Besluitenlijst gemeenteraad van 28 juni 2021

Datum bekendmaking  donderdag 1 juli 2021
Datum besluit  maandag 28 juni 2021

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Kennisname onafhankelijk raadslid/schepen

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van raadslid/schepen Bob D’Haeseleer om voortaan als onafhankelijk raadslid/schepen te zetelen.

01.02    Algemeen Bestuur - Wijziging interne taakverdeling college van burgemeester en schepenen

            De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van burgemeester Luc Vandevelde inzake de bezinningsperiode binnen het bestuur en de wijziging van de interne taakverdeling binnen het college van burgemeester en schepenen.

01.03    Algemeen Bestuur - Toezichtsbeslissing klacht Danny Plaetinck m.b.t. gemeenteraadsbeslissing bevoegdheidsverdeling

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de toezichthoudende overheid, waarbij wordt geconcludeerd dat de klacht van raadslid Danny Plaetinck zonder voorwerp is.

01.04    Algemeen Bestuur - Organisatiebeheersing - Jaarverslag organisatiebeheersing 2020-2021 en jaarplanning 2021-2022

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag organisatiebeheersing 2020-2021 en de jaarplanning 2021-2022.

01.05    Algemeen Bestuur - Participatie - Resultaten bevraging Corona Impact Monitor Lokale Besturen

De gemeenteraad neemt kennis van de resultaten van de Corona Impact Monitor voor de stad Eeklo.

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

De verslagen van de gemeenteraad van 31 mei 2021 en 1 juni 2021 worden goedgekeurd.

03        Overige punten

03.01    Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit 17 juni 2021 betreffende de organisatie van de gemeente- en OCMW-raad zonder publiek

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 17 juni 2021 betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

03.02    Algemeen Bestuur - Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19- pandemie te versterken en het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken tot verderzetting van de engagementen in het kader van het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 juni 2021 betreffende de goedkeuring van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit Vlaamse Regering 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19- pandemie te versterken en het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID19-pandemie te versterken tot verderzetting van de engagementen in het kader van het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021.

03.03    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Vaststelling van een fractie

Officiële naamLid vanafFractie
Isaura Calsyn2 januari 2019Groen
Jonas Deilgat19 april 2021Groen

De gemeenteraad stelt volgende fractie vast:

03.04    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissie

Dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende zitting.

03.05    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Wijziging samenstelling deontologische commissie

Dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende zitting.

03.06    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - CBE Leerpunt – Aanduiding plaatsvervanger algemene vergadering

Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:

Worden aangeduid als plaatsvervangers in de algemene vergadering van CBE Leerpunt vzw:

  • Mevrouw Sandra Coremans, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Kerkstraat 43
  • De heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Blommekens 60 bus 4

03.07    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - COMEET – Aanduiding vertegenwoordiger met raadgevende stem Raad van Bestuur

Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:

Mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Louis Van Doornestraat 36, die de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van COMEET.

03.08    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - De Kringwinkel Meetjesland vzw - Aanduiding plaatsvervanger algemene vergadering

Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:

De heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Blommekens 60 bus 4, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen als plaatsvervanger in de algemene vergadering van de Kringwinkel Meetjesland vzw.

03.09    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - ILV lokaal woonbeleid in Aalter - Eeklo – Lievegem – Aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger

Artikel 6 van de gemeenteraadsbeslissing van 16 september 2019 wordt als volgt gewijzigd:

De gemeenteraad keurt de afvaardiging van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Blommekens 60 bus 4, goed als plaatsvervangend bestuurslid van de interlokale vereniging zonder rechtspersoon ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in Aalter - Eeklo - Lievegem.

03.10    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Logo Gezond+ - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:

De heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Blommekens 60 bus 4, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Logo Gezond+.

03.11    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - MBV - Aanduiding vertegenwoordiger raad van bestuur

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 betreffende de aanduiding van de heer Bob D'Haeseleer als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen CVBA, wordt als volgt gewijzigd:

De heer Christiaan De Schepper, wonende te 9900 Eeklo, Kerkesteestraat 25, wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen CVBA.

03.12    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:

De heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Blommekens 60 bus 4, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw.

03.13    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Veneco - voordracht bestuurder raad van bestuur

Artikel 4 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 betreffende de voordracht van de heer Bob D'Haeseleer als bestuurder met stemrecht in de Raad van Bestuur van Venec dv., wordt als volgt gewijzigd:

Volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de bestuursperiode lopende van 01-04-2021 tot en met 31-03-2023 en voor voordracht door de gemeente Destelbergen voorgesteld als kandidaat-deskundige voor de bestuursperiode lopende van 01-04-2023 tot en met 31-03-2025:

Mevrouw Nicole De Munter, wonende te 9900 Eeklo, Oostveldstraat 99

03.14    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Wooncentrum Meetjesland - Aanduiding vertegenwoordiger beheerscomité

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:

De heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Blommekens 60 bus 4, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger in het beheerscomité van de lnterlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland.

03.15    Algemene Financiering - Delegatie GR aan CBS - Bevoegdheidsverdeling dossier Korte Moeie - Mandeweegsken – Ijzerstraat

Dit agendapunt wordt verworpen.

03.16    Algemene Financiering - Retributies - Wijziging retributiereglement voor de verkoop van GFT-containers en retributiestickers

Het retributiereglement voor de verkoop van GFT-containers en retributiestickers en voor de ophaling van het GFT (groente-, fruit- en tuinafval) wordt gewijzigd.

