Besluitenlijst OCMW-raad van 20 december 2021

Datum bekendmaking  maandag 27 december 2021
Datum besluit  maandag 20 december 2021

01        Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 7 december 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raad op afstand

De OCMW-raad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 7 december 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raadszitting op afstand. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

02        Mededelingen aan de OCMW-raad

03        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

Het verslag van de OCMW-raad van 29 november 2021 wordt goedgekeurd.

04        Overige punten

04.01    Algemene Financiering - Meerjarenplan - Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - kredietaanpassing 5 - deel OCMW

De OCMW-raad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 – kredietaanpassing 5, deel OCMW, vast.

04.02    Algemeen Bestuur - Decreet lokaal bestuur - Herdefiniëring begrip dagelijks bestuur

Het begrip “dagelijks bestuur” in de zin van artikel 78, 9° van het decreet lokaal bestuur, wordt met ingang van heden, 20 december 2021, geherdefinieerd.

04.03    Algemene Financiering - Delegatie OCMW-raad aan vast bureau - Bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten 2022

De OCMW-raad vertrouwt aan het vast bureau de bevoegdheid toe voor het vaststellen van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van overheidsopdrachten:

  1. a) die passen binnen het begrip "dagelijks bestuur", zoals gedefinieerd in het OCMW-raadsbesluit van heden, 20 december 2021;
  2. b) die niet vallen onder de bepaling van a) hierboven, daarbij nominatief in het vastgestelde budget werden opgenomen en die zijn opgesomd in dit besluit.

04.04    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Aanduiding lid Wijkcentrum De Kring vzw

Artikel 1 van de OCMW-raadsbeslissing van 18 februari 2019 wordt als volgt gewijzigd:

Worden aangeduid als leden van Wijkcentrum De Kring vzw vanuit het bijzonder comité voor de sociale dienst:

- De heer Filip Lecompte

- De heer Christiaan De Schepper

05        Toegevoegde punten

06        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06.01    Algemeen Bestuur - Vraag tot oprichting van een energiefonds

07        Einde van de zitting

Naar top