Besluitenlijst gemeenteraad van 24 oktober 2022

Datum bekendmaking donderdag 27 oktober 2022
Datum besluit maandag 24 oktober 2022

01        Algemeen Bestuur - Politieke organen - Aktename van de verhindering van de heer Bob D'Haeseleer als raadslid

De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van de heer Bob D’Haeseleer als raadslid.

01.01    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Aanstelling en eedaflegging van een opvolger voor de heer Bob D'Haeseleer

De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in handen van de voorzitter van:
Fleur Foré - gemeenteraadslid – begin mandaat: 24 oktober 2022.

02        Mededelingen aan de gemeenteraad

03        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

Het verslag van de gemeenteraad van 19 september 2022 wordt goedgekeurd.

04        Overige punten

04.01    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - BAV TMVS 13 december 2022 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 13 december 2022 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten en draagt de aangeduide vertegenwoordiger / plaatsvervangend vertegenwoordiger, met name de heer Michel De Sutter (/ mevrouw Sandra Coremans), op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 13 december 2022, te onderschrijven en zijn/haar stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

04.02    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - BAV TMVW 16 december 2022 -  Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten (inclusief de statutenwijziging) op de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVW ov van 16 december 2022 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten en draagt de aangeduide vertegenwoordiger / plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov vastgesteld op 16 december 2022, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde buitengewone algemene vergadering.

04.03    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - BAV IMEWO 22 december 2022 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 22 december 2022 en draagt de vertegenwoordiger van de stad, die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de Opdrachthoudende vereniging Imewo op 22 december 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 tot en met 9 van onderhavige gemeenteraadsbeslissing.

04.04    Algemeen Bestuur - Patrimonium - Verkoop site voormalig politiekantoor

De gemeenteraad stemt principieel in met de verkoop per opbod van de site van het voormalig politiekantoor, Tieltsesteenweg 16-20, kadastraal gekend te Eeklo, 2e afd. Sie. E nr. 1598/W/4, volgens het plan van aanpak zoals voorgesteld door Covast. De minimale verkoopprijs wordt bepaald op 1.150.000 euro.

04.05    Algemeen Bestuur - Patrimonium - Aanpassing erfpachtovereenkomst Kerkfabriek Sint-Jozef / Stad Eeklo

De gemeenteraad keurt het ontwerp van akte ‘aanpassing erfpacht Kerkfabriek Sint-Jozef / Stad Eeklo’ opgesteld door notaris Jean-Paul De Jaeger goed. Alle verwijzingen naar de winterkapel als ‘kapel, gebedsruimte, stille ruimte’ en naar het voorbehouden gebruiks- en beheerrecht voor de eigenaar worden geschrapt uit de erfpachtovereenkomst.

04.06    Algemeen Bestuur - Patrimonium - Goedkeuring notariële akte betreffende de huurovereenkomst tussen Stad Eeklo en COLTD aangaande het gedeeld gebruik van het aan de eredienst onttrokken kerkgebouw Sint-Jozef

De gemeenteraad gaat akkoord met het ontwerp van akte ‘neerlegging onder de minuten huur stad Eeklo / COLTD’ betreffende de huurovereenkomst voor het gedeeld gebruik van het aan de eredienst onttrokken kerkgebouw Sint-Jozef tussen de Stad Eeklo en het College O.L.V. Ten Doorn.

04.07    Mobiliteit - Juridisch dispuut met Raf De Vriese nv – goedkeuring dading

De gemeenteraad keurt het ontwerp van dadingsovereenkomst – zoals definitief bij dit besluit gevoegd – tussen de Stad Eeklo, Industrielaan 2, 9900 Eeklo en Raf De Vriese nv, Oude Heirweg 17, 8851 Ardooie-Koolskamp, goed.

04.08    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Wonen - Wijziging verordening verplicht conformiteitsattest

Dit agendapunt wordt uitgesteld naar een volgende zitting.

04.09    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Wonen - Opheffing gemeentelijke verbeteringspremie

De gemeentelijke verbeteringspremie, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 december 2009, wordt opgeheven met ingang van 25 oktober 2022.

05        Toegevoegde punten

05.01    Algemeen Bestuur - Centrumparking voor Eeklo

Er wordt niet gestemd over dit agendapunt.

05.02    Algemeen Bestuur - Principebeslissing tot aanstellen zwerfvuilhandhavers

Het voorstel van beslissing is verworpen.

06        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

06.01    Algemeen Bestuur - Erfpacht Waaibos

06.02    Algemeen Bestuur - Drugsbeleid

06.03    Algemeen Bestuur - Verbouwingswerken CC De Herbakker

06.04    Algemeen Bestuur - Putten in de Kaaistraat

06.05    Algemeen Bestuur - Sinterklaas

06.06    Algemeen Bestuur - Duidelijkheid in het zwembaddossier

07        Einde van de zitting