Besluitenlijst gemeenteraad van 31 mei 2021

Datum bekendmaking woensdag 9 juni 2021
Datum besluit maandag 31 mei 2021

OPENBARE ZITTING

01        Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 11 mei 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raad op afstand

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 11 mei 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raadszitting op afstand. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

02        Mededelingen aan de gemeenteraad

02.01    Algemeen Bestuur - Kennisname klacht raadslid Danny Plaetinck bij de toezichthoudende overheid i.v.m. GR-besluit van 19 april 2021 inzake bevoegdheidsverdeling voor het vaststellen van de voorwaarden en de plaatsingsprocedure van overheidsopdrachten

De gemeenteraad neemt kennis van de klacht van raadslid Danny Plaetinck bij de toezichthoudende overheid i.v.m. het gemeenteraadsbesluit van 19 april 2021 inzake de bevoegdheidsverdeling voor het vaststellen van de voorwaarden en de plaatsingsprocedure van overheidsopdrachten.

02.02    Algemeen Bestuur - Kennisname klacht raadslid Koen Loete bij de toezichthoudende overheid i.v.m. het aanleggen van een weg

De gemeenteraad neemt kennis van de klacht van raadslid Koen Loete bij de toezichthoudende overheid i.v.m. het aanleggen van een weg.

02.03    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Halfjaarlijkse verslaggeving raad van bestuur IVM

De gemeenteraad neemt kennis van de halfjaarlijkse verslaggeving van de raad van bestuur van IVM.

02.04    Algemeen Bestuur - Cultuur - Voortgangsverslag COMEET

De gemeenteraad neemt kennis van het voortgangsverslag 2020-2021 van COMEET

02.05    Cultuur en Vrije Tijd - Noodfonds - Stand van zaken verdeling noodfonds vrije tijd

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken betreffende de verdeling van het noodfonds vrije tijd.

03        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

Het verslag van de gemeenteraad van 19 april 2021 wordt goedgekeurd.

04        Overige punten

04.01    Algemene Financiering - Jaarrekening - Vaststellen van de jaarrekening 2020 voor het deel van de stad

Na bespreking stelt de gemeenteraad de jaarrekening 2020 voor zijn deel vast.

04.02    Algemene Financiering - Jaarrekening - Jaarrekening 2020: goedkeuren van het vastgestelde deel van het OCMW / vaststellen in zijn geheel

Na bespreking keurt de gemeenteraad het vastgestelde deel van de jaarrekening 2020 door de OCMW-raad van heden goed en stelt zo de gezamenlijke jaarrekening 2020 van de stad Eeklo en het OCMW Eeklo definitief vast.

04.03    Algemene Financiering - Subsidies - Goedkeuring reglement met betrekking tot de subsidiëring van projecten in landen in ontwikkeling met draagvlak

Artikel 1

Het bestaande reglement inzake de toelage voor ontwikkelingssamenwerking, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 november 2014 en goedgekeurd addendum in de gemeenteraad van 14 december 2015, wordt met onmiddellijke ingang opgeheven.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het reglement met betrekking tot de subsidiëring van projecten in landen in ontwikkeling met draagvlak goed.

04.04    Algemeen Bestuur - Gemeentepersoneel - Validatie functiebeschrijvingen decretale graden

De gemeenteraad valideert de functiebeschrijvingen van de algemeen en financieel directeur.

04.05    Algemeen Bestuur - Gemeentepersoneel - Aanpassing rechtspositieregeling: feedbackcyclus decretale graden

De rechtspositieregeling wordt gewijzigd met ingang van 1 januari 2022.

04.06    Algemeen Bestuur - Personeelszaken - Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Provincie

In navolging van de mededeling van de stopzetting van de dienstverlening functionaris voor gegevensbescherming vanuit Welzijnsband Meetjesland, in te tekenen op het aanbod van de Provincie Oost-Vlaanderen voor een afname van 36 dagen/jaarbasis voor stad en OCMW en de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

04.07    Algemeen Bestuur - Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met AZG houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van datum tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 april 2021 betreffende de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van datum tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

04.08    Algemeen Bestuur - Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring overeenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens door de Zorgraad en lokale bestuur in het kader van vaccinatiecentrum

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2021 betreffende de goedkeuring van de verwerkingsovereenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens door de Zorgraad en lokale bestuur in het kader van Vaccinatiecentrum.

04.09    Algemeen Bestuur - Adviesraden - Samenvoeging van de adviesorganen bibliotheek en CC De Herbakker

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag uit het beheersorgaan Bibliotheek van mevrouw Maureen Mingneau.

