Besluitenlijst gemeenteraad van 17 april 2023

Datum bekendmaking donderdag 20 april 2023
Datum besluit maandag 17 april 2023

Publicatie als gelinkte open data

Inzage in of afschriften van besluiten

Wilt u inzage in een van de besluiten of een afschrift ervan ontvangen? Dan kunt u dat op de volgende manieren aanvragen:

Wilt u een klacht indienen tegen een besluit? Dan vindt u op de klachtenwebwijzer van het Agentschap Binnenlands bestuur de nodige informatie.

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01    Algemeen Bestuur - Fusie - Stand van zaken inspraaktraject burgerpanel i.k.v. een mogelijke gemeentefusie

01.02    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Halfjaarlijkse verslaggeving raad van bestuur IVM

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

Het verslag van de gemeenteraad van 20 maart 2023 wordt goedgekeurd.

03        Overige punten

03.01    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - De Watergroep – Aanduiding bestuurder in het Riopactcomité

Artikel 1

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:

De heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Gravin Johannalaan 16, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid als bestuurder in het Riopactcomité van de Watergroep CVBA.

Artikel 2

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende vernieuwing van de gemeenteraad.

Artikel 3

Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan De Watergroep CVBA.

03.02    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Gemeentelijke Holding - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

Artikel 1

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:

De heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Gravin Johannalaan 16, die de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV.

Artikel 2

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende vernieuwing van de gemeenteraad.

Artikel 3

Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Gemeentelijke Holding NV.

03.03    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Meetjeslandse Burensportdienst - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering

Artikel 1

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:

De heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Gravin Johannalaan 16, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de Meetjeslandse Burensportdienst.

Artikel 2

Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:

Mevrouw Kelly De Vlamynck, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Stuifzandstraat 18, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen als plaatsvervanger in de algemene vergadering van de Meetjeslandse Burensportdienst.

Artikel 3

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende vernieuwing van de gemeenteraad.

Artikel 4

Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Meetjeslandse Burensportdienst.

03.04    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - TMVW - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering en adviescomité secundaire diensten

Artikel 1

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:

De heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Gravin Johannalaan 16, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van TMVW ov.

Artikel 2

Artikel 4 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:

Mevrouw Kelly De Vlamynck, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Stuifzandstraat 18, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in het adviescomité Secundaire diensten van TMVW ov.

Artikel 3

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende vernieuwing van de gemeenteraad.

Artikel 4

Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan TMVW ov.

03.05    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Veneco - Aanduiding plaatsvervanger algemene vergadering

Artikel 1

Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:

De heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 42, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen als plaatsvervanger in de algemene vergadering van Veneco dv.

Artikel 2

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende vernieuwing van de gemeenteraad.

Artikel 3

Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Veneco dv.

03.06    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Veneco - Aanduiding vertegenwoordigers diverse overlegstructuren

Artikel 1

Artikel 4 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:

De heer Hidde Haelman wordt aangeduid als ambtelijke vertegenwoordiger voor IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst) Meetjesland.

Artikel 2

Artikel 7 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:

De heer Michel De Sutter wordt aangeduid als bestuurlijk vertegenwoordiger voor de vervoerregioraad.

Artikel 3

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig tot de volgende vernieuwing van de gemeenteraad.

Artikel 4

Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Veneco.

03.07    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - VVSG vzw - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

Artikel 1

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:

De heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Gravin Johannalaan 16, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van VVSG vzw.

Artikel 2

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende vernieuwing van de gemeenteraad.

Artikel 3

Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan VVSG vzw.

03.08    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Woonmaatschappij Meetjesland – Voordracht leden raad van bestuur

De gemeenteraad draagt volgende kandidaten voor om de stad Eeklo te vertegenwoordigen in de raad van bestuur van de nieuwe woonmaatschappij voor het werkingsgebied Gent-Meetjesland:

-    De heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 42;

-    Mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Gentsesteenweg 16;

-    Mevrouw Odette Van Hamme, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Mandeweegsken 72.

