Besluitenlijst gemeenteraad van 19 april 2021

Datum bekendmaking woensdag 28 april 2021
Datum besluit maandag 19 april 2021

OPENBARE ZITTING

01        Algemeen Bestuur - Ontslag Janick Smessaert als gemeente- en OCMW-raadslid

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Janick Smessaert als gemeente- en OCMW-raadslid.

02        Algemeen Bestuur - Installatie van een gemeenteraadslid: Jonas Deilgat

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van:

Jonas Deilgat – Groen

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in handen van de voorzitter van:

Jonas Deilgat - Gemeenteraadslid – begin mandaat: 19 april 2021 (effectief)

03        Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 30 maart 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raad op afstand

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 30 maart 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raadszitting op afstand. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

04        Mededelingen aan de gemeenteraad

04.01    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Kennisname jaarverslag klachtenbehandeling 2020

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag klachtenbehandeling 2020.

05        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

Het verslag van de gemeenteraad van 15 maart 2021 wordt goedgekeurd.

06        Overige punten

06.01    Algemene Financiering - Meerjarenplan 2020-2025 - Kredietaanpassing 3 - budgetplan 2021/2022/2023

Artikel 1

De gemeenteraad stelt kredietaanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 – deel stad vast.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt kredietaanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 – deel OCMW goed.

06.02    Algemene Financiering - Delegatie gemeenteraad aan CBS - Bevoegdheidsverdeling inzake het vaststellen van de voorwaarden en de plaatsingsprocedure van overheidsopdrachten

Artikel 1

De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe voor het vaststellen van de voorwaarden en de plaatsingsprocedure van overheidsopdrachten:

  1. a) Die passen binnen het begrip “dagelijks bestuur”, zoals gedefinieerd in zijn besluit van 28 januari 2019 en art. 41 decreet lokaal bestuur;
  2. b) Die niet vallen onder de bepaling van a) hierboven, daarbij nominatief in het vastgestelde budget werden opgenomen en die in artikel 2 van onderhavig besluit worden opgesomd.

Artikel 2

In toepassing van artikel 1 b) van onderhavig besluit delegeert de gemeenteraad de bevoegdheid tot het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, opgenomen in het investeringsbudget 2021, voor de volgende dossiers aan het college van burgemeester en schepenen:

Coördinatie-opdracht Hartwijk - 75.000 euro

06.03    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Vaststelling van een fractie

De gemeenteraad stelt de Groen-fractie vast.

06.04    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissie

De gemeenteraad wijzigt de samenstelling van de gemeenteraadscommissie naar aanleiding van de installatie van de heer Jonas Deilgat als raadslid.

06.05    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Wijziging samenstelling deontologische commissie

De gemeenteraad wijzigt de samenstelling van de deontologische commissie naar aanleiding van de installatie van de heer Jonas Deilgat als raadslid.

06.06    Algemeen Bestuur - Gemeentepersoneel - Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, gezamenlijk organogram en reglementen personeelsaangelegenheden

Artikel 1

De gemeenteraad delegeert de bevoegdheden voor de vaststelling van de reglementen inzake personeelsaangelegenheden (d.i. rechtspositieregeling, arbeidsreglement, deontologische code, e.a.), het gezamenlijk organogram en de personeelsformatie aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen rapporteert hierover jaarlijks aan de gemeenteraad.

06.07    Algemeen Bestuur - Straatnaambepaling - Princiepsbeslissing nieuwe straatnaam verkaveling V549 - Molenstraat 107-109

Artikel 1

De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord met de toekenning van de straatnaam “Louisepark” voor de verkaveling V549 in de Molenstraat 107-109.

De procedure inzake advies en openbaar onderzoek, zoals voorzien in het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen en zijn wijzigingen, wordt opgestart.

