseren van de parallelweg langsheen de R43-Ringlaan.

Artikel 2

De gemeenteraad gaat akkoord met de herstart van de aankoopprocedure door middel van onteigening voor de realisatie van de parallelweg langsheen de R43-Ringlaan.

04.08    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Goedkeuring wegenisdossier Ringlaan 50 - omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2020144974

De gemeenteraad keurt het wegenisdossier, dat deel uitmaakt van de aanvraag tot omgevingsvergunning OMV_2020144974, goed mits naleving van bepaalde voorwaarden.

04.09    Cultuur en Vrije Tijd - Sport - Wijziging tarieven Sportpark

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijziging van het retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur goed.

Artikel 2

De tarieven voor Tennis en Minigolf zullen van kracht zijn vanaf 1 april 2021, aangezien hun seizoen dan start. De andere wijzigingen zullen van kracht zijn bij de nieuwe seizoensopstart op 1 augustus 2021.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de tarieven voor sportpromotie goed.

05        Toegevoegde punten

06        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

07        Einde van de zitting

Naar top