Besluitenlijst vast bureau van 10 december 2019

Datum bekendmaking  donderdag 19 december 2019
Datum besluit  dinsdag 10 december 2019

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting vast bureau 3 december 2019.

Het verslag van de zitting van het vast bureau van 3 december 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

02 Bestelaanvragen en mandaten

02.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

02.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het vast bureau stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst O/2019/599.

03 Kleine beslissingen

04 Te bespreken punten

04.01 Algemene Financiering - opmaken lastenboek verzekeringen/aanstellen consultant-doorlichting - machtiging gemeente Maldegem

Het vast bureau verleent de nodige machtigingen aan het gemeentebestuur van Maldegem.

04.02 Algemeen Bestuur - Patrimonium - Verkoop kantoorgebouw Visstraat 16

04.03 Welzijn - Dakloosheid - Bovenlokale strategie voor dak- en thuislozenbeleid

Het vast bureau neemt kennis van het standpunt van OCMW Gent inzake de nachtopvang. Het vast bureau beslist de woning Pastoor De Nevestraat 1 op korte termijn in gebruik te nemen als tijdelijk noodwoning en de inboedel te hergebruiken. Zaken die niet bruikbaar zijn worden naar de Kringwinkel gebracht of vernietigd.

04.05 Welzijn - Sociale Dienst - samenwerkingsovereenkomst Agentschap Integratie en Inburgering

Het vast bureau gaat akkoord met het aangaan van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap integratie en inburgering.

05 Kennisgevingen

06 Rondvraag en kennisdeling

07 Personeel

08 Einde van de zitting

Naar top