Besluitenlijst OCMW-raad van 20 juni 2022

Datum bekendmaking woensdag 22 juni 2022
Datum besluit maandag 20 juni 2022

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

01.01    Algemeen Bestuur - Organisatiebeheersing - Kennisname jaarverslag organisatiebeheersing 2021-2022 en jaarplanning 2022-2023

De OCMW-raad neemt kennis van het jaarverslag organisatiebeheersing 2021-2022 en de jaarplanning 2022-2023.

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

Het verslag van de OCMW-raad van 16 mei 2022 wordt goedgekeurd.

03        Overige punten

03.01    Algemene Financiering - Jaarrekening - Vaststellen van de jaarrekening 2021 voor het  deel van het OCMW

Na bespreking stelt de OCMW-raad de jaarrekening 2021 voorzijn deel vast.

03.02    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Welzijnsband Meetjesland - jaarrekening 2021 - kennisneming en advies

De OCMW-raad neemt kennis van en geeft positief advies over de jaarrekening 2021 van de Welzijnsband Meetjesland.          

04        Toegevoegde punten           

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden           

05.01    Algemeen Bestuur - Stand van zaken (kinder)armoedeplan           

05.02    Algemeen Bestuur - Sociale besteding overschot Noodfonds Vrije Tijd        

06        Einde van de zitting