Besluitenlijst gemeenteraad van 21 februari 2022

Datum bekendmaking dinsdag 1 maart 2022
Datum besluit maandag 21 februari 2022

01        Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 11 februari 2022 betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 11 februari 2022 betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

02        Mededelingen aan de gemeenteraad

02.01    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Benoeming burgemeester Luc Vandevelde

02.02    Mobiliteit - Blue Bike jaarverslag 2021

03        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

Het verslag van de gemeenteraad van 24 januari 2022 wordt goedgekeurd.

04        Overige punten

04.01    Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit 24 januari 2022 betreffende de aanpassing van de dienst- en hulpverlening

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 24 januari 2022 betreffende de aanpassing van de dienst- en hulpverlening stedelijke en OCMW-diensten en annulatie recreatieve, culturele sportieve en folkloristische evenementen op het grondgebied van de stad.

04.02    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Principiële goedkeuring aanstelling extern bureau voor verkennende fase potentiële gemeentefusie

Artikel 1

De gemeenteraad geeft zijn principiële goedkeuring voor het onderzoek van een potentiële fusie.

Artikel 2

De gemeenteraad gaat akkoord met de aanstelling van een extern consulting bureau om de stad hierin te begeleiden. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze opdracht.

Artikel 3

Het benodigde krediet voor deze opdracht zal worden voorzien in de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

04.03    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Principieel akkoord voor concept vragenhalfuurtje in de gemeenteraad

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het concept van het vragenhalfuurtje voor de gemeenteraad.

04.04    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Wijziging huishoudelijk reglement gemeenteraad

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, laatst gewijzigd in zitting van 25 januari 2021, wordt gewijzigd.

04.05    Algemeen Bestuur - Organisatiebeheersing - Goedkeuring informatieveiligheidsbeleid stad en OCMW Eeklo

De gemeenteraad keurt het informatieveiligheidsbeleid voor stad en OCMW Eeklo goed.

04.06    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - BAV IVM 9 maart 2022 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVM van 9 maart 2022 en aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen:

  1. Aanstelling vertegenwoordiger raad van bestuur (De Pinte) – beslissing.
  2. Aanstelling vertegenwoordiger raad van bestuur (Eeklo) – beslissing.
  3. Voordracht lid raad van bestuur met raadgevende stem (Eeklo) – akteneming.
  4. Aanstelling vertegenwoordiger raad van bestuur (Nazareth) – beslissing.

04.07    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Milieu - Wijziging retributiereglement voor het afleveren van restvuilzakken en composteerrecipiënten

De gemeenteraad keurt de wijziging van het reglement voor het heffen van een retributie op het afleveren van restvuilzakken en composteerrecipiënten goed.

04.08    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Lange Moeiakker - Aankopen gronden zusters Kindsheid Jesu

De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van de gronden, kadastraal gekend onder Afdeling 2, sectie F, nr. 0491/B, 0493/C, 0536, 0541, 0578/02A, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587/A, 589/A, 0590/A, 0591/A en 0592/A met een totale oppervlakte van 90.053,09 m², eigendom van de vzw Zusters Kindsheid Jesu Eeklo.

04.09    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Goedkeuring gebruiksovereenkomst Raverschootbos - stad Eeklo/AZ Alma

De gemeenteraad keurt de gebruiksovereenkomst tussen AZ Alma en de stad Eeklo voor gebruik van het Raverschootbos goed.

04.10    Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Wijziging subsidiereglement voor buurtactiviteiten

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor het organiseren van buurtactiviteiten goed.

04.11    Cultuur en Vrije Tijd - Sport - Wijziging subsidiereglementen voor sportverenigingen

De gemeenteraad keurt de voorgestelde wijziging van de subsidiereglementen voor sportverenigingen goed.

04.12    Cultuur en Vrije Tijd - Sport - Uitbreidingsdossier toetreding 'site Zandvleuge' onder S-Divisie van het TMVW

De gemeenteraad beslist tot de uitbreiding van toetreding voor wat de buitenterreinen gelegen aan de Zandvleuge betreft, middels de bijkomende inbreng per 1 mei 2022 van het gebruiksrecht, en de daarmee gepaard gaande rechten, in TMVW van de volgende sportinfrastructuur:

- de buitenterreinen gelegen aan de Zandvleuge in Eeklo, kadastraal gekend onder volgende referenties: Eeklo afdeling 1 perceel nrs. B546m, B540w, B540v, B540x en B545a2. Zijn niet gevat in de inbreng perceel nrs. B546r en B546d, en bestaande uit gebouw(en) bestaande uit kleedkamers, berging, cafetaria met tribune en sportvelden.

 

04.13    Zorg en Opvang - Kinderopvang - Wijziging retributiereglement BKO

De gemeenteraad beslist tot het niet behandelen van dit agendapunt.

05        Toegevoegde punten

05.01    Algemeen Bestuur - Honden losloopweide op site oud zwembad

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

05.02    Algemeen Bestuur - Eeklo ondersteunt deelmobiliteit

Het voorstel van beslissing is verworpen.

05.03    Algemeen Bestuur - Imago Eeklo

Het voorstel van beslissing is verworpen.

05.04    Algemeen Bestuur - Hervorming alleenstaande Eeklonaren belasting

Het voorstel van beslissing is verworpen.

05.05    Algemeen Bestuur - Beschermen van het Schipdonkkanaal tegen grondspeculatie

Het voorstel van beslissing is verworpen.

06        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

06.01    Algemeen Bestuur - Heeft cyclocross nog toekomst in Eeklo?

Deze vraag werd niet behandeld.

06.02    Algemeen Bestuur - Olifantenpaden

06.03    Algemeen Bestuur - Ondersteuning jeugdverenigingen bij gezonde en duurzame infrastructuur

06.04    Algemeen Bestuur - Wegenwerken in Eeklo

07        Einde van de zitting