03.09    Algemeen Bestuur - Retributies - Goedkeuring retributiereglement op het parkeren

Artikel 1

Het retributiereglement op het parkeren, goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 april 2016 en laatst gewijzigd in zitting van 23 januari 2023, wordt met ingang van 1 juli 2023 opgeheven.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het nieuwe retributiereglement op het parkeren met ingang van 1 juli 2023 goed.

03.10    Cultuur en Vrije Tijd - Subsidies - Wijziging beleidssubsidiereglement sport

Artikel 1

De gemeenteraadsbeslissing van 21 februari 2022 betreffende de subsidiereglementen voor sportverenigingen wordt opgeheven.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de subsidiereglementen voor sportverenigingen met onmiddellijke ingang goed.

03.11    Natuur en Milieubeheer - Groene ruimte - Kosteloze overdracht van het plantrecht (Bus, perceel 274/E)

De gemeenteraad keurt de overeenkomst om niet betreffende het plantrecht op het openbaar domein ter hoogte van Bus, langsheen perceel 274/E, goed.

03.12    Natuur en Milieubeheer - Groene ruimte - Kosteloze overdracht van het plantrecht (Bus en Noordbusakker, perceel 231/A)

De gemeenteraad keurt de overeenkomst om niet betreffende het plantrecht op het openbaar domein ter hoogte van Bus en Noordbusakker, langsheen perceel 231/A, goed.

03.13    Mobiliteit - Perceel A675f tussen Brugsesteenweg en Leopoldlaan - Definitief onteigeningsbesluit

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het definitief onteigeningsbesluit goed voor het perceel in Eeklo ter hoogte van Leopoldlaan 37+, volgens titel kadastraal bekend, sectie A nummer 675/F met een oppervlakte van 1.057,00 m2 en thans kadastraal bekend, sectie A, nummer 675F P0000 met eenzelfde oppervlakte.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de projectnota en het onteigeningsplan ‘Perceel ter hoogte van Leopoldlaan 37+’ goed.

03.14    Veiligheidszorg - Preventie - Goedkeuring verlenging strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) 2023-2024

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de verlenging van het strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) 2023-2024 goed.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist om het strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) 2023-2024 niet te wijzigen.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Directie Lokale Integrale Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

03.15    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Markt 23 - Goedkeuring onderhandse verkoopovereenkomst

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het ontwerp van onderhandse verkoopovereenkomst zoals opgemaakt door Vastgoed Unicum betreffende het pand Markt 23, 9900 Eeklo, goed.

Artikel 2

Het betreft het pand Markt 23, 9900 Eeklo, kadastraal bekend sectie E, nummer 1084D P000, met een oppervlakte van 40 m2.

Artikel 3

Stad Eeklo koopt het pand Markt 23 aan tegen de prijs van 185.000,00 euro.

Artikel 4

Voor deze aankoop kan het budget gebruikt worden zoals voorzien in 2023/A-06.02.03/0119-20/221000/STAD/CBS/IP-0119.20 - De zone Markt-Zuid wordt ontwikkeld in een publiek-private mix. Dit betreft de jaarbudgetrekening van de site Paterskerk. Deze rekening zal bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan terug aangevuld worden voor de eigenlijke aankoop van de site Paterskerk.

Artikel 5

Stad Eeklo verklaart de aankoop te doen voor algemeen nut en verklaart dat de huidige aankoop noodzakelijk is voor de verwezenlijking van haar doel en vraagt de vrijstelling van het verkooprecht, voorzien in artikel 2.9.6.0.3, eerste lid, 1° VCF.

Artikel 6

Het ontwerp van akte wordt niet meer voorgelegd aan de gemeenteraad, in zoverre er niet afgeweken wordt van hetgeen werd overeengekomen in de verkoopovereenkomst die in dit gemeenteraadsbesluit wordt goedgekeurd.