Artikel 2

De gemeenteraad erkent de adviesraad bibliotheek en CC Eeklo als een ééngemaakt adviesplatform, dat optreedt namens het voormalige beheersorgaan bibliotheek en de voormalige raad van bestuur CC. De werking van het eengemaakte adviesplatform zal geëvalueerd worden.

04.10    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering IVM 9 juni 2021- goedkeuring agenda - vaststelling mandaat vertegenwoordiger

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 9 juni 2021 en aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen en mandateert de vertegenwoordigers of plaatsvervangende vertegenwoordigers van de stad om op de algemene vergadering van IVM van 9 juni 2021 hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.

04.11    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Jaarvergadering TMVS 15 juni 2021 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten en draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 15 juni 2021, te onderschrijven en zijn/haar stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

04.12    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Jaarvergadering TMVW 18 juni 2021 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene jaarvergadering TMVW ov van 18 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten en draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVW ov vastgesteld op 18 juni 2021, te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

04.13    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering Veneco 17 juni 2021 - goedkeuring agenda

De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 17 juni 2021 worden goedgekeurd.

04.14    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Goedkeuring jaarrekening en jaarlijks verslag 2020 van de ILV Meetjeslandse burensport

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2020 van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst goed:

  • - Uitgaven 2020: 1.887,33 euro
  • - Inkomsten 2020: 2.900 euro
  • - Eindsaldo - Kas: 246,87 euro
  • - Zichtrekening: 12.629.44 euro

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2020 van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst goed.

04.15    Mobiliteit - Goedkeuring ontwerpakte perceel A675f tussen Brugsesteenweg en Leopoldlaan

De gemeenteraad stemt principieel in met de aankoop van het perceel A675f.

Perceel A675f wordt aangekocht voor een prijs van 250 000,00 euro, tegen de voorwaarden zoals beschreven in de ontwerpakte.

04.16    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Verkaveling Kerkestee - Overdracht wadi

De ontwerpakte van kosteloze grondafstand tussen de Kerkfabriek van de parochie Sint-Vincentius Martelaar voor het perceel grond gelegen te 9900 Eeklo, Emiel Dauwestraat, kadastraal gekend onder Stad Eeklo eerste afdeling - Eeklo, sectie D, perceelnummer 0093B3 P0000, met een oppervlakte van acht are tweeënvijftig centiare (8a 52ca), wordt goedgekeurd

De grondafstand gebeurt kosteloos.

04.17    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Onteigening gewezen rijkswachtcomplex

De gemeenteraad keurt de projectnota en het onteigeningsplan ‘Site Rijkswachtkazerne’ goed.

Het voorlopig onteigeningsbesluit voor de percelen gelegen te gelegen te Kaaistraat 25, 9900 Eeklo, het gewezen rijkswachtcomplex, kadastraal bekend als Eeklo, 2e afdeling, sectie E, perceelnr. 918/F/2, groot volgens opmetingsplan 2 737 m2, wordt goedgekeurd.

04.18    Natuur en Milieubeheer - Goedkeuring overeenkomst betreffende de kosteloze overdracht van het plantrecht en de bomen in de Akkerstraat

De gemeenteraad keurt de overeenkomst met de eigenaren van Akkerstraat 1a, 2, 4, 6 en 12, betreffende de kosteloze overdracht van het plantrecht en de bomen goed.

04.19    Cultuur en Vrije Tijd - Noodfonds - Goedkeuring tijdelijk reglement compensatie lidgeld verenigingen Eeklonaren t.e.m. 18 jaar

Het voorstel van beslissing tot goedkeuring van een tijdelijk reglement voor compensatie van het lidgeld bij verenigingen voor Eeklonaren t.e.m. 18 jaar is verworpen.

04.20    Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Wijziging retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur

De gemeenteraad keurt de wijziging van het retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur goed.

05        Toegevoegde punten

05.01    Algemeen Bestuur - Portret oud-burgemeester

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

05.02    Algemeen Bestuur - Welke toekomst heeft voetbal in onze stad?

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

 

05.03    Algemeen Bestuur - Doortocht N9 centrum Eeklo

Het voorstel van beslissing is verworpen.

05.04    Algemeen Bestuur - Bewakingscamera’s nieuw skatepark – Sportpark

Het voorstel van beslissing is verworpen.

05.05    Algemeen Bestuur - Dringende noodzaak afbraak oud skatepark

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

05.06    Algemeen Bestuur - Aankoop Monopoly Eeklo

Er werd over dit agendapunt niet gestemd.

05.07    Algemene Financiering - Delegatie gemeenteraad aan CBS - Intrekking gemeenteraadsbeslissing van 19 april 2021 betreffende de bevoegdheidsverdeling inzake het

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

06        Einde van de zitting