Besluitenlijst OCMW-raad van 19 april 2021

Datum bekendmaking woensdag 28 april 2021
Datum besluit maandag 19 april 2021

OPENBARE ZITTING

01        Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 30 maart 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raad op afstand

De OCMW-raad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 30 maart 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raadszitting op afstand. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

02        Mededelingen aan de OCMW-raad

03        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

Het verslag van de OCMW-raad van 15 maart 2021 wordt goedgekeurd.

04        Overige punten

04.01    Algemene Financiering - Meerjarenplan 2020-2025 - Kredietaanpassing 3 - budgetplan 2021/2022/2023

De OCMW-raad stelt kredietaanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 – deel OCMW vast.

04.02    Algemeen Bestuur - OCMW-personeel - Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, gezamenlijk organogram en reglementen personeelsaangelegenheden

Artikel 1

De OCMW-raad delegeert de bevoegdheden voor de vaststelling van de reglementen inzake personeelsaangelegenheden (d.i. rechtspositieregeling, arbeidsreglement, deontologische code, e.a.), het gezamenlijk organogram en de personeelsformatie aan het vast bureau.
Artikel 2

Het vast bureau rapporteert hierover jaarlijks aan de OCMW-raad.

05        Toegevoegde punten

06        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06.01    Algemeen Bestuur - Onderzoek buitenlandse eigendommen bij aanvraag sociale woning

06.02    Algemeen Bestuur - Zal Eeklo extra inzetten op laagdrempelige psychologische ondersteuning?

07        Einde van de zitting