Besluitenlijst OCMW-raad van 31 mei 2021

Datum bekendmaking  woensdag 9 juni 2021
Datum besluit  maandag 31 mei 2021

OPENBARE ZITTING

01        Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 11 mei 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raad op afstand

De OCMW-raad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 11 mei 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raadszitting op afstand. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

02        Mededelingen aan de OCMW-raad

02.01    Zorg en Opvang - Participatie en welzijn - Kennisgeving rapportage integratieconsulent erkend vluchtelingen

De OCMW-raad neemt kennis van de rapportage van de integratieconsulent erkend vluchtelingen.

02.02    Zorg en Opvang - Participatie en welzijn - Kennisgeving rapportage sociale activering

De OCMW-raad neemt kennis van de rapportage inzake sociale activering.

03        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

Het verslag van de OCMW-raad van 19 april 2021 wordt goedgekeurd.

04        Overige punten

04.01    Algemene Financiering - Jaarrekening - Vaststellen van de jaarrekening 2020 voor het deel van het OCMW

Na bespreking stelt de OCMW-raad de jaarrekening 2020, voor zijn deel vast.

04.02    Algemeen Bestuur - Bekrachtiging beslissing vast bureau tot goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met AZG houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van datum tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken

De OCMW-raad bekrachtigt de beslissing van het vast bureau van 27 april 2021 betreffende de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van datum tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contacten bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

04.03    Algemeen Bestuur - Personeelszaken - Stopzetting samenwerkingsovereenkomst Welzijnsband Meetjesland inzake personeelsbeheer

De OCMW-raad beslist om de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Eeklo en Welzijnsband Meetjesland inzake ondersteuning op vlak van personeelsbeheer stop te zetten conform de modaliteiten bepaald in artikel 2 §2 van de overeenkomst.

04.04    Algemeen Bestuur - Personeelszaken - Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) – samenwerkingsovereenkomst Provincie Oost-Vlaanderen

In navolging van de mededeling van de stopzetting van de dienstverlening functionaris voor gegevensbescherming vanuit Welzijnsband Meetjesland, neemt de OCMW-raad kennis van het aanbod en de samenwerkingsovereenkomst van de Provincie Oost-Vlaanderen voor een afname van 36 dagen/jaarbasis. De functionaris gegevensbescherming wordt op basis van artikel 1.2 ter beschikking gesteld aan het OCMW.

04.05    Zorg en Opvang - Welzijn - Goedkeuring reglement Covid-middelen voor steun aan jongeren en studenten - maatregel Zoom 18/25

De OCMW-raad neemt kennis van de maatregelen die de federale regering neemt om jongeren en studenten te ondersteunen in tijden van Corona en keurt het intern reglement voor de besteding van Covid-middelen voor steun aan jongeren en studenten goed.

04.06    Zorg en Opvang - Sociale hulpverlening - Goedkeuring reglement ondersteuningsmogelijkheden energie

Artikel 1

Het reglement energietoelage 2020, zoals laatst gewijzigd in de OCMW-raad van 22 juni 2020, wordt met onmiddellijke ingang opgeheven.

Artikel 2

De OCMW-raad keurt het nieuwe reglement inzake de ondersteuningsmogelijkheden energie goed.

05        Toegevoegde punten

06        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06.01    Algemeen Bestuur - Officiële inhuldiging Sociaal Huis

07        Einde van de zitting

Naar top