Besluitenlijst vast bureau van 8 december 2020

Datum bekendmaking  woensdag 16 december 2020
Datum besluit  dinsdag 8 december 2020

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting vast bureau 1 december 2020

Het verslag van de zitting van het vast bureau van dinsdag 1 december 2020 wordt goedgekeurd.

01.02 Algemeen Bestuur - Aankoop van dranken voor de stadsdiensten en OCMW dienstjaar 2021 - gunning

Het vast bureau gaat akkoord om de aankoop van drank voor de stadsdiensten en OCMW dienstjaar 2021 te gunnen aan Flandria Drinks BV, Leopoldlaan 56 te 9900 Eeklo.

01.03 Algemene Financiering - Verzekeringen - Goedkeuring gunning

Het vast bureau gunt de verzekeringen "Materiële schade" en ''Auto" aan AXA Verzekeringen.

02 Bestelaanvragen en mandaten

02.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

02.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het vast bureau stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst O/2020/573.

03 Te bespreken punten

03.01 Algemeen Bestuur - SVPP - ESF project De Plek: stand van zaken en partnerschapsovereenkomst met Groep Philippus Neri GGZ vzw.

Het vast bureau keurt de partnerschapsovereenkomst tussen de stad Eeklo en de Groep Philippus Neri GGZ vzw goed.

03.02 Zorg en Opvang - Lokaal sociaal beleid - Projectsubsidies 2020 - Toewijzing

Het vast bureau keurt de verschillende subsidies goed in het kader van de projectoproep voor initiatieven ter bevordering van de toegankelijkheid tot de sociale grondrechten 2020.

03.03 Algemeen Bestuur - Dossiers OCMW-raad 25 januari 2021

03.03.01 Zorg en Opvang - Welzijnscampus De Zuidkaai - Huurovereenkomst met Rode Kruis

Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad van 25 januari 2021. 

Naar top