Besluitenlijst gemeenteraad van 20 september 2021

Datum bekendmaking donderdag 23 september 2021
Datum besluit maandag 20 september 2021

01        Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit 7 september 2021 betreffende de organisatie van een fysieke zitting van de gemeente- en OCMW-raad zonder publiek

 

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 7 september 2021 betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

02        Mededelingen aan de gemeenteraad

02.01    Algemene Financiering - Meerjarenplan - Halfjaarlijkse rapportage 2021 - meerjarenplan 2020-2025

De gemeenteraad neemt kennis van de halfjaarlijkse rapportage 2021 van het meerjarenplan 2020-2025.

02.02    Algemeen Bestuur - Toezichtsbeslissing inzake klacht tegen het aanleggen van een weg

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de toezichthoudende overheid inzake de klacht ingediend door raadslid Koen Loete namens de raadsleden van de CD&V en N-VA fractie i.v.m. het aanleggen van een weg. De klacht heeft niet geleid tot een toezichtsmaatregel.

02.03    Algemeen Bestuur - Organisatiebeheersing - Jaarrekening 2020 welzijnsvereniging Audio

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2020 van welzijnsvereniging Audio.

02.04    Algemeen Bestuur - Preventie - Kennisname strategisch veiligheids- en preventieplan 2020-2021-2022

De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat het strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) 2020 verlengd zal worden voor de jaren 2021 en 2022.

03        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

De verslagen van de gemeenteraad van 28 juni en 7 juli 2021 worden goedgekeurd.

04        Overige punten

04.01    Algemene Financiering - Meerjarenplan - Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - kredietaanpassing 4, deel stad + goedkeuren deel OCMW

Artikel 1

De gemeenteraad stelt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – kredietaanpassing 4, deel stad, vast.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – kredietaanpassing 4, deel OCMW, goed.

04.02    Algemene Financiering - Delegatie gemeenteraad aan CBS - Bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten 2021

In toepassing van artikel 1 b) van het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 worden de bedragen voor het dossier ‘Verbouwingen CC De Herbakker’ zoals opgenomen artikel 2 van het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020, waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, opgenomen in het investeringsbudget 2021 e.v. gedelegeerd wordt door de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen, wordt aangepast.

04.03    Algemene Financiering - Belastingen - Formaliseren vrijstellingen belastingen door het Corona Herstelplan Eeklo

Artikel 1

De gemeenteraad Eeklo bevestigt op basis van de nieuwsbrief mei 2020 de inhoud van het Corona Herstelplan Eeklo.

Artikel 2

De gemeenteraad Eeklo bevestigt hiermee uitdrukkelijk de vrijstelling van de belasting op de terrassen op de openbare weg voor het aanslagjaar 2019 en het aanslagjaar 2020.

04.04    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissie

De gemeenteraadscommissie wordt, op basis van de ingediende voordrachtakte, opnieuw samengesteld.

04.05    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Wijziging samenstelling deontologische commissie

De deontologische commissie wordt, op basis van de ingediende voordrachtakte, opnieuw samengesteld.

04.06    Algemeen Bestuur - Politiereglement - Wijziging algemeen politiereglement van de stad Eeklo

De gemeenteraad keurt de wijziging van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo goed.

04.07    Algemeen Bestuur - Patrimonium - Heldenpark - Erfdienstbaarheid De Watergroep

De gemeenteraad gaat akkoord met het vestigen van een erfdienstbaarheid:

- ten laste van het Heldenpark (kadastraal gekend volgens huidig kadaster sectie D nummers 262W P0000, 265F P0000 en 267C P0000) in het voordeel van ‘Park Adrem’ (kadastraal gekend volgens titel van eigendom sectie D deel van de nummers 262V P0000 en 265 E P0000 en volgens huidig kadaster sectie D nummer 1145A P0000).

- ten laste van ‘Park Adrem’ (kadastraal gekend volgens titel van eigendom sectie D deel van de nummers 262V P0000 en 265 E P0000 en volgens huidig kadaster sectie D nummer 1145A P0000) in het voordeel van het gebouw van de schutters (kadastraal gekend volgens huidig kadaster sectie D nummer 268S P0000).

