Besluitenlijst gemeenteraad van 19 juni 2023

Datum bekendmaking  maandag 26 juni 2023
Datum besluit  maandag 19 juni 2023

Publicatie als gelinkte open data

Inzage in of afschriften van besluiten

Wilt u inzage in een van de besluiten of een afschrift ervan ontvangen? Dan kunt u dat op de volgende manieren aanvragen:

Wilt u een klacht indienen tegen een besluit? Dan vindt u op de klachtenwebwijzer van het Agentschap Binnenlands bestuur de nodige informatie.

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01    Algemeen Bestuur - Organisatiebeheersing - Jaarverslag organisatiebeheersing 2022-2023 en jaarplanning 2023-2024

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag organisatiebeheersing 2022-2023 en van de jaarplanning 2023-2024.

01.02    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Milieu - Klimaatactieplan Eeklo: stand van zaken 2017-2021

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken.

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

Het verslag van de gemeenteraad van 15 mei 2023 wordt goedgekeurd.

03        Overige punten

03.01    Algemene Financiering - Jaarrekening - Jaarrekening 2022 - vaststellen deel stad + goedkeuren vastgestelde deel OCMW + vaststelling geheel

De gemeenteraad stelt de jaarrekening voor het deel van de stad vast, keurt het vastgestelde deel van het OCMW goed en stelt de jaarrekening in zijn geheel vast.

03.02    Algemene Financiering - Meerjarenplan - Vastellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 9 deel stad + goedkeuren deel OCMW + vaststelling geheel

De gemeenteraad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 nr. 9, deel stad, vast.

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 nr. 9, deel OCMW, goed. De gemeenteraad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 nr. 9, in zijn geheel, vast.

03.03    Algemene Financiering - Belastingen - Wijziging belastingreglement op de terrassen op de openbare weg

Het belastingreglement op de terrassen op de openbare weg, laatst gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 14 december 2020, wordt met ingang van 1 januari 2024 opgeheven.

De gemeenteraad keurt het nieuwe belastingreglement op de terrassen op de openbare weg,  voor de aanslagjaren 2024-2025 met ingang van 1 januari 2024 goed.

Op basis van het gelijkheidsprincipe hecht de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de terugbetaling van de terrasbelasting van het Agentschap Wegen en Verkeer door de stad aan de horecazaken die in 2023 door een dubbele belasting zijn getroffen, op basis van de cijfers aangeleverd door het Agentschap.

03.04    Algemeen Bestuur - Kwaliteit - Advies verlenen jaarrekening 2022 van Audio.

De gemeenteraad neemt kennis van en geeft positief advies over de jaarrekening 2022 van welzijnsvereniging Audio.

03.05    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Goedkeuring jaarrekening en jaarlijks verslag 2022 ILV Meetjeslandse burensportdienst

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2022 van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst goed: - Uitgaven 2022: 21.084.26 euro - Inkomsten 2022: 17.064,80 euro - Kas: 194,87 euro - Zichtrekening: 7.551,39 euro.

De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2022 van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst goed.

03.06    Algemeen Bestuur - Patrimonium - Verkoop site voormalig politiekantoor - Aanvaarden bod

De gemeenteraad aanvaardt het bod ten bedrage van 931.000 euro voor de site van het voormalig politiekantoor, Tieltsesteenweg 16-20, kadastraal gekend te Eeklo, 2eafd. Sie. E nr. 1598/W/4.

03.07    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Markt 25 - Goedkeuring ontwerp van akte

De gemeenteraad keurt het ontwerp van akte houdende de verkoop van het handelspand te 9900 Eeklo, Markt 25, goed.

Het betreft het pand Markt 25, 9900 Eeklo, kadastraal bekend sectie E, nummer 1084C P0000, met een  oppervlakte van 150 m2.

Stad Eeklo koopt het pand Markt 25 aan tegen de prijs van 500.000 euro.

03.08    Cultuur en Vrije Tijd - Cultuurcafé De Herbakker - Goedkeuring nieuwe concessieovereenkomst.

De gemeenteraad gaat principieel akkoord dat er een nieuwe concessiehouder voor het cultuurcafé in CC De Herbakker wordt gezocht.

De leidraad en het ontwerp van concessieovereenkomst voor cultuurcafé De Herbakker zoals opgesteld door de aankoopdienst in samenspraak met de directeur cultuur, worden goedgekeurd.

03.09    Mobiliteit - Vervoerregio Gent - Vaststellen ontwerp Regionaal MobiliteitsPlan (RMP)

De gemeenteraad stelt het ontwerp Regionaal MobiliteitsPlan (RMP) vast, rekening houdend met de gestelde opmerkingen.

03.10    Mobiliteit - Perceel A675f tussen Brugsesteenweg en Leopoldlaan - Goedkeuring ontwerp van akte

De gemeenteraad keurt het ontwerp van akte houdende de verkoop van het perceel gelegen ter hoogte van Leopoldlaan 37+ te 9900 Eeklo, goed.

Het betreft het perceel gelegen ter hoogte van Leopoldlaan 37+ te 9900 Eeklo, kadastraal gekend kadastraal gekend te Eeklo, 1e Afd., Die, A, nr. 675 F.

Stad Eeklo koopt dit perceel aan tegen de prijs van 321.750,00 euro.

03.11    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Milieu - Goedkeuring ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 2.0

De gemeenteraad gaat akkoord met het ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 2.0.

03.12    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Milieu - Goedkeuring ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 2.1

De gemeenteraad gaat akkoord met het ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 2.1.

03.13    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Openbaar onderzoek ontwerp beleidsplan ruimte ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'

De gemeenteraad stelt vast dat het ontwerp beleidsplan ruimte ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ niet duidelijk is m.b.t. de ruimtelijke keuzes en concrete implicaties voor het grondgebied van Eeklo. Het stadsbestuur vraagt aan de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen om meer duidelijkheid te verschaffen hierover, via een nieuw openbaar onderzoek, alvorens de procedure tot vaststelling verder te zetten.

04        Toegevoegde punten

04.01    Algemeen Bestuur - Volksraadpleging fusie

Het voorstel van beslissing is verworpen.

04.02    Algemeen Bestuur - Vrije zwemzone

Artikel 1

De Stad is het idee genegen om het zwemmen in openbare wateren op specifiek bepaalde tijdstippen toe te laten als het op een veilige manier kan.

Artikel 2

De stad laat de mogelijke locaties onderzoeken op haalbaarheid en veiligheid en de voorziene kwaliteit

04.03    Algemeen Bestuur - Wat met de parkeervrije markt en terrasjes na deze zomer?

Het voorstel van beslissing is verworpen.

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

05.01    Algemeen Bestuur - Stand van zaken openbare speelpleintjes

05.02    Algemeen Bestuur - Stand van zaken VVR in Balgerhoeke

05.03    Algemeen Bestuur - Stand van zaken vandalisme t.h.v. het jeugdcentrum

05.04    Algemeen Bestuur - Organisch afval

05.05    Algemeen Bestuur - Stedenbeleid hard voor stedelijk beleid Hartwijk

05.06    Algemeen Bestuur - Overlast August Van Ackerstraat

05.07    Algemeen Bestuur - 12 gratis beurten containerpark

05.08    Algemeen Bestuur - Park Adrem

05.09    Algemeen Bestuur - Aanpassing reglement gemeenteraad/OCMW-raad

05.10    Algemeen Bestuur - Stand van zaken fusies

05.11    Algemeen Bestuur - Meer ernst voor antwoorden en uitspraken op de Eeklose gemeenteraad

06        Einde van de zitting

Naar top