Besluitenlijst OCMW-raad van 15 mei 2023

Datum bekendmaking  donderdag 25 mei 2023
Datum besluit  maandag 15 mei 2023

Publicatie als gelinkte open data

Inzage in of afschriften van besluiten

Wilt u inzage in een van de besluiten of een afschrift ervan ontvangen? Dan kunt u dat op de volgende manieren aanvragen:

Wilt u een klacht indienen tegen een besluit? Dan vindt u op de klachtenwebwijzer van het Agentschap Binnenlands bestuur de nodige informatie.

01        Algemeen Bestuur - Politieke organen - Ontslag Eglantina Bodurri als lid van het BCSD

01.01    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Installatie van een lid van het BCSD: Roos Bekaert

Enig artikel

De OCMW-raad verklaart volgende voorgedragen kandidaat verkozen als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst en neemt akte van haar eedaflegging:

Roos Bekaert

- Startdatum: 15 mei 2023

- Einddatum: 31 december 2024

- Geen opvolgers.

02        Mededelingen aan de OCMW-raad

02.01    Zorg en Opvang - Jaarverslag 2022 De Plek

03        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

Het verslag van de OCMW-raad van 17 april 2023 wordt goedgekeurd.

04        Overige punten

05        Toegevoegde punten

06        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

07        Einde van de zitting

Naar top