04.08    Algemeen Bestuur - Rechtszaken - Goedkeuring dadingsovereenkomst Stad Eeklo \ Casa Mobila

De gemeenteraad keurt het ontwerp van dadingsovereenkomst – zoals definitief bij dit besluit gevoegd – tussen de stad Eeklo, Industrielaan 2, 9900 Eeklo en de bv CASA MOBILA, Boelare 3, bus 14, 9900 Eeklo, goed.

04.09    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Welzijnsvereniging Audio - beslissing tot toetreding van enkele lokale besturen

De gemeenteraad keurt de toetreding tot de Welzijnsvereniging Audio goed van:

- de gemeente Assenede;

- het Zorgbedrijf Ouderenzorg van Genk.

04.10    Ondernemen en Werken - Lokale economie - Goedkeuring intentieverklaring Eeklove

De gemeenteraad keurt de intentieverklaring m.b.t. Eeklove goed. Het budget zal worden voorzien bij de volgende meerjarenplanaanpassing.

04.11    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Energie - Goedkeuring lokaal Energie- en Klimaatpact

De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

04.12    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Onteigening gewezen rijkswachtcomplex - definitief onteigeningsbesluit

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het verslag van het openbaar onderzoek goed.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het onteigeningsplan en de projectnota definitief goed.

Artikel 3

De gemeenteraad stelt het definitief onteigeningsbesluit ‘gewezen rijkswachtcomplex’, Kaaistraat 25, 9900 Eeklo, kadastraal bekend als Eeklo, 2e afdeling, sectie E, perceelnr. 918/F/2, groot volgens opmetingsplan 2 737 m2, vast.

04.13    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Beslissing over de zaak der wegen - omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2020042799 Kaaistraat, Zuidmoerstraat en Dullaert

De uitvoering van de wegenis- en rioleringswerken zoals vervat in de aanvraag tot omgevingsvergunning met nummer OMV_2020042799 goed te keuren mits naleving van bepaalde voorwaarden

04.14    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Beslissing over de zaak der wegen - aanvraag omgevingsvergunning OMV_2021071077 Ijzerstraat, Korte Moeie, Tieltsesteenweg, Raverschootstraat en Mandeweegsken

De uitvoering van de wegenis- en rioleringswerken zoals vervat in de aanvraag tot omgevingsvergunning met nummer OMV_2021071077 goed te keuren met uitzondering van het rooien van de bomen en verwijderen van de vegetatie langsheen waterloop O439 en mits naleving van bepaalde voorwaarden.

04.15    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Beslissing over de zaak der wegen - OMV_2021092654 - doortrekking Zuidelijke Ring R43 rond Eeklo – Fase 1

Het wegenisdossier dat deel uitmaakt van de aanvraag tot omgevingsvergunning OMV_2021092654,  goed te keuren mits naleving van bepaalde voorwaarden.

04.16    Mobiliteit - R43 - Goedkeuring overeenkomsten fase 1 aanleg R43

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor fase 1 van de aanleg van de R43 goed.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst voor fase 1 van de aanleg van de R43 goed mits rechtzetting van de ondertekeningsclausule onderaan de overeenkomst, waarbij de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur dienen te ondertekenen.

04.17    Veiligheidszorg - Gezondheid - Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19- pandemie

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, het geconsolideerde besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het voorgelegde addendum goed.

04.18    Veiligheidszorg - Wedkantoren - Niet goedkeuren van een convenant met Betcenter Group, Markt 53

De gemeenteraad keurt de afsluiting van een convenant met Betcenter Group, Markt 53 te 9900 Eeklo, niet goed.

04.19    Cultuur en Vrije Tijd - Sport - Wijziging tarieven sportpromotie 2021-2022

De gemeenteraad keurt de wijziging van de tarieven voor sportpromotie 2021-2022 goed.

05        Toegevoegde punten

05.01    Algemeen Bestuur / Hoffelijkheid in het verkeer

Het voorstel van beslissing is verworpen.

06        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

06.01    Algemeen Bestuur / Eikenblad of gemeentelijk infoblad?

06.02    Algemeen Bestuur / Stand van zaken technische problemen bij de betegeling Verbauwenbad

06.03    Algemeen Bestuur / Horeca en winkels, niet op de markt gelegen

07        Einde van de zitting