06.08    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene Vergadering IMEWO 16 juni 2021 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 16 juni 2021 en draagt de vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 16 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

06.09    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Jaarvergadering Zefier 10 juni 2021 – Goedkeuring agenda

De gemeenteraad beslist om, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van de cvba Zefier van 10 juni 2021.

06.10    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Niet-goedkeuring wegenisontwerp verkaveling OMV_2020122634 - Oostveldstraat 306, 306A, 308 - Huysman bouw

De gemeenteraad beslist de aanleg van het wegenisdossier, dat deel uit maakt van de aanvraag tot omgevingsvergunning OMV_2020122634 voor het ‘verkavelen van grond in acht loten voor open bebouwing met wegenis, riolerings- en groenaanleg’ te Oostveldstraat 306, 306A en 308 in Eeklo te weigeren.

06.11    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Aanpassing concessieovereenkomst zonnepanelen Sportpark

De gemeenteraad keurt de aanpassing van de concessieovereenkomst voor het pre-financieren, leveren, plaatsen en exploiteren van zonnepanelen op publieke gebouwen van de stad Eeklo met meerwaarde voor de stad en gemeenschap goed.

06.12    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Terugname gebruiksrecht S-divisie TMVW voor stookplaats Sportpark

Met onmiddellijke ingang wordt beslist tot terugname van het gebruiksrecht uit de S-divisie van TMVW voor wat betreft de stookplaats van het sportcomplex gelegen langs de Burg. Lionel Pussemierstraat 157 te 9900 Eeklo en kadastraal gekend met volgende referenties: afdeling 1, sectie D deel van perceel 259V.

06.13    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Goedkeuring erfpachtovereenkomst met Ecopower-Veolia voor stookplaats Sportpark

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de overeenkomst voor het in erfpacht geven van de stookplaats van het sportpark gelegen te B.L. Pussemierstraat 157 in Eeklo goed.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.

06.14    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Goedkeuring warmteleverings- en aansluitingscontracten voor het leveren van warmte in het Sportpark

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de warmteleverings- en aansluitingscontracten voor het leveren van warmte (bijzondere en algemene voorwaarden) goed.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.

06.15    Ondernemen en Werken - Industrieterrein Nieuwendorpe - Machtiging tot verkoop De Jonghe

De gemeenteraad verleent machtiging aan de consoorten De Jonghe, zoals vermeld als kopers van een perceel industriegrond te Nieuwendorpe Eeklo in een akte van verkoop van 27 januari 2004, verleden door het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen Gent I, tot wederverkoop van dit perceel, samen met de erop staande bedrijfsgebouwen aan BV De Jonghe-Mollet, met zetel te Nieuwendorpe 49, 9900 Eeklo, KBO BE0739.738.430.

06.16    Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Wijziging retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur

De gemeenteraad keurt de wijziging van het retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur goed.

06.17    Cultuur en Vrije Tijd - Sport - Goedkeuring reglement skateterrein

De gemeenteraad keurt het reglement voor het skateterrein aan het Sportpark Eeklo goed.

06.18    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering IGS Westlede 1 juni 2021 - Goedkeuring agenda

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van de IGS Westlede van 1 juni 2021. Aan de vertegenwoordiger, mevrouw Ann Van den Driessche, wordt mandaat gegeven tot goedkeuring van de agendapunten van deze algemene vergadering.

07        Toegevoegde punten

08        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

08.01    Algemeen Bestuur - Graag weer een autoloze zondag in Eeklo

08.02    Algemeen Bestuur - Aanleg glasvezelkabel bij werken

08.03    Algemeen Bestuur - Klantvriendelijkheid van het personeel van het recyclagepark

08.04    Algemeen Bestuur - Een bijkomend zebrapad over de Oostveldstraat

08.05    Algemeen Bestuur - Waar zijn de dossiers?

08.06    Algemeen Bestuur - Verkeerssituatie Eeklo Zuid

08.07    Algemeen Bestuur - Hondenlosloopweide

09        Einde van de zitting