Besluitenlijst gemeenteraad van 19 februari 2024

Datum bekendmaking  donderdag 22 februari 2024
Datum besluit  maandag 19 februari 2024

01        Algemeen Bestuur - Politieke organen - Aktename van de verhindering van mevrouw Marieke Van den Bulke als raadslid

De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van mevrouw Marieke Van den Bulke als raadslid.

01.01    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Aanstelling en eedaflegging van een opvolger voor mevrouw Marieke Van den Bulke

De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in handen van de voorzitter van mevrouw Julie Lippens.

02        Mededelingen aan de gemeenteraad

03        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

Het verslag van de gemeenteraad van 22 januari 2024 wordt goedgekeurd.

04        Overige punten

04.01    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Goedkeuring financiering Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Meetjesland 2024 en 2025

De gemeenteraad gaat akkoord met de nieuwe financiering voor de IOED Meetjesland voor de jaren 2024 en 2025.

04.02    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Veneco - Verlenging Klimaatwerking 2023-2026

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring voor een vernieuwd engagement om deel te nemen aan de klimaatwerking van Veneco, voor de periode november 2023 tot eind 2026.

4.03      Algemeen Bestuur - Retributies - Wijziging retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur

Artikel 1

De gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2023, betreffende de wijziging van het retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur, wordt met onmiddellijke ingang opgeheven.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur met onmiddellijke ingang goed.

04.04    Algemeen Bestuur - Retributies - Wijziging retributiereglement STIP

De gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2023, betreffende de wijziging van het retributiereglement STIP, wordt met ingang van 27 februari 2024 gewijzigd.

04.05    Algemeen Bestuur - Retributies - Wijziging retributiereglement Vastgoedinformatieplatform

Artikel 1

De gemeenteraadsbeslissing van 15 mei 2023 betreffende de goedkeuring retributiereglement en aansluitingsovereenkomst Vastgoedinformatieplatform wordt met ingang van 29 februari 2024 opgeheven.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het gewijzigde reglement “Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie” met ingang van 29 februari 2024 goed.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de toetredingsovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het Vastgoedinformatieplatform met ingang van 29 februari 2024 goed. De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen tot ondertekening van deze overeenkomst.

04.06    Mobiliteit - R43 - Goedkeuring akte ruiling onroerende goederen - Realisatie van infrastructuur aan de R43 Ringlaan

De gemeenteraad keurt het ontwerp van akte betreffende de ruiling onroerende goederen, zoals opgemaakt door de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, tussen het Vlaamse Gewest, het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer en Stad Eeklo goed. De onroerende goederen worden geruild met het oog op de realisatie van infrastructuur aan de R43 Ringlaan.

04.07    Mobiliteit - Grondinnames langs de oude spoorweg voor het fietspad richting Balgerhoeke

Artikel 1

De ontwerpakte (015) voor de aankoop van de gronden inname 24, 25 en 26, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie B, 725e, 725d, 715d, eigendom van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brugge, met een oppervlakte van 830,40 m², wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De ontwerpakte (015b) houdende pachtbeëindiging voor de percelen gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie B, 725d, met een totale oppervlakte van 557,57 m², wordt goedgekeurd.

Artikel 3

De ontwerpakte (015a) houdende pachtbeëindiging voor de percelen gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie B, 725d, met een totale oppervlakte van 36,16 m², wordt goedgekeurd.

Artikel 4

De ontwerpakte (016) voor de aankoop van de gronden inname 27, 28, 29 en 30, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie B, 724d, 658b, 656d, 656c, met een oppervlakte van 366,24 m², wordt goedgekeurd.

04.08    Veiligheidszorg - Hulpverleningszones - Aktename intentieverklaringen wijzigingen hulpverleningszones

Artikel 1

De gemeenteraad neemt akte van de intentieverklaringen van Moerbeke-Lokeren en Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht om als nieuwe fusiegemeenten respectievelijk deel uit te maken van de hulpverleningszone Oost en de hulpverleningszone Waasland en van de intentieverklaringen van Laarne, Lierde, Wetteren en Wichelen om respectievelijk toe te treden tot de hulpverleningszones Centrum, Vlaamse Ardennen, Centrum en Oost.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt akte van het, door de gemeenteraden bekrachtigd, schrijven aan de gouverneur van de burgemeesters van Haaltert, Denderleeuw, Erpe-Mere en Lede.

Artikel 3

De gemeenteraad neemt akte van de voorstellen van Moerbeke-Lokeren, Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Laarne, Lierde, Wetteren en Wichelen, gunstig te adviseren en de burgemeester te mandateren om hierover te stemmen in het Provinciaal Raadgevend Comité van Oost Vlaanderen.

04.09    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Galgenhof: goedkeuring erfpachtovereenkomst

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met het ontwerp van erfpachtovereenkomst tussen Stad Eeklo en Kiemkracht.

Artikel 2

Het betreft het woonhuis, de stallingen en de bijhorende grond van de site ‘Galgenhof’, gelegen te Galgenstraat 60, kadastraal gekend of gekend geweest onder de sectie E van de 2e afdeling, nr. 1577/N3 (toegangsweg, 971 m²), 1577/P3 (toegang, 4m²), 1577/R3 (hoeve, 8339 m²), nr. 1577/B (bos, 5.610 m²).

Artikel 3

De erfpacht wordt afgesloten voor een periode van 30 jaar, met ingang van 1 juli 2024, met een canon van 2.500 euro per jaar.

04.10    Zorg en Opvang - Kinderopvang - Wijziging huishoudelijk reglement BKO Eeklo

De gemeenteraad keurt de wijziging van het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang met onmiddellijke ingang goed.

05        Toegevoegde punten

05.01    Algemeen Bestuur - Parkeervrije Markt goed voor 30% minder omzet voor horeca op de Markt

Het voorstel van beslissing is - na amendering - aangenomen.

05.02    Algemeen Bestuur - Meer faciliteiten voor elektrisch laden in onze stad

Er wordt niet gestemd over dit agendapunt.

05.03    Algemeen Bestuur - Herdenkingsborden Eeklose infrastructuur

Het voorstel van beslissing is verworpen.

05.04    Algemeen Bestuur - Invulling parkeervrije markt

Er wordt niet gestemd over dit agendapunt, aangezien dit samen werd behandeld met agendapunt 05.01.

05.05    Algemeen Bestuur - De Ring

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

05.06    Algemeen Bestuur - Realiseren van fietssuggestiestroken in de Zandvleuge

Het voorstel van beslissing - artikel 2 - is aangenomen.

06        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

06.01    Algemeen Bestuur - Inzet van lokfietsen

06.02    Algemeen Bestuur - Fietsoversteek aan de Oostveldstraat

06.03    Algemeen Bestuur - Invoering van een ‘lokfiets’ - preventiefiets in de strijd tegen fietsdiefstallen

07        Einde van de zitting

Naar top