Besluitenlijst vast bureau van 14 november 2019

Datum bekendmaking  donderdag 28 november 2019
Datum besluit  donderdag 14 november 2019

01 Routinebeslissingen

01.01 Welzijn - OCMW - Verhuis OCMW naar Welzijncampus De Zuidkaai - Goedkeuring gunning

Het vast bureau verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 4 oktober 2019 , opgesteld door de stedelijke aankoopdienst in samenspraak met gebouwenbeheer en OCMW, waaruit blijkt dat Vervaet Verhuis nv voor beide percelen de hoogste score haalt op de gunningscriteria (prijs en plan van aanpak).
De opdracht “Verhuis OCMW naar Welzijncampus De Zuidkaai” wordt gegund aan Vervaet Verhuis nv, Ambachtenlaan 24 te 9880 Aalter.

02 Bestelaanvragen en mandaten

03 Kleine beslissingen

03.01    Welzijn - Project het jonge kind - Ondertekening engagementsverklaring 'perinataal netwerk'

Het vast bureau beslist om de engagementsverklaring van het perinataal netwerk te onderschrijven.

04 Te bespreken punten

04.01 Welzijn - Dakloosheid - Bovenlokale strategie voor dak- en thuislozenbeleid

Het vast bureau beslist een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met betrekking tot het gebruik van de nachtopvang in Gent, rekening houdend met de vooropgestelde werkwijze. In voorkomend geval zal de samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd worden aan het vast bureau.

05 Kennisgevingen

06 Rondvraag en kennisdeling

Naar top