Besluitenlijst gemeenteraad van 20 juni 2022

Datum bekendmaking  donderdag 23 juni 2022
Datum besluit  maandag 20 juni 2022

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01    Algemeen Bestuur - Organisatiebeheersing - Kennisname jaarverslag organisatiebeheersing 2021-2022 en jaarplanning 2022-2023

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag organisatiebeheersing 2021-2022 en de jaarplanning 2022-2023.

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

Het verslag van de gemeenteraad van 16 mei 2022 wordt goedgekeurd.

03        Overige punten

03.01    Algemene Financiering - Jaarrekening - Vaststellen van de jaarrekening 2021 voor het deel van de stad

Na bespreking stelt de gemeenteraad de jaarrekening 2021 voor zijn deel vast.

03.02    Algemene Financiering - Jaarrekening - Goedkeuren van het vastgestelde deel van de jaarrekening 2021 deel OCMW + vaststellen van de jaarrekening in zijn geheel

Na bespreking keurt de gemeenteraad het vastgestelde deel van de jaarrekening 2021 door de OCMW-raad van heden goed en stelt zo de gezamenlijke jaarrekening 2021 van de stad Eeklo en het OCMW Eeklo definitief vast.

03.03    Algemene Financiering - Belastingen - Goedkeuring belastingreglement op het verstrekken van toeristische logies

De gemeenteraad beslist om dit agendapunt in te trekken.

03.04    Algemene Financiering - Belastingen - Belasting masten en pylonen aanslagjaar 2021 - weglaten belastingverhoging

De gemeenteraad gaat akkoord om het niet-indienen van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2021 op 30 juni 2021 niet te zien als een overtreding en bijgevolg ook geen belastingverhoging in te kohieren.

03.05    Algemene Financiering - Retributies - Wijziging retributiereglement uitleendienst

De gemeenteraad keurt de wijziging van het retributiereglement uitleendienst lokaal bestuur stad Eeklo met onmiddellijke ingang goed.

03.06    Algemene Financiering - Subsidies - Goedkeuring subsidiereglement kernversterkende premie 2022-2026

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement ‘Kernversterkende premies 2022-2026’ goed. Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2022.

03.07    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - IGS Wonen Aalter-Eeklo-Lievegem - subsidiewijziging

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord dat Veneco optreedt als initiatiefnemer en projectuitvoerder van het IGS-project wonen Aalter-Eeklo-Lievegem vanaf 1 juli 2022 ten gevolge van de inkanteling van SOM vzw bij Veneco.

Artikel 2

De gemeenteraad gaat akkoord dat Veneco een subsidiewijziging indient en twee extra aanvullende activiteiten aanvraagt binnen het IGS-project wonen Aalter-Eeklo-Lievegem. Deze subsidiewijziging heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente.

03.08    Cultuur en Vrije Tijd - Kunstacademie - Wijziging academiereglement

De gemeenteraad keurt de wijziging van het academiereglement met onmiddellijke ingang goed.

03.09    Cultuur en Vrije Tijd - Sport - Aanpassing tarieven en reglement van inwendige orde Sport

De gemeenteraad keurt de wijziging van het retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur en de wijziging van het reglement van inwendige orde van het Sportpark/Verbauwenbad en de site Zandvleuge goed.

03.10    Mobiliteit - Toetreding raamovereenkomst F000-2021-001 provincie Oost-Vlaanderen - Fietsinfrastructuur

Stad Eeklo treedt toe tot de aankoopcentrale binnen voormelde raamovereenkomst, voor het aanstellen op afroep aan de hand van bestelopdrachten van een ontwerper van fietsinfrastructuur.

03.11    Mobiliteit - Perceel A675f tussen Brugsesteenweg en Leopoldlaan - Voorlopig onteigeningsbesluit

De gemeenteraad keurt het voorlopig onteigeningsbesluit voor het perceel ter hoogte van Leopoldlaan 37+, volgens titel kadastraal bekend, sectie A nummer 675/F met een oppervlakte van 1 057,00 m2 en thans kadastraal bekend, sectie A, nummer 675F P0000 met eenzelfde oppervlakte, goed.

04        Toegevoegde punten

04.01    Algemeen Bestuur - Inspraak en impact voor gemeenteraadsleden

Het gewijzigde voorstel van beslissing is aangenomen:

De gemeenteraad beslist om de fractieleiders en de voorzitter van de gemeenteraad in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven om een concreet actieplan voor te stellen. Dit ter ondersteuning van gemeenteraadsleden, zowel van de meerderheid als oppositie.

04.02    Algemeen Bestuur - Zone 30 kernwinkelgebied

Er wordt niet gestemd over dit agendapunt.

04.03    Algemeen Bestuur - Camera’s voor meer veiligheid

Er wordt niet gestemd over dit agendapunt.

04.04    Algemeen Bestuur - Afvalbeleid Stad Eeklo

Er wordt niet gestemd over dit agendapunt.

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

05.01    Algemeen Bestuur - Programmatie aanpak stikstofonderzoek in gans Vlaanderen

05.02    Algemeen Bestuur - Stand van zaken participatietraject en herinrichting Markt

05.03    Algemeen Bestuur - Eenduidig standpunt meerderheid inzake e-HUBT?

05.04    Algemeen Bestuur - Personeelsbeleid

06        Einde van de zitting

Naar top