Besluitenlijst OCMW-raad van 17 april 2023

Datum bekendmaking donderdag 20 april 2023
Datum besluit maandag 17 april 2023

Publicatie als gelinkte open data

Inzage in of afschriften van besluiten

Wilt u inzage in een van de besluiten of een afschrift ervan ontvangen? Dan kunt u dat op de volgende manieren aanvragen:

Wilt u een klacht indienen tegen een besluit? Dan vindt u op de klachtenwebwijzer van het Agentschap Binnenlands bestuur de nodige informatie.

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

01.01    Zorg en Opvang - Participatie en welzijn - Kennisgeving rapportage sociale activering

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

Het verslag van de OCMW-raad van 20 maart 2023 wordt goedgekeurd.

03        Overige punten

03.01    Algemeen Bestuur - Patrimonium - Goedkeuring addendum I aan de huurovereenkomst tussen het bestuur van OCMW Eeklo en Wijkcentrum De Kring

Artikel 1

De OCMW-raad hecht zijn goedkeuring aan het addendum bij de huurovereenkomst tussen het bestuur van het OCMW Eeklo en Wijkcentrum De Kring. Het addendum gaat in op 1 mei 2023 en wordt definitief bij de huurovereenkomst.

Artikel 2

De basishuurprijs bedraagt 5.763,40 euro per jaar voor het gebouw, exclusief lasten en kosten, en is gekoppeld aan de gezondheidsindex.

03.02    Zorg en Opvang - Ouderenzorg - Wijziging reglement voor tussenkomst in de verblijfskosten van een rusthuis

Artikel 1

De OCMW-raad keurt de wijziging van het reglement voor tussenkomst in de verblijfskosten van een rusthuis met onmiddellijke ingang goed.

Artikel 2

De OCMW-raad gaat akkoord met het toestaan van uitzonderingen op de maximale kamerprijs indien de individuele situatie dit vraagt.

04        Toegevoegde punten

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06        Einde van de zitting