Besluitenlijst gemeenteraad van 23 januari 2023

Datum bekendmaking  donderdag 26 januari 2023
Datum besluit  maandag 23 januari 2023

Publicatie als gelinkte open data

Inzage in of afschriften van besluiten

Wilt u inzage in een van de besluiten of een afschrift ervan ontvangen? Dan kunt u dat op de volgende manieren aanvragen:

Wilt u een klacht indienen tegen een besluit? Dan vindt u op de klachtenwebwijzer van het Agentschap Binnenlands bestuur de nodige informatie.

01        Algemeen Bestuur - Politieke organen - Ontslag Dirk Van de Velde als gemeenteraadslid

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Dirk Van de Velde als gemeente- en OCMW-raadslid.

01.01    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Installatie van een gemeenteraadslid: Eglantina Bodurri

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van:

Eglantina Bodurri - CD&V

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in handen van de voorzitter van:

Eglantina Bodurri - Gemeenteraadslid - begin mandaat: 23 januari 2023 (effectief)

02        Mededelingen aan de gemeenteraad

02.01    Algemeen Bestuur - Organisatiebeheersing - Verslag algemene vergadering van 16 december 2022 van welzijnsvereniging Audio

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van 16 december 2022 van de welzijnsvereniging Audio.

02.02    Veiligheidszorg - Noodplanning - Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2022-2023-2024

Dit agendapunt wordt uitgesteld naar een volgende zitting.

03        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

Het verslag van de gemeenteraad van 19 december 2022 wordt goedgekeurd.

04        Overige punten

04.01    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Vaststelling van een fractie

De gemeenteraad stelt de CD&V-fractie opnieuw vast.

04.02    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Vaststelling rangorde raadsleden

De rangorde van de gemeenteraadsleden opnieuw vastgesteld.

04.03    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissie

De gemeenteraadscommissie wordt opnieuw samengesteld.

04.04    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Wijziging samenstelling deontologische commissie

De deontologische commissie wordt opnieuw samengesteld.

04.05    Algemeen Bestuur - Participatie - Deelname project “Lokaal Signaal” VVSG

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst i.v.m. het project “Lokaal Signaal”.

Artikel 2

De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen tot ondertekening van deze overeenkomst.

Artikel 3

De gemeenteraad voorziet de nodige financiering m.b.t. het uitwerken van de IT-tool (incl. aanbesteding) ten bedrage van 3.000 euro.

Artikel 4

In toepassing van artikel 1 b) van het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2022 delegeert de gemeenteraad de bevoegdheid tot het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, voor dit dossier, opgenomen in het investeringsbudget 2023 e.v., aan het college van burgemeester en schepenen.

04.06    Algemene Financiering - Retributies - Wijziging retributiereglement op het parkeren

De gemeenteraad keurt de wijziging van het retributiereglement op het parkeren met ingang vanaf 24 januari 2023 goed.

04.07    Cultuur en Vrije Tijd - Infrastructuur - Wijziging retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur

De gemeenteraad keurt de wijziging van het retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur met ingang van 1 juli 2023 goed.

04.08    Cultuur en Vrije Tijd - Uitleendienst - Wijziging retributiereglement uitleendienst lokaal bestuur

De gemeenteraad keurt de wijziging van het retributiereglement uitleendienst lokaal bestuur stad Eeklo met ingang van 1 juli 2023 goed.

05        Toegevoegde punten

05.01    Algemeen Bestuur - Attractie eindejaar periode 2023-2024

Het voorstel van beslissing is verworpen.

05.02    Algemeen Bestuur - Faciliteiten voor het opladen van elektrische voertuigen

Het voorstel van beslissing is verworpen.

05.03    Algemeen Bestuur - Verkoop flatjes Zonneheem

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

06        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

06.01    Algemeen Bestuur - Menstruatie-armoede

06.02    Algemeen Bestuur - Verplichte gemeenschapsdienst

Dit agendapunt wordt uitgesteld naar een volgende zitting.

06.03    Algemeen Bestuur - Verkoop stadspatrimonium en sociale woningen

Dit agendapunt wordt uitgesteld naar een volgende zitting.

06.04    Algemeen Bestuur - Goedkeuring meerjarenplanning, bekendmaking verkoop onroerend patrimonium

06.05    Algemeen Bestuur - Stookplaats zwembad, wat is er aan de hand?

06.06    Algemeen Bestuur - Toekomst van voetbal in Eeklo, wat is er aan de hand?

06.07    Algemeen Bestuur - Cyberveiligheid

06.08    Algemeen Bestuur - Fietsveiligheid in de Raverschootstraat

06.09    Algemeen Bestuur - Catering Zonneheem

07        Einde van de zitting

Naar top