Besluitenlijst OCMW-raad van 28 juni 2021

Datum bekendmaking donderdag 1 juli 2021
Datum besluit maandag 28 juni 2021

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

01.01    Algemeen Bestuur - Organisatiebeheersing - Jaarverslag organisatiebeheersing 2020-2021 en jaarplanning 2021-2022

De OCMW-raad neemt kennis van het jaarverslag organisatiebeheersing 2020-2021 en de jaarplanning 2021-2022.

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

Het verslag van de OCMW-raad van 31 mei 2021 wordt goedgekeurd.

03        Overige punten

03.01    Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit 17 juni 2021 betreffende de organisatie van de gemeente- en OCMW-raad zonder publiek

De OCMW-raad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 17 juni 2021 betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

03.02    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Sociaal Verhuurkantoor – Aanduiden van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering

Artikel 2 van de OCMW-raadsbeslissing van 17 september 2019 wordt als volgt gewijzigd:

OCMW Eeklo duidt de heer Jonas Deilgat, wonende te 9900 Eeklo, Blommekens 60 bus 4, OCMW-raadslid aan als plaatsvervanger in de algemene vergadering van de vzw Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland.

03.03    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Welzijnsband Meetjesland – Aanduiden van vertegenwoordiger in de algemene vergadering

Artikel 1 van de OCMW-raadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:

Volgende OCMW-raadsleden worden aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Welzijnsband Meetjesland:

  • Mevrouw Nicole De Munter, wonende te 9900 Eeklo, Oostvelstraat 99.
  • Mevrouw Sandra Coremans, wonende te 9900 Eeklo, Kerkstraat 43.
  • De heer Danny Smessaert, wonende te 9900 Eeklo, Raamstraat 3.
  • De heer Jonas Deilgat, wonende te 9900 Eeklo, Blommekens 60 bus 4.

03.04    Algemeen Bestuur - OCMW-personeel - Toetreding tot Poolstok

OCMW Eeklo treedt toe tot Poolstok voor ondersteuning inzake het P&O-beleid.

04        Toegevoegde punten

04.01    Algemeen Bestuur - Samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen Meetjesland, Welzijnsband Meetjesland en VDAB

Het voorstel van besluit is aangenomen.

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06        Einde van de zitting