Besluitenlijst gemeenteraad van 28 maart 2022

Datum bekendmaking dinsdag 5 april 2022
Datum besluit maandag 28 maart 2022

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Oproep tot deelname aan onderzoek lokale democratie Universiteit Gent

De gemeenteraad neemt kennis van de oproep tot deelname aan het onderzoek naar lokale democratie van de Universiteit Gent.

01.02    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Kennisname klacht Groen-fractie bij de toezichthoudende overheid i.v.m. een inperking van het inzagerecht en het niet notuleren van collegebeslissingen

De gemeenteraad neemt kennis van de klacht van de Groen-fractie bij de toezichthoudende overheid i.v.m. een inperking van het inzagerecht en het niet notuleren van collegebeslissingen en dat de klacht ondertussen werd ingetrokken en aldus zonder voorwerp is.

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

Het verslag van de gemeenteraad van 21 februari 2022 wordt goedgekeurd.

03        Overige punten

03.01    Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit 16 februari 2022 betreffende de aanpassing van de dienst- en hulpverlening

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 16 februari 2022 betreffende de aanpassing van de dienst- en hulpverlening stedelijke en OCMW-diensten en recreatieve, culturele sportieve en folkloristische evenementen op het grondgebied van de stad.

03.02    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Intrekking gemeenteraadsbeslissingen m.b.t. het aanduiden van een vertegenwoordiger voor het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland

De gemeenteraad beslist tot intrekking van de gemeenteraadsbeslissingen van 28 juni 2021 en 24 januari 2022 betreffende de aanduiding van een vertegenwoordiger voor het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland.

03.03    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Verkoop aan Imewo van stadsgrond in de Hoge Bosstraat voor de bouw van een elektriciteitscabine

De gemeenteraad stemt in met de verkoop door de stad aan Imewo, de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen, van een perceeltje stadsgrond gelegen langsheen het nieuwe fietspad in de Hoge Bosstraat en keurt de overeenkomst voor de aankoop van een perceel grond goed. Het betreft het perceeltje stadsgrond met een gemeten oppervlakte van 27,67 m², gelegen te Eeklo langs de Hoge Bosstraat, gekend ten kadaster 1e afdeling sectie D.

03.04    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Openbare riolering Kaaistraat-Dullaert - Overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden

De gemeenteraad stemt in met het vestigen van een erfdienstbaarheid op kadastraal perceel 686X3 (2e afdeling sectie F), voor de aan te leggen toekomende RWA-leiding. Het vestigen van de erfdienstbaarheid zal gebeuren over een lengte van 6 meter (de lengte van de leiding), tegen een vergoeding van 25 euro.

03.05    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Wonen - Afbakening werkingsgebieden woonmaatschappijen/vastleggen onderlinge stemverhouding lokale besturen

De gemeenteraad beslist het advies van 18 oktober 2021, waarbij akkoord werd verleend voor de relatieve stemverdeling op basis van het aantal sociale huurwoningen in de gemeenten (50/100) én het aantal huishoudens (50/100), met herberekening van de stemrechten bij het begin van een nieuwe legislatuur op basis van de meest actuele beschikbare gegevens, te behouden.

03.06    Cultuur en Vrije Tijd - Cultuur - Goedkeuring subsidiereglement ‘Aankleden van een Lotjen'

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement ‘Aankleden van een Lotjen’ goed.

03.07    Cultuur en Vrije Tijd - Cultuur - Wijziging subsidiereglement lokale muziekbands

De gemeenteraad keurt de wijziging van het subsidiereglement voor lokale muziekbands goed.

03.08    Veiligheidszorg - Provinciaal raadgevend comité Oost-Vlaanderen - Toetreding gemeente Lierde tot Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

De gemeenteraad neemt akte van de intentieverklaring van de gemeente Lierde om toe te treden tot de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, adviseert dit voorstel gunstig en mandateert de burgemeester om hierover te stemmen in het provinciaal raadgevend comité van Oost-Vlaanderen.

03.09    Zorg en Opvang - Gelijke kansen en toegankelijkheid - Goedkeuring subsidiereglement toegankelijk Eeklo

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement “Toegankelijk Eeklo” goed.

04        Toegevoegde punten

04.01    Algemeen Bestuur - Eeklose stadhuis en stadsgebouwen gasvrij renoveren

Het voorstel van beslissing is verworpen.

04.02    Algemeen Bestuur - Piaf-toestel wordt uitdovend

Het voorstel van beslissing is verworpen.

04.03    Algemeen Bestuur - Fiber in Eeklo

Er wordt niet gestemd over dit agendapunt.

04.04    Algemeen Bestuur - Open Vld vraagt om Eikelstraat verder fietsvriendelijk te maken

Er wordt niet gestemd over dit agendapunt.

04.05    Algemeen Bestuur - Tuutjesboom

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

04.06    Algemeen Bestuur - Hemelpost

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

05.01    Algemeen Bestuur - Heeft cyclocross nog toekomst in Eeklo?

05.02    Algemeen Bestuur - Stavaza CC en Pop Up

05.03    Algemeen Bestuur - Schepencollege wordt virtueel

05.04    Algemeen Bestuur - Reflecterende huisnummers

06        Einde van de zitting