03.16    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Markt 25 - Goedkeuring ontwerp van overeenkomst inhoudende een verkoop/aankoop belofte

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het ontwerp van overeenkomst inhoudende een verkoop/aankoop belofte zoals opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem betreffende het pand Markt 25, 9900 Eeklo, goed.

Artikel 2

Het betreft het pand Markt 25, 9900 Eeklo, kadastraal bekend sectie E, nummer 1084C P000, met een oppervlakte van 150 m2.

Artikel 3

Stad Eeklo koopt het pand Markt 25 aan tegen de prijs van 500.000,00 euro.

Artikel 4

Voor deze aankoop kan het budget gebruikt worden zoals voorzien in 2023/A-06.02.03/0119-20/221000/STAD/CBS/IP-0119.20 - De zone Markt-Zuid wordt ontwikkeld in een publiek-private mix. Dit betreft de jaarbudgetrekening van de site Paterskerk. Deze rekening zal bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan terug aangevuld worden voor de eigenlijke aankoop van de site Paterskerk.

Artikel 5

Stad Eeklo verklaart de aankoop te doen voor algemeen nut en verklaart dat de huidige aankoop noodzakelijk is voor de verwezenlijking van haar doel en vraagt de vrijstelling van het verkooprecht, voorzien in artikel 2.9.6.0.3, eerste lid, 1° VCF.

Artikel 6

Na de realisatie van de opschortende voorwaarde(n) wordt de overeenkomst inhoudende een verkoop/aankoop belofte omgezet in een ontwerp van akte. Dit ontwerp van akte zal ook nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

03.17    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Goedkeuring wegenisdossier en rooilijn - omgevingsvergunningsaanvraag Kaaistraat 25 - OMV_2022159806

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de rooilijn goed.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de aanleg van de nieuwe wegenis, die deel uit maakt van de aanvraag tot omgevingsvergunning OMV_2022159806– projectinhoudversie V3, meer bepaald de ligging en de uitrusting van de nieuwe gemeentewegenis/parking, goed.

Artikel 3

De gronden gelegen binnen de aangeduide rooilijn zullen vanaf het ogenblik van de definitieve oplevering opgenomen worden bij het openbaar domein.

03.18    Zorg en Opvang - BKO - Goedkeuring reglement starterspremie gezins- en groepsopvang

De gemeenteraad keurt het reglement starterspremie voor gezins- en groepsopvang kinderen van 0-3 jaar met ingang van 1 mei 2023 goed.

03.19    Zorg en Opvang - Integratie - Goedkeuring overeenkomst intergemeentelijke samenwerking Plan Samenleven

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst met Zelzate, Wetteren, Maldegem en Aalter i.k.v. Plan Samenleven goed.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de ondertekening van deze overeenkomst.

03.20    Zorg en Opvang - Integratie - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Agentschap Integratie en Inburgering i.k.v. Plan Samenleven

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Integratie en Inburgering en de intergemeentelijke samenwerking Eeklo, Wetteren, Zelzate, Maldegem en Aalter goed.

04        Toegevoegde punten

04.01    Algemeen Bestuur - Reflecterende huisnummers

Het voorstel van beslissing is verworpen.

04.02    Algemeen Bestuur - Doven van de straatlichten

Het voorstel van beslissing is verworpen.

04.03    Algemeen Bestuur - Mobilhomeparking Jachthaven

Het voorstel van beslissing is verworpen.

04.04    Algemeen Bestuur - Gevleugelde zebrapaden N9

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

04.05    Algemeen Bestuur - KLIMBER

Er werd niet gestemd over dit agendapunt.

04.06    Algemeen Bestuur - Eeklo tekent in op middelen stadsvernieuwing voor de renovatie van het marktplein

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

04.07    Algemeen Bestuur - Steun van de stad aan de 8-mei coalitie

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

05.01    Algemeen Bestuur - Ontharding in Eeklo

05.02    Algemeen Bestuur - Visie op elektrische laadpalen in Eeklo

06        Einde van de zitting