Besluitenlijst gemeenteraad van 23 oktober 2023

Datum bekendmaking donderdag 26 oktober 2023
Datum besluit maandag 23 oktober 2023

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Data raden 2024

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

Het verslag van de gemeenteraad van 18 september 2023 wordt goedgekeurd.

03        Overige punten

03.01    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Wijziging huishoudelijk reglement gemeenteraad

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt gewijzigd.

03.02    Algemeen Bestuur - Politiereglement - Wijziging algemeen politiereglement van de stad Eeklo

De gemeenteraad keurt de wijziging van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo met ingang van 1 november 2023 goed.

03.03    Algemeen Bestuur - Politiereglement - Wijziging GAS-bepalingen in het algemeen politiereglement van de stad Eeklo

De GAS-bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie worden met ingang van 1 november 2023 gewijzigd.

03.04    Algemeen Bestuur - GAS - Wijziging gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties

Het gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties wordt met ingang van 1 november 2023 gewijzigd.

03.05    Algemeen Bestuur - Kerkfabrieken - Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen

De wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen wordt goedgekeurd.

03.06    Algemeen Bestuur - Kerkfabrieken - Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua

De wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua wordt goedgekeurd.

03.07    Algemeen Bestuur - Kerkfabrieken - Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar

De wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar wordt goedgekeurd.

03.08    Algemene Financiering - Delegatie gemeenteraad aan college - Bevoegdheidsverdeling 2023 - Heraanleg Markt

De gemeenteraad keurt de delegatie naar het college van burgemeester en schepenen goed voor het project "Heraanleg Markt".

03.09    Algemeen Bestuur - Retributies - Wijziging retributiereglement voor de verkoop van GFT-containers en retributiestickers

Het retributiereglement voor de verkoop van GFT-containers en retributiestickers en voor de ophaling van het GFT (groente-, fruit- en tuinafval) wordt met onmiddellijke ingang gewijzigd.

03.10    Algemeen Bestuur - Retributies - Wijziging reglement STIP

De gemeenteraad keurt de wijziging van het reglement STIP met ingang van 27 februari 2024 goed.

03.11    Veiligheidszorg - Noodplanning - Bekrachtiging burgemeestersbesluit m.b.t. BNIP rommelmarkt Kaaifeesten

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 20 september 2023 betreffende de goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan voor de rommelmarkt op de Kaaifeesten op zondag 1 oktober 2023.

03.12    Veiligheidszorg - Speelautomatenhal - Aanvraag hernieuwing convenant voor de uitbating van de speelhal te Leopoldlaan 104 A

De gemeenteraad gaat niet akkoord met het afsluiten van een convenant met bvba STAR MATIC, Prins Boudewijnlaan 177/179, 2610 Antwerpen, voor de uitbating van een speelautomatenhal “Maria’s Palace”, te Leopoldlaan 104 A, 9900 Eeklo.

03.13    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Decreet gemeentewegen: wijziging plan overdracht wegenis Kunstberg

De gemeenteraad gaat akkoord met de wijzigingen in het plan voor overdacht wegenis zoals opgenomen in het overdrachtsplan wegenis, opgemaakt door studiebureau Vandewoude Kris bvba.

03.14    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Goedkeuring wegenisontwerp en rooilijn omgevingsvergunningsaanvraag - OMV_2022146644 - Schaperijstraat 88

De gemeenteraad keurt de rooilijn, zoals weergegeven op het bijgevoegde rooilijnplan, goed en keurt de aanleg van de nieuwe wegenis, die deel uit maakt van de aanvraag tot omgevingsvergunning OMV_2022146644– projectinhoudversie V5, meer bepaald de ligging en de uitrusting van de nieuwe gemeentewegenis/groenaanleg, goed mits naleving van een aantal voorwaarden.

03.15    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Goedkeuring wegenisontwerp omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2023049328 - Schaperijstraat 111

De gemeenteraad keurt de aanleg van de private nieuwe wegenis met publiek recht van doorgang voor voetgangers en fietsers, die deel uitmaakt van de aanvraag tot omgevingsvergunning OMV_2023049328 – projectinhoud-versie V4, goed, mits inachtneming van een aantal voorwaarden.

04        Toegevoegde punten

04.01    Algemeen Bestuur - Bladkorvenplan

Er wordt niet gestemd over dit agendapunt.

04.02    Algemeen Bestuur - Aanleg oefenterrein leerling autobestuurders

Er wordt niet gestemd over dit agendapunt.

04.03    Algemeen Bestuur - Dossiers gemeenteraadscommissie

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

04.04    Algemeen Bestuur - Verhogen subsidiebedrag voor het organiseren van buurtactiviteiten

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

04.05    Algemeen Bestuur - Toekomst project De Plek-Jongerenhuis

Stemming over de artikelen 1, 2, 3 en 5:

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

Stemming over artikel 4:

Het voorstel van beslissing is verworpen.

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

05.01    Algemeen Bestuur - Gevleugeld zebrapad in Gentsesteenweg

05.02    Algemeen Bestuur - Toekomst brandweerkazerne Eeklo

05.03    Algemeen Bestuur - Moskee Tieltsesteenweg

05.04    Algemeen Bestuur - Verbouwingen CC De Herbakker

06        Einde van de zitting