Besluitenlijst gemeenteraad van 15 mei 2023

Datum bekendmaking donderdag 25 mei 2023
Datum besluit maandag 15 mei 2023

Publicatie als gelinkte open data

Inzage in of afschriften van besluiten

Wilt u inzage in een van de besluiten of een afschrift ervan ontvangen? Dan kunt u dat op de volgende manieren aanvragen:

Wilt u een klacht indienen tegen een besluit? Dan vindt u op de klachtenwebwijzer van het Agentschap Binnenlands bestuur de nodige informatie.

01        Algemeen Bestuur - Politieke organen - Aktename van de verhindering van de heer Jonas Deilgat als raadslid

De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van de heer Jonas Deilgat als raadslid.

01.01    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Aanstelling en eedaflegging van een opvolger voor de heer Jonas Deilgat

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van:

Fleur Foré – Groen

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in handen van de voorzitter van:

Fleur Foré - gemeenteraadslid – begin mandaat: 15 mei 2023.

02        Mededelingen aan de gemeenteraad

02.01    Algemeen Bestuur - Participatie - Niet-bindend advies burgerpanel i.k.v. een mogelijke gemeentefusie

De gemeenteraad neemt kennis van het niet-bindend advies van het burgerpanel naar aanleiding van het inspraaktraject in het kader van een mogelijke gemeentefusie.

02.02    Algemeen Bestuur - Opmerking toezichthoudende overheid m.b.t. reglementen leegstand

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van de afdeling Lokale Financiën van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

03        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

Het verslag van de gemeenteraad van 17 april 2023 wordt goedgekeurd.

04        Overige punten

04.01    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering IGS Westlede 30 mei 2023 - Goedkeuring agenda

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van de IGS Westlede van 30 mei 2023 om 19 uur.

04.02    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering IVM 7 juni 2023 - goedkeuring agenda - vaststelling mandaat vertegenwoordiger

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 7 juni 2023 en aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen.

04.03    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering Veneco 8 juni 2023 - goedkeuring agenda

De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 8 juni 2023 worden goedgekeurd.

04.04    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Jaarvergadering Zefier 8 juni 2023 – Goedkeuring agenda

De gemeenteraad beslist om, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van de cvba Zefier van 8 juni 2023.

04.05    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Jaarvergadering Farys ov 16 juni 2023 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan alle punten op de agenda van de Algemene Jaarvergadering Farys ov van 16 juni 2023 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.

04.06    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene Vergadering IMEWO 19 juni 2023 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 19 juni 2023.

04.07    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Jaarvergadering TMVS 20 juni 2023 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan alle punten op de agenda van de algemene jaarvergadering TMVS dv van 20 juni 2023 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.

04.08    Algemene Financiering - Delegatie gemeenteraad aan CBS - Bevoegdheidsverdeling 2023 - Rijkswachtsite (sanering en heraanleg)

De gemeenteraad delegeert het dossier Rijkswachtsite (sanering en heraanleg) aan het CBS.

04.09    Algemeen Bestuur - Retributies - Goedkeuring retributiereglement en aansluitingsovereenkomst Vastgoedinformatieplatform

Artikel 1

Het retributiereglement op het verstrekken van administratieve inlichtingen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013, wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het Vastgoedinformatieplatform.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het retributiereglement vastgoedinformatie goed met datum van ingang vanaf de inwerkingtreding van het Vastgoedinformatieplatform.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de verwerkingsovereenkomst goed.

04.10    Mobiliteit - Perceel A675f tussen Brugsesteenweg en Leopoldlaan - Akkoord

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met de overeenkomst betreffende de overdracht van het perceel in Eeklo ter hoogte van Leopoldlaan 37+, volgens titel kadastraal bekend, sectie A nummer 675/F met een oppervlakte van 1.057 m² en thans kadastraal bekend, sectie A, nummer 675F P0000 met eenzelfde oppervlakte, zoals opgesteld door meester Filip Gijssels en de daarbij horende niet-vertrouwelijke briefwisseling tussen de advocaten.

Artikel 2

Stad Eeklo zal een vergoeding van 321.750,00 euro betalen voor de grond, met name 275.000,00 euro (venale waarde) + 46.750,00 euro (wederbeleggingsvergoeding).

Artikel 3

Het uiteindelijke ontwerp van authentieke akte zal ook nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

04.11    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Goedkeuring beheersovereenkomst Markt Eeklo tussen AWV en stad Eeklo

De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Eeklo voor het beheer en onderhoud van het marktplein en zijn aanhorigheden goed.

04.12    Cultuur en Vrije Tijd - Cultuur - Wijziging reglement STIP

De gemeenteraad keurt de wijziging van het reglement STIP, met ingang van 1 juni 2023 goed.

05        Toegevoegde punten

05.01    Algemeen Bestuur - Tegelwippen willen winnen

Het voorstel van beslissing is verworpen.

05.02    Algemeen Bestuur - Mobiliteit in onze stad

Het voorstel van beslissing is verworpen.

05.03    Algemeen Bestuur - Gemeentelijke fusie

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

05.04    Algemeen Bestuur - Stemmen vanaf 16 jaar

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

05.05    Algemeen Bestuur - Gemeenschapswacht

Er werd niet gestemd over dit agendapunt.

06        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

06.01    Algemeen Bestuur - Aanpassen verkeerslichten kruispunt Markt

06.02    Algemeen Bestuur - Fietsoversteek Oostveldstraat

06.03    Algemeen Bestuur - Toegang school Tandem Eikelstraat

06.04    Algemeen Bestuur - Herstel wegenis

06.05    Algemeen Bestuur - Debiteurenbeheer

06.06    Algemeen Bestuur - Afschaffing van de betaling voor internationale reispaspoorten voor minderjarigen

07        Einde van de zitting