03.17    Algemeen Bestuur - Gemeentepersoneel - Toetreding tot Poolstok

Stad Eeklo treedt toe tot Poolstok voor ondersteuning inzake het P&O-beleid.

03.18    Algemeen Bestuur - Patrimonium - Verkoop van stadsgebouw Meibloemstraat 10

De gemeenteraad stemt in met de verkoop van het stadsgebouw Meibloemstraat 10 (voormalige BKO Meibloem) via Biddit. Het te verkopen perceel is 554 m²  groot en is kadastraal gekend als een deel van perceel A841m, 1e afdeling.

03.19    Algemeen Bestuur - Straatnaamgeving - Definitieve toekenning straatnaam verkaveling V549 - Molenstraat 107-109: Louisepark

De straatnaam “Louisepark” wordt definitief toegekend aan de weg gelegen in de verkaveling V549 - Molenstraat 107-109.

03.20    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Verkaveling V509 Spoorsingel - goedkeuring ontwerpakte overdracht openbaar domein

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed, opgemaakt door notariaat Bernard Vanderplaetsen & Erika Redel, Grote Baan 222 te 9920 Lievegem, waarin de kosteloze overdracht aan de stad vastgelegd wordt van de wegenis, groenzone en infrastructuurwerken van de verkaveling V509 Spoorsingel in het openbaar domein en patrimonium van de stad. De over te dragen gronden betreffen de volledige kadastrale percelen, gekend onder Eeklo, eerste afdeling, sectie D, nummer 0819/02EP0000 met een oppervlakte van 382 m² en nummer 0826X2P0000 met een oppervlakte van 355 m².

03.21    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Opstart onteigeningsprocedure Nieuwendorpe

De gemeenteraad keurt de projectnota en het liggingsplan van de te onteigenen ‘Nieuwendorpe Noord’ en het voorlopig onteigeningsbesluit voor de percelen gelegen te gelegen te Ringlaan zn., 9900 Eeklo, , kadastraal bekend als Eeklo 2e  afdeling, sectie F, perceelnrs. 1177/C en 1777/A, respectievelijk 3.497 m² en 2.325 m² groot, goed.

03.22    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Goedkeuring Brownfieldconvenant project 228  "Eeklo – Textiles d’Eecloo”

Artikel 1

De gemeenteraad verleent haar goedkeuring aan het ontwerp van Brownfieldconvenant (project 228) dd. 12 april 2021, mits volgende toevoeging aan de convenant aan de gemeenteraad voor te leggen (blz. 10 – artikel 2 omschrijving van de Brownfieldproject):

2.5. De Partijen beogen een geïntegreerde ontwikkeling van de Brownfield in diens omgeving, vertrekkende vanuit de visienota, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 16 maart 2021 (bijlage 5) en die gefinaliseerd wordt na een uitgebreid participatietraject, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen volgende ambities:
(...)
Artikel 2

De gemeenteraad vraagt aan Stefaan Baeteman, Vlaams onderhandelaar van de Brownfieldconvenant, om bij de verdere besprekingen een stappenplan uit te werken dat zal verduidelijken hoe en wanneer de aanpalende eigendommen in de projectrealisatie betrokken kunnen worden. Het gaat hierbij enerzijds om strategisch gelegen eigendommen die kunnen bijdragen tot een ontwikkeling zoals beoogd in de visienota, die gefinaliseerd wordt na een uitgebreid participatietraject, en anderzijds om de participatie en inspraak van de buurt.

03.23    Mobiliteit - Aanpassing samenwerkingsovereenkomst Leopoldlaan - Riopact als 3de partij

De gemeenteraad gaat akkoord met de toevoeging van Riopact als derde partij en de voorgestelde wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst en keurt de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst goed.

03.24    Cultuur en Vrije Tijd - Buitenschoolse kinderopvang - Wijziging huishoudelijk reglement BKO

De gemeenteraad keurt de wijziging van het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang goed.

03.25    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring aanbestedingsdossier wegenis- en rioleringswerken in de Ijzerstraat, Korte Moeie, Slachthuisstraat, Mandeweegsken en Raverschootstraat – punt bij hoogdringendheid

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 23097 en EEK3012 en de raming voor de opdracht “wegenis- en rioleringswerken in de Ijzerstraat, Korte Moeie, Slachthuisstraat, Mandeweegsken en Raverschootstraat”, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Jonckheere, Koningin Astridlaan 134/5, 8200 Brugge. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming van het totaalproject komt op een bedrag van 2.131.446,58 euro excl. btw, waarvan 306.508,53 euro excl. btw ten laste van Stad Eeklo.

04        Toegevoegde punten

04.01    Algemeen Bestuur - Samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen Meetjesland, Welzijnsband Meetjesland en VDAB

Het voorstel van besluit is aangenomen.

04.02    Algemeen Bestuur - Verkeerssituatie Hospitaalstraat-Stuivenberg

Het voorstel van besluit is verworpen.

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

05.01    Algemeen Bestuur - Maatregelen oefenterrein Brandweer Eeklo

05.02    Algemeen Bestuur - Terras Zonneheem

05.03    Algemeen Bestuur - Parkeren in het Heldenpark

05.04    Algemeen Bestuur - Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact

05.05    Algemeen Bestuur - Creëren van een kiss-and-ride plek en een compacte, ecologische parking in het Heldenpark

05.06    Algemeen Bestuur - Hartsite

06        Einde van de zitting

Naar top