Besluitenlijst vast bureau van 17 december 2019

Datum bekendmaking  vrijdag 3 januari 2020
Datum besluit  dinsdag 17 december 2019

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting vast bureau 10 december 2019.

Het verslag van de zitting van het vast bureau van dinsdag 10 december 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

02 Bestelaanvragen en mandaten

02.01 Algemene Financiering - Mandaten.

Het vast bureau stelt de rekeningen betaalbaar gehecht aan mandatenlijst O/2019/614.

03 Kleine beslissingen

03.01 Welzijn - Participatie en Sociale Activering - Organisatie groepsmodule 'Vrouwelijk schoon'.

Het vast bureau beslist om de kosten van de groepsmodule 'Vrouwelijk schoon' te dragen met de middelen voor 'Participatie en Sociale activering'.

04 Te bespreken punten

04.01 Welzijn - Jongerenparticipatie- en welzijn - ESF-project LINK.

Artikel 1

Het vast bureau beslist de projectovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en het OCMW Eeklo goed te keuren.

Artikel 2

Het vast bureau verleent aan Jan Vandoorne, diensthoofd Welzijn het mandaat om als organisatieverantwoordelijke de overeenkomst digitaal te ondertekenen.

Artikel 3

Het vast bureau beslist de partnerschapsovereenkomst tussen OCMW Eeklo en Groep Intro goed te keuren.

04.02    Welzijn - gebruik lokalen Welzijnscampus De Zuidkaai - Reglement gebruik lokalen Welzijnscampus De Zuidkaai.

Artikel 1

Het vast bureau gaat akkoord met het opheffen van het huishoudelijk reglement gebruik opleidingslokalen van 21 december 2011.

Artikel 2

Het vast bureau gaat akkoord met het voorliggend voorstel van huishoudelijk reglement gebruik lokalen Welzijnscampus de Zuidkaai met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 3

Het vast bureau gaat akkoord met het tijdelijk verhuren van lokalen aan de verenigingen die er thans hun werking hebben tot de verhuis van het OCMW naar Welzijnscampus De Zuidkaai

04.03 Welzijn - Woonbegeleiding - Samenwerking inzake woon- en energiebegeleiding.

Artikel 1

Het vast bureau beslist om het advies van de dienst Welzijn te volgen en geen samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Som vzw inzake Woon- en energiebegeleiding.

Artikel 2

Het vast bureau beslist om de voorziene opdrachten in eigen beheer uit te voeren op de sociale dienst van het OCMW.

05        Kennisgevingen

05.01 Algemeen Bestuur - vonnis OCMW Eeklo/ VME Beukenhof.

Het vast bureau neemt kennis van het vonnis omtrent de zaak OCMW Eeklo/ VME Beukenhof.

05.02 Welzijn - Dakloosheid - Resultaten nulmeting dak- en thuisloosheid.

Het vast bureau neemt kennis van de resultaten van de nulmeting dak- en thuisloosheid. 

Naar top