Besluitenlijst gemeenteraad van 19 september 2022

Datum bekendmaking  donderdag 22 september 2022
Datum besluit  maandag 19 september 2022

01        Algemeen Bestuur - Politieke organen - Ontslag Isabelle Oreel als gemeenteraadslid

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Isabelle Oreel als gemeente- en OCMW-raadslid.

01.01    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Installatie van een gemeenteraadslid: Erik Goethals

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van:

Erik Goethals – Vlaams Belang

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in handen van de voorzitter van:

Erik Goethals - Gemeenteraadslid – begin mandaat: 19 september 2022 (effectief)

02        Aktename eedaflegging burgemeester in navolging van definitieve benoeming

De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van de heer Luc Vandevelde als burgemeester van de stad Eeklo. Hij legt hierbij de eed af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.

03        Mededelingen aan de gemeenteraad

03.01    Algemene Financiering - Meerjarenplan - Halfjaarlijkse rapportage 2022 - meerjarenplan 2020-2025

De gemeenteraad neemt kennis van de halfjaarlijkse rapportage 2022 van het meerjarenplan 2020-2025.

03.02    Algemeen Bestuur - Kerkfabrieken - Ministerieel Besluit erkenning wijziging gebiedsomschrijving Sint-Jans Onthoofding

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2022 dat de wijziging van de gebiedsomschrijving van de erkende lokale geloofsgemeenschap Sint-Jans Onthoofding te Lievegem, waarbij het gedeelte van het werkingsgebied van deze parochie dat zich op het grondgebied van de gemeente Maldegem bevindt, wordt overgedragen aan de Sint-Andrianusparochie te Maldegem-Adegem en het gedeelte van het werkingsgebied dat zich op het grondgebied van de gemeente Eeklo bevindt, wordt overgedragen aan de Sint-Vincentiusparochie te Eeklo, wordt erkend.

03.03    Algemeen Bestuur - Organisatiebeheersing - Verslag van de algemene vergadering van welzijnsvereniging Audio van 20 mei 2022

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van de welzijnsvereniging Audio van 20 mei 2022.

03.04    Algemeen Bestuur - Organisatiebeheersing - Jaarrekening 2021 welzijnsvereniging Audio

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2021 van welzijnsvereniging Audio.

03.05    Veiligheidszorg - Schrijven minister Verlinden m.b.t. de door Lierde gewenste aansluiting bij hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van minister Verlinden m.b.t. de door Lierde gewenste aansluiting bij de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, dewelke niet werd goedgekeurd wegens gebrek aan een goedgekeurd voorstel van het provinciaal raadgevend comité.

04        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

Het verslag van de gemeenteraad van 20 juni 2022 wordt goedgekeurd.

05        Overige punten

05.01    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Vaststelling van een fractie

De gemeenteraad stelt volgende fractie vast:

Officiële naam   Lid vanaf                      Fractie
Erik Goethals    19 september 2022       Vlaams Belang

05.02    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Vaststelling rangorde raadsleden

De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt opnieuw vastgesteld.

05.03    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissie

De heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, zetelt vanaf heden met raadgevende stem in de gemeenteraadscommissie als vertegenwoordiger van het Vlaams Belang.

05.04    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Wijziging samenstelling deontologische commissie

De heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, zetelt vanaf heden met raadgevende stem in de deontologische commissie als vertegenwoordiger van het Vlaams Belang.

05.05    Algemene Financiering - Meerjarenplan - Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - kredietaanpassing 6 - deel stad + goedkeuren deel OCMW

Artikel 1

De gemeenteraad stelt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – kredietaanpassing 6, deel stad, vast.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – kredietaanpassing 6, deel OCMW, goed.

Artikel 3

De gemeenteraad stelt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – kredietaanpassing 6, in zijn geheel, vast.

05.06    Algemene Financiering - Meerjarenplan - Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - kredietaanpassing 7 - deel stad + goedkeuren deel OCMW

Artikel 1

De gemeenteraad stelt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – kredietaanpassing 7, deel stad, vast.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – kredietaanpassing 7, deel OCMW, goed.

Artikel 3

De gemeenteraad stelt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – kredietaanpassing 7, in zijn geheel, vast.

05.07    Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 24 juni 2022 betreffende een afwijking op het algemeen politiereglement van de stad Eeklo

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 24 juni 2022 betreffende een afwijking op het algemeen politiereglement van de stad Eeklo voor werkzaamheden binnen het project Molenpark.

05.08    Algemeen Bestuur - Organisatiebeheersing - Goedkeuring toetreding van nieuwe leden tot de welzijnsvereniging Audio

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de toetreding van de stad Dendermonde tot de vereniging Audio goed.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de toetreding van de gemeente Sint-Gillis-Waas tot de vereniging Audio goed.

05.09    Algemeen Bestuur - Participatie - Goedkeuring reglement burgerbudget

De gemeenteraad keurt het reglement burgerbudget Eeklo goed. Dit reglement treedt in werking op 20 september 2022.

05.10    Algemeen Bestuur - Politiereglement - Wijziging algemeen politiereglement van de stad Eeklo

De gemeenteraad keurt de wijziging van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo met onmiddellijke ingang goed.

05.11    Mobiliteit - Openbare Werken - Goedkeuring wegenisplannen Mandeweegsken - Ijzerstraat - Korte Moeie

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nieuwe plannen voor de Ijzerstraat en het Mandeweegsken goed mits aanpassing van de parkeervakken in het Mandeweegsken en de Korte Moeie.

Artikel 2

De gemeenteraad is akkoord met de aanpassingen van het voetpad, parkeerstrook en rijweg in het typedwarsprofiel Mandeweegsken – Korte Moeie.

05.12    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Wonen - Advies omtrent de te vormen woonmaatschappij in het werkingsgebied Gent-Meetjesland

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot verlenging van de erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappijen Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen en cvba Wonen tot en met 30 juni 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad geeft als advies aan de Vlaamse Regering dat het bij voormelde aanvraag gevoegde stappenplan naar de woonmaatschappij voldoet aan de doelstellingen van de stad.

Artikel 3

De gemeenteraad stelt in het kader van de procedure vermeld in artikel 4.98 §1 tweede lid, 2°, punt k van het BVCW van 2021 vast dat de aldus te vormen woonmaatschappij zal zorgen voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering.

05.13    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Gewezen rijkswachtcomplex - Goedkeuring ontwerp van akte

Artikel 1

De gemeenteraad stemt in met de minnelijke onteigening van de gewezen rijkswachtkazerne, 2 737 m2 groot, gelegen in de Kaaistraat 25, 9900 Eeklo en is kadastraal bekend als Eeklo, 2e afdeling, sectie E, perceelnr. 918/F/2.

Artikel 2

Het ontwerp van akte minnelijke onteigening en vestiging van een recht van opstal en erfdienstbaarheid zoals opgesteld door het Federaal Comité tot aankoop van onroerende goederen, wordt goedgekeurd.

Artikel 3

De onteigeningsvergoeding bedraagt 1 symbolische euro.

05.14    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Verkoop perceel industriegrond Broeken via Biddit

De gemeenteraad stemt in met de verkoop van een perceel industriegrond, Broeken/Ringlaan 54, via Biddit. Het te verkopen perceel is volgens proces-verbaal van opmeting van 16 maart 2022 opgemaakt door landmeter-expert Wouter De Maegt, 1 776 m2 groot en is kadastraal gekend als een deel van perceel Sectie F, nr. 419/T.

06        Toegevoegde punten

06.01    Algemeen Bestuur - Naambordjes gemeenteraad

De gemeenteraad gaat akkoord om niet te stemmen over dit agendapunt.

06.02    Algemeen Bestuur - Statiegeld en inzameling plastic

De gemeenteraad gaat akkoord om niet te stemmen over dit agendapunt.

06.03    Algemeen Bestuur - Wijziging politiereglement

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

06.04    Algemeen Bestuur - Parkeren in Eeklo, toepassing van de gratis 30 minuten ook met gebruik van de 4411-app

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

06.05    Algemeen Bestuur - Oprichting crisiscel energie

Het voorstel van beslissing is verworpen.

06.06    Algemeen Bestuur - Terrassen op N9 zoals in Boelare

De gemeenteraad gaat akkoord om niet te stemmen over dit agendapunt.

06.07    Algemeen Bestuur - 365 dagen terrasjes in Eeklo

De gemeenteraad gaat akkoord om niet te stemmen over dit agendapunt.

07        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

07.01    Algemeen Bestuur - Vrijwilligersverzekering

07.02    Algemeen Bestuur - De Missing Link

07.03    Algemeen Bestuur - Dikke truienwinter in Eeklo

07.04    Algemeen Bestuur - Comfortabeler fietsen in Eeklo

07.05    Algemeen Bestuur - Afschakelplan

07.06    Algemeen Bestuur - Hoe is het gesteld met de vooruitgang van goedgekeurde agendapunten?

07.07    Algemeen Bestuur - Corona – BKO – Reservatiesysteem

08        Einde van de zitting